Vireillä olevat asemakaavahankkeet


Asemakaavan muutos Kilisaaressa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,2 km keskustasta, Kolpintien ja Pietarsaaren Ohikulkutien vieressä. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Alueella on huoltoasemarakennusten korttelialue.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ABC Pietarsaaren alueen kehittäminen rakennusoikeuden uudelleen kohdistamisen avulla entistä houkuttelevammaksi palvelukokonaisuudeksi kyseessä oleva tontilla. KPO-Kiinteistöt Oy suunnit-telee 3000 k-m² uutta liiketilaa ABC-rakennuksen eteläpuolelle, osalle rekkappysäköinnin aluetta. Raskaan liikenteen pysäköintialue on osoittautunut ylimitoitetuksi ja sitä voidaan pienentää.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Länsinummella

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Radiotien varrella sijaitsevat rivitalotontit viereisine puistoalueineen. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Radiotiehen ja muissa suunnissa korttelien 29 ja 30 AO-omakotitalotontteihin.

Suunnittelun tarkoitus

Nykyiset asuintalot rakennettiin 1960-luvulla silloisen ajan tarpeiden ja kaupunkisuunnitteluperiaatteiden mukaan. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kortteleiden uudistamista hallitusti ja paikan henkiä kunnioittaen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Ben Griep


Asemakaava ja asemakaavan muutos Skutnäsissä

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää nykyisen uuden hautausmaa-alueen, sen pohjoispuolella olevia alueita sekä Schalininpuiston. Suunnittelualue rajoittuu luoteessa Rantatiehen, lounaassa Skutnäsin asuntoalueeseen ja Prikitiehen, ja koillisessa Piispansaareen (eli seurakunnantaloon, vanhaan Hau-tausmaahan ja ”Panimokortteliin”).

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
- varmistaa hautausmaalle riittävä alue tilanteessa, jossa nykyinen alue on käymässä liian pieneksi,
- saada nykyisen ja tulevan hautausmaan aluekokonaisuudelle tarkoituksenmukainen asemakaava ja
- varmistaa, että alueen luontoarvot sekä muinaismuistot ja muut kulttuuriarvot säilyvät.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Ben Griep


Asemakaavan muutos Kaskiniemessä ja Permossa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee noin 800 metriä ydinkeskustasta itään. Alueen läheisyydessä on useita päivittäistavaramyymälöitä (Lidl, Prisma, Citymarket) sekä Rautia-rautakauppa. Välittömästi alueen eteläpuolella on autopesula, pohjoispuolella suurjännitelinja ja sen takana asuinrakennuksia. Myös alueen itäpuolella on asuinrakennuksia. Alue rajoittuu länsipuolella Itäiseen Rengastiehen, jonka takana tehdasalue. Tehdasrakennukset ympäristöineen on tarkoitus tulevina vuosikymmeninä muuttaa kaupunkimaiseksi alueeksi. Tämän muutoksen ideoimiseksi järjestettiin vuonna 2015 yleinen arkkitehtuurikilpailu.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelin 33 laajennus ja korttelin rakennusoikeuden lisääminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaava on tullut voimaan 09.08.2017

Asemakaavakartta

Asemakaavanselostus

Suunnittelija Arkkitehti Oy Rajaniemi: TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi


 

Asemakaavan muutos Keskustassa (Ratapihan alikulku)

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikeskustan itälaidalla, noin 400 metriä torilta. Alue käsittää rauta-tiealueen, kaavoitetut maa-alueet kaupunginosissa keskusta, 2 ja Siikaluoto, 33, sekä kaavoittamattomia maa-alueita Jaakonkadun/Itäväylän ja Tehtaankadun välissä. Pietarsaaren rautatieasemanseutu kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Rautatieasema-alue kuvastaa teollistumisen aikaa. Rautatien ympärillä on tulli- ja pakkahuoneita, sekä makasiinirakennuksia 1900-luvun alusta.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alikulkuyhteys keskustan ja Siikaluodon välissä ja rakentaminen kaavoittamattomilla maa-alueilla.
Asemakaavaa varten tarvittavat alueet on voimassaolevassa asemakaavassa osittain osoitettu muuhun käyttöön kuin uudessa kaavassa tarkoitetaan, osalla alueesta ei ole asemakaavaa. Muutoksien toteuttaminen tällä hetkellä olisi lain vastaista ja siksi alueelle tarvitaan uutta asemakaavaa ja asemakaavan muutos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Keskustassa (Halpa-Hallin kortteli)

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää niin sanotun Visaskorttelin, jonka etelässä rajoittuu kävelykadulle, idässä Isokadulle, lännessä Otto Malminkadulle ja pohjoisessa Perämiehenkadulle. Suunnittelualue osoitetaan kokonaisuudessaan voimassa olevassa asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asemakaava-alue on osa Pietarsaaren historiallisesta keskustasta, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suoritetaan samalla kertaa koko korttelin alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Suunnittelun tarkoitus

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Halpa-Halli Oy:n liiketilojen laajentaminen. Kaavatyössä selvitetään Halpa-Halli Oy:n esitystä yleiseksi jalankulkualueeksi, jk/v, osoitetut alueet muutettavaksi myymälätilaksi, 3m syvän arkadin rakentamista liiketilaksi ja muita kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelluilla muutoksilla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, lisäksi muutoksien toteuttaminen tällä hetkellä olisi kaavan vastaista. Tämän vuoksi alueelle tarvitaan asemakaavan muutos. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Melinda Lundgren


 

Asemakaavan muutos Ristikarilla

Suunnittelualue
Kaavoitettava alue sijaitsee kaupungin pohjoisosassa Ristikarin kaupunginosassa. Alue rajautuu pohjoisessa asuntomessualueen aukioon ja rannan puolella India katuun, idässä Alholmintiehen, etelässä Ristikarin pallokenttään ja lännessä Ristikarinlahteen. Alue on n. 320 metriä pitkä ja leveimmillään 150 metriä leveä.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta parantaa alueen tehokkuutta tarkastelemalla virkistysalueiden ja kortteleiden mitoitusta sekä lisätä rakennusoikeutta yhtiömuotoista asumista varten kortteleissa 15 ja 16. Muutoksessa muodostetaan n. 300 m2 tontti ja osoitetaan rakennusoikeutta Herfors Ab:n teknistä tilaa varten muutoksen yhteydessä merkitä puuttuva rakennusoikeusmerkintä tontille 9, sekä tutkitaan mahdollisuutta uusien pysäköintipaikkojen luomiseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (48K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaava ja asemakaavamuutos Pirilössä

Suunnittelualue
Kaava käsittää kaupunginosan 41 PIRILÖN ampumarata-, tie- ja katualueita. Kaava-alue sijaitsee kaupungin kaakkoisosassa Kolpintien varrella.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uudet teollisuusalueet Kolpintien ja Launisaarentien varrelle, sekä nykyisen ampumarata-alueen laajentaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (88K)

Detaljplaneförslaget är till påseende under tiden 03.07 - 02.08.2017

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Video

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari.

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaava Svanenissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Nissasörenin alueen joka jää Luodontien eteläpuolelle ja Itäläntien itäpuolelle Runebergin tuvan ympäristö mukaan lukien. Asemakaavan lopullinen laajuus selviää kaavoituksen aikana.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoisia uusia alueen käyttötarkoituksia ja mahdollistaa alueen ja säilytettävän rakennuskannen uusi käyttö. Lähtökohtina kaavatyölle ovat luontoarvot, vesielementti ja rakennusperintö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaava Tapaninniemessä

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Tapaninniemen kaupunginosan länsipuolisen kaavoittamattoman alueen. Alue liittyy Pedersören kunnan puoleiseen Pietarsaaren ohikulkutiehen.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla mahdollistetaan Tapaninniemen varikko- ja varastoalueen häiriötön ja häiritsemätön liikenneyhteys Pietarsaaren ohikulkutielle. Nyt kaavoitettava liikenneyhteys tulee olemaan eteläisin osa varikkoalueen luoteispuolelle tulevaisuudessa kaavoitettavien asuinalueiden kokoojakadusta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (1.7M)

Asemakaava on tullut voimaan 09.08.2017

Asemakaavakartta

Asemakaavanselostus

Suunnittelija Ben Griep


Asemakaavamuutos Kisorissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää nyt rakentamattoman Puolukkatien ja Vadelmatien kulmatontin.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla muutetaan tontti lähivirkistysalueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (200K)

Suunnittelija Ben Griep


Asemakaavanmuutos keskustassa

Suunnittelualue
Kaava käsittää korttelin, joka rajoittuu Asematiehen, Kauppiaankatuun, Choraeuksenkatuun ja Jaakonkatuun.

Suunnittelun tarkoitus
Alueen asemakaavassa vuodelta 2009 kortteli on varattu liikekeskusta varten, mutta korttelin omistaja haluaa nyt rakentaa sille myös asuntoja. Kaavassa selvitetään tämä mahdollisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (412K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


 

Asemakaava Alholmassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää kaavoittamattoman metsäalueen, jonka etelässä rajoittuu asuntomessualueeseen, idässä Alholmintiehen, lännessä mereen ja pohjoisessa Alholmintien varren vanhaan kesähuvila-asutukseen. Osa katualueesta ja rautatiealueesta suunnittelualueen itäosassa jää suunnittelualueen rajauksen sisälle.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa venesataman ja veneiden talvisäilytyksen rakentaminen kaavoittamattomalla alueella Alholmassa, Alholmanlahden vieressä, mahdollistaa kevytliikenne-väylän jatkuminen Luodontien ja Alholmantien risteysalueesta asuntomessualueelle, sekä suojella muinaisjäännökset, jotka sijaitsevat Luodontien pohjoispuolella ja Alholmantien itäpuolella. Syy asemakaavan laatimiseen on tarve kehittää Pietarsaareen pitkällä tähtäimellä riittävä veneiden talvisäilytys- ja venesatama-alue.
Asemakaavaa varten tarvittavat alueet on osoitettu voimassaolevassa asemakaavassa muuhun käyttöön kuin uudessa kaavassa tarkoitetaan. Näin ollen muutoksien toteuttaminen tällä hetkellä olisi lain vastaista. Tämän vuoksi alueelle tarvitaan asemakaavan muutos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (232K)

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä
15.05.-16.06.2017.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija Melinda Lundgren


 

Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Kaava käsittää Östanlidin sairaalatontin, Itälaaksontien autopaikkojen korttelialueen ja niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla mahdollistetaan sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja uusien erillisten asuinkerrostalotonttien muodostaminen alueen länsiosaan. Korttelin rakennusoikeus ja suojelutavoitteet tarkistetaan.

Dokumentit Östanlid

Kasvikartoitus.pdf (1.1M)
Inventointiraportti.pdf (184K)
OAS_Ostanlid.pdf (528K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Majaniemen kaupunginosan rakentamatonta korttelia 12 sekä sen eteläpuolella sijaitsevaa Majamäen puistoaluetta.

Suunnittelun tarkoitus
Kerho-, sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa palveleville rakennuksille varattu korttelialue 12 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin sakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Dokumentit Majaniemi k 12

OAS_majaniemi_k12.pdf (204K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


Asemakaavan muutos Lapinnevalla

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Lapinnevan kaupunginosan rakentamatonta korttelia 7. Kaava-alue sijaitsee Lapinnevan kaupunginosan luoteisosassa, Länsiväylän ja Lapinnevantien ”mutkassa” Länsinummen koulun vastapäätä.

Suunnittelun tarkoitus
Yleisille rakennuksille varattu korttelialue 7 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin saakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Dokumentit Lapinneva k7

OAS_Lapinneva_k7.pdf (472K)

Suunnittelija Ben Griep


Asemakaavan muutos Varvetissa

Suunnittelualue
Asemakaava käsittää osan Varvettia, joka sijaitsee kaupungin luoteisosassa. Asemakaavoitettava niemi sijaitsee Varvetin Pohjoisimmassa osassa.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavalla luodaan puitteet ympärivuotiseen asumiseen asuinpientaloissa. Alue on yleiskaavassa varattu maanläheiseen asumiseen.

Dokumentit Varvetin pohjoisniemi

Kaavaluonnos_varvet.pdf (500K)
OAS_VarvetinPohjoisNiemi.pdf (184K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


Asemakaavan muutos Ruusasholmassa

Suunnittelualue
Kaava käsittää korttelin 8, joka sijaitsee Ruusasholmantien eteläpuolella, vastapäätä Ruusasholmankaarteen risteystä.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla muutetaan yleisten rakennusten korttelialue asuntokortteliksi.

Dokumentit Ruusasholma k8

Kaavaehdotus_Ruusasholma_k8.pdf (516K)
OAS_Ruusasholma_k8.pdf (208K)

Kaava ehdotus on ollut nähtävillä
3.11.-3.12.2003.

Suunnittelija Pekka Elomaa


Asemakaavan muutos Hoppholmissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Hoppholmin alueen, jota idässä rajoittaa Pirilönlahti. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa, itäisessä Kilisaaressa.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla luodaan edellytykset ympärivuotiselle asuinpientalo asutukselle yleiskaavan mukaisesti.

Dokumentit Hoppholmen

Kaavaluonnos_Hopholmen.pdf (312K)
OAS_Hoppholmen.pdf (292K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)