Liikenneväylien ja -alueiden hoito

Kunnossapidon tavoitteena on pitää kaupungin kadut, pyörätiet ja muut tiet niitä käyttävän liikenteen edellyttämässä kunnossa. Siihen sisältyy katujen ja teiden auraus, hiekoitus, suolaus ja pesu sekä päällysteen, liikennemerkkien ja katuirtaimiston kunnossa pitäminen.

Kadun kunnossapitovastuu on jakautuu lain mukaan kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken.
Pääsäännön mukaan kaupunki vastaa ajoratojen, pyöräteiden, paikoitusalueiden ja torien hoidosta ja kiinteistöt puolestaan jalkakäytävistä. a

Liikenneväylillä ja -alueilla sattuneista vahingoista voi ilmoittaa päivisin maanantaista torstaihin klo 7.00 - 16.00, perjantaisin klo 7.00 - 14.00 puhelinnumeroon 044 785 1227. Virka-ajan ulkopuolella puhelinnumero on 044 785 1999.

Kunnossapitoluokitus

Lumi poistetaan Pietarsaaressa kaupungin omilla ajoneuvoilla ja lunta poistavat myös yksityiset urakoitsijat.

Lumen poisto aloitetaan, kun lumen syvyys on:

I luokka. Jalankulku- ja pyörätiet, keskusta, pääliikenneväylät:

  • Kuiva irtolumi 30 mm
  • Suojalumi 20-30 mm
  • Sohjo 30 mm


II luokka. Kokoojakadut, asuinkadut:

  • Kuiva irtolumi 50 mm
  • Suojalumi 40 mm
  • Sohjo 40 mm


III luokka. Yksityiset tiet

  • Kuiva irtolumi 70 mm
  • Suojalumi 50 mm

Mainituilla lumimäärillä ajetaan kaikki aurausalueet. Ainoastaan pyörätiet aurataan erikseen ja ensisijaisesti silloin, kun lunta on satanut jonkin aikaa.

Liukkautta torjutaan ainoastaan kaupungin omilla ajoneuvoilla, 3 kuorma-autolla ja 4 traktorilla.

Päällysteet ja irtaimisto

Kaupungin kadunkunnossapito-osasto vastaa päällysteiden, liikennemerkkien ja tienviittojen ja muun irtaimiston kunnossapidosta.
Tiemerkintöjen maalaaminen kuuluu myös kunnossapito-osastolle.

Kiinteistöt ovat velvolliset ilmoittamaan omalla katuosuudellaan havaitsemistaan vahingoista.

Liikenneväylien ja -alueiden vaurioista voi ilmoittaa päivisin maanantaista torstaihin klo 7.00 - 16.00, perjantaisin klo 7.00 - 14.00 puhelinnumeroon 044 785 1227.
Virka-ajan ulkopuolella puhelinnumero on 044 785 1999. 

Hoidosta vastaa tiemestari Nicklas Gustafsson

 

Lika ja roskat

Katujen kunnossapitoon kuuluu kadulle kertyvän lian, puunlehtien, roskien ja irtainten esineiden sekä ajoradalle ja jalkakäytävälle kasvavan rikkaruohon poistaminen.

Kiinteistöt vastaavat kadun puhtaanapidosta omalla jalkakäytäväosuudellaan. Kiinteistöjen kadunpuhtaanapitovelvollisuus ulottuu ajoradan keskiviivaan asti, kuitenkin enintään 15 metriin tai 24 metriin, jos katualueella on istutuskaistale.
Kaupungin puutarha hoitaa katualueen istutusten kunnossapidon. Kiinteistölle istutusten läpi johtavat tulotiet hoitaa kuitenkin kiinteistönomistaja.
Tontinomistajan tai -haltijan kuuluu pitää puhtaana viherkaistale tai tonttia välittömästi rajaava oja, joka ulottuu enintään 3 metrin päähän tontinrajasta. Tähän kuuluu myös alueen kasvillisuuden pitäminen hyvinhoidettuna.

Kaupungin kadunkunnossapito-osasto hoitaa paikoitusalueiden ja torien sekä kaupungin omistamia puistoja ja eräitä kiinteistöjä ympäröivien katualueiden puhtaanapidon.

 

Lumi ja liukkaus

Talvikunnossapitoon kuuluu auraus, hiekoitus, suolaus ja lumen poiskuljetus. Hiekoitushiekan poistaminen kuuluu myös talvikunnossapitoon.

Kiinteistöt vastaavat jalkakäytävien talvikunnossapidosta. Kiinteistöille kuuluvaa talvikunnossapitoa on myös aurauksessa syntyneiden lumivallien poiskuljetus ja jalkakäytävän viereisen kourukiven tai sadevesikaivon pitäminen lumettomana ja jäättömänä.

Kaupungin kadunkunnossapito-osasto vastaa ajoratojen, torien, paikoitusalueiden ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Se hoitaa myös kaupungin puistojen käytävien talvikunnossapidon.

Kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt voivat kuljettaa lumen Nyvägafjärdenin lumenkaatopaikalle, jota kaupunki ylläpitää. Lumen vastaanotto on maksullinen.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (1.11.2005) mukaan kaupungin kuuluu hoitaa katujen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito, mihin sisältyy hiekoitushiekan poistaminen.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että lain 3 §:n 4 mom:n tarkoittamaa liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisvelvollisuutta lykätään kahdella (2) vuodella.
Tuo tarkoittaa sitä, että kaupunki alkaa poistaa hiekoitushiekkaa kaupungin kaikilta ajoradoilta ja kevyen liikenteen väyliltä keväällä 2008.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 17.9.2012 § 62, että:

Lumen ja ylijäämämaan vastaanottomaksu on 12,30 euro / kuorma, sisältää arvonlisäveron.

Takaisin

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)