Tekniset palvelut

Teknisen palvelukeskuksen toimialaan kuuluvat kaupunkisuunnittelu, mittaustoimi, kunnallistekniikka, tilahallinto, rakentaminen, ymäristö ja luonto. Teknistä palvelukeskusta johtaa vt. tekninen johtaja.

Kaavoitusosasto

Kaavoitusosasto huolehtii Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämästä maankäytön suunnittelusta ja siihen liittyvien selvitysten laatimisesta, fyysisen ympäristön suunnittelusta yhteistyössä kunnallisteknisen osaston kanssa sekä kaupunkikuvan vaalimisesta ja rakennussuojelusta yhteistyössä rakennusvalvontatoimiston ja kaupunginmuseon kanssa.
Osaston päällikkönä toimii asemakaava-arkkitehti.

Mittausosasto

Mittausosasto hoitaa kaupungin maanhankintaan ja -luovutuksiin liittyvät valmistelu- ja toimeenpanotehtävät, hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja metsiä, huolehtii kartoitustehtävistä, huolehtii paikkatietojärjestelmästä ja kehittää sitä, huolehtii kiinteistönmuodostuksesta, hoitaa kiinteistörekisteriä, valmistelee ja perii maan- ja tontinvuokrat, valmistelee rakentamiskehotukset, huolehtii mittauspalveluista ja huolehtii kiinteistöjen osoitejärjestelmästä.
Osaston päällikkönä toimii kaupungingeodeetti.

Tilahallinto

Tilahallinto huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta,huolehtii kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen ja niihin kuuluvien kiinteiden laitteiden suunnittelusta, sekä järjestää rakentamisen, kunnossapidon ja peruskorjauksen, toimii kaupungin sisäisenä kiinteistönomistajana ja vuokranantajana sekä hoitaa kaupungin suorassa omistuksessa oleviin kiinteistöihin liittyvät isännöintitehtävät, avustaa muita hallintokuntia toimitilojen vuokrauksessa.
Tilahallintoa johtaa vt. talonrakennuspäällikkö

Kunnallistekninen osasto

Kunnallistekninen osasto huolehtii katujen, huleveden ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta, huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta, huolehtii kaupungin puistojen, virkistysalueiden, puistometsien ja venesatamien hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta. 
Kunnallistekninen osasto huolehtii myös kaupungin ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja uimarantojen suunnittelusta ja rakentamisen järjestämisestä, huolehtii geoteknisten selvitysten hankkimisesta, huolehtii maa-ainesten myynnistä, suorittaa teknisen lautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelun ja toimeenpanon, huolehtii liikennesuunnittelusta, huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnan hallinnosta, järjestää hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisen.
Osaston päällikkönä toimii kaupungininsinööri.

Rakennusvalvontatoimisto

Toiminta-ajatus on palvella ja ohjata rakentajia sekä suunnittelussa että rakentamisessa lupakäsittelyn ja valvonnan avulla. Tavoitteena ovat toimivat rakennukset viihtyisässä ja virkistävässä ympäristössä asema-, ranta- ja yleiskaavoja toteuttamalla. Tärkeätä on taata hakijoiden ja naapureiden oikeusturva rakentamisessa.
Osaston päällikkönä toimii johtava rakennustarkastaja.

Ympäristo ja luonto

Ympäristönsuojelutoimisto toimii ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisena ja käsittelee asioita, jotka kuuluvat lautakunnan toimialueeseen kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-ainesten oton viranomaisena.

Ympäristönsuojelutoimisto käsittelee mm ympäristölupahakemuksia, tilapäisestä toiminnasta aiheutuvia meluilmoituksia, haja-asutusseudun jätevesien käsittelystä aiheutuvia kysymyksiä, ympäristöön kohdistuvien toimintojen tarkastuksia, ympäristön tilan ja ilman laadun valvontaa, roskaamiseen ja muuhun ympäristön kohdistuvien häiriöiden valituksia, ympäristökysymysten tiedottamista ja valistusta.

Ympäristönsuojelutoimisto on myös aktiivisesti paneutunut kestävää kehitystä, ilmasto- ja energiakysymyksiä sekä luonnonsuojelua koskeviin asioihin.

Osaston päällikkönä toimii johtava ympäristönsuojelupäällikkö.


Teknisen palvelukeskuksen johtoryhmä:

Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
vt. Kaupunkikehitysjohtaja / Kaupungininsinööri
Mattias Thors 2019 Foto Jacob Aberg
Mattias Thors
vt. Talonrakennuspäällikkö
Kiinteistöisännöitsijä


 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)