Hulevesi ja liittymät

Kaupungin hulevesijärjestelmästä vastaa kunnallistekninen osasto. Vuoden 2019 alusta alkaen otettiin käyttöön kunnallinen hulevesimaksu, jota peritään kaikilta Pietarsaaren kaupungin asemakaavoitetulla alueella sijaitsevilta rakennetuilta kiinteistöiltä. Myös muilla kaupungeilla on vastaavat maksut.

Vuoden 2019 hulevesilaskutus tapahtuu nyt kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset laskut on jo lähetetty. Joitakin osoitetietoja selvitellään vielä. Ne kiinteistöt, joiden haltijasta meillä on puutteellisia tietoja, tulevat saamaan laskun hieman myöhemmin.

Laskutuksen peruste on asemakaavalla osoitettu käyttötarkoitus ja tontin koko. Pienin vuosimaksu on 25 € ja se koskee kaikkia rakennettuja omakotitaloja siellä missä on asemakaava. Maksu on suurempi rivi-, kerros- ja liikekiinteistöille ja siellä vaikuttaa myös tontin koko.

 

Kunnossapitoinsinööri Nicklas Gustafsson 

s-posti: nicklas.gustafsson@jakobstad.fi
puhelin: 044 785 1227

 

HULEVESI ?

Huleveden määritelmä
Hulevesi on sade- ja sulavesiä, joita ohjataan rakennetuilta alueilta. Talojen perustusten kuivatus- eli salaojavedet rinnastetaan usein sadeveteen ja säädetään samoilla säännöksillä. Hulevesiä esiintyy pääasiassa keväällä tapahtuvan lumen sulamisen aikana, kesällä kovan sateen aikana ja sadekuukausina syksyllä.

Huleveden hallinnan tavoitteet
Sadeveden hallinnan yleisiä tavoitteita on kehittää sadevesien hallinnan suunnittelua, etenkin asemakaava-alueilla, jotta sadevedet tunkeutuvat ja viivästyvät siellä, missä se kertyy, estämään ympäristöä ja ominaisuuksia aiheuttavan sadeveden aiheuttamat haitat ja vahingot sekä myötävaikuttamaan sadeveden pääsyyn jätevesiviemäriin.

Päätös
Pietarsaaren kaupunginvaltuusto päätti 26.11 2018, että sadevesiputkistojen omistus ja hallinta siirretään Pietarsaaren vedeltä Tekniseen palvelukeskukseen ja että Pietarsaaren kaupunki ottaa käyttöön hulevesimaksun 1.1.2019.
Päätöksen mukaan maksun suuruus riippuu siitä, kuinka paljon kiinteistö veloittaa järjestelmää. Maksu määräytyy kiinteistön pinta-alan ja sille asemakaavassa määritellyn käyttötarkoituksen perusteella.

Hulevesijärjestelmän kattamat alueet
Toiminta-alue kattaa Pietarsaaren asemakaavoitetut alueet.
Kiinteistöjen määrä alueella on noin 4500.

Liittymispiste
Paikka, jossa kiinteistön hulevesijärjestelmä yhdistyy kaupungin hulevesijärjestelmään. Liittymispiste määrittelee vastuurajan kaupungin ja liittyvän kiinteistön välillä.
Liittymis- ja padotuskorkeus
Yhteyden korkeus on kiinteistön sadevesijärjestelmän liitoskohdan korkeus.
Padotuskorkeus tarkoitetaan tasoa, johon sadevesi annetaan noustaa kaupungin sadevesijärjestelmässä. Pietarsaaressa padotuskorkeus on kadun- tai maan pinta + 100 mm.

Mitä laki sanoo?
Vesihuoltolaissa säädetään, että kiinteistöjen hulevettä ei saa päästää jätevesiviemäriin. Hulevesi lisää puhdistettavan jäteveden määrää ja alentaa jäteveden lämpötilaa.

Seurauksena on, että energian ja kemikaalien kulutus kasvaa ja jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset huononevat, mikä puolestaan johtaa jäteveden käsittelystä kalliimpaan toimintoon. Pahimmassa tapauksessa viemäriverkkoon voi tulla niin paljon sadevettä, että kaikkea vettä ei voida pumpata viemäripuhdistuslaitokselle, vaan sekoitettu jätevesi ja hulevesi virtaavat vesistöihin ja vahingoittavat ympäristöä.

Kiinteistön omistaja tai hallitsija vastaa omien kiinteistöjensä sadevesien hallinnasta.

LIITTYMINEN HULEVESIJÄRJESTELMÄÄN

Ominaisuudet liittyvät yleensä itsensä tyhjennykseen. Joissakin erityistapauksissa sadevesi on pumpattava.
Jätevesien tapauksessa on suositeltavaa rakentaa padon venttiili.
Jos kiinteistöä ei voidaan liittyä kaupungin hulevesiverkkoon painovoimalla viemärillä, kiinteistön omistaja on velvollinen rakentamaan pumppuaseman tontilla, saadakseen liittyminen mahdollistamiseksi.
Uudisrakentaminen
Hakemus uuden rakennuksen liittämiseksi hulevesijärjestelmään voidaan jättää rakennuksen rakennusluvan yhteydessä tai suoraan kunnan tekniseen osastoon. Liittymiseen tehdään erillinen liittymispäätös.
Olemassa olevat rakennukset
Yksittäisissä kohteissa, joille on jo myönnetty rakennusluvat ja jotka yhdistetään myöhemmin sadevesijärjestelmään, vaaditaan erityinen liittymispäätös. Hakemus toimitetaan kunnallistekniseen osastoon.
Sadeveden viemäröinnin liittymismaksu asemakaava-alueella on 400 euroa, jos sadevesiputket rakennetaan tai on rakennettu tontin rajalle kadun rakentamisen tai kunnostamisen yhteydessä.
Muihin kiinteistöihin koskee todellisia kustannuksia, jos työ tilataan kaupungin toimesta. Jos kiinteistön omistaja / -hallitsija sopii ulkopuolisen urakoitsijan kanssa suorittaa työt asiakkaan puolesta (kotitalousvähennys), liittymismaksua ei laskuteta.
Kaivuutyöt katualueella tarvitaan lupa, joka saadaan kunnallistekniseltä osastolta.

Liittymismaksua ei veloiteta, kun liittyminen tehdään avo-ojaan.

HULEVESIMAKSU

Hulevesimaksu
Hulevesimaksu peritään kaikista olevista rakennetuista kiinteistöistä asemakaava-alueella.

Sadevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Lasku lähetetään kiinteistön omistajalle tai hallitsijalle.
Hulevesimaksu on suoraan ulosottokelpoinen.

Mihin tuloja käytetään?
Sadevesimaksuista saatavat tulot käytetään sadevesijärjestelmien ylläpitämiseen. Sadevesijärjestelmät rakennettaan verosaamisilla.

Hulevesimaksun suuruus
Maksu määräytyy kiinteistön pinta-alasta ja asemakaavassa oleva kaavamerkintä seuraavan luokituksen perusteella:

Perusmaksu 25 euroa / vuosi

Luokka 1: Omakotitalo ja loma-asunto (AO tai vastaava)
- Hulevesimaksu 25 €/vuosi

Luokka 2: Asuminen yritysmuodossa, pari- ja rivitaloja (AR tai vastaava)
Maksu määräytyy tontin pinta-alueen mukaan:
- 2 a: pinta-ala >0–1000 m², hulevesimaksu 75 €/vuosi
- 2 b: pinta-ala >1000–5000 m², hulevesimaksu 225 €/ vuosi
- 2 c: pinta-ala >5000–10 000 m², hulevesimaksu 525 €/ vuosi
- 2 d: pinta-ala >10 000–100 000 m², hulevesimaksu 750 €/ vuosi
- 2 e: pinta-ala >100 000–1000 000 m², hulevesimaksu 750 €/ vuosi

Luokka 3: Asuminen monikerroksisissa taloissa (AK tai vastaava)
Maksu määräytyy tontin pinta-alueen mukaan:
- 3 a: pinta-ala >0–1000 m², hulevesimaksu 75 €/ vuosi
- 3 b: pinta-ala >1000–5000 m², hulevesimaksu 225 €/ vuosi
- 3 c: pinta-ala >5000–10 000 m², hulevesimaksu 525 €/ vuosi
- 3 d: pinta-ala >10 000–100 000 m², hulevesimaksu 750 €/ vuosi
- 3 e: pinta-ala >100 000–1000 000 m², hulevesimaksu 750 €/ vuosi

Luokka 4: Liike- ja teollisuusrakennukset (KLT tai vastaava)
Maksu määräytyy tontin pinta-alueen mukaan:
- 4 a: pinta-ala >0–1000 m², hulevesimaksu 100 €/ vuosi
- 4 b: pinta-ala >1000–5000 m², hulevesimaksu 300 €/ vuosi
- 4 c: pinta-ala >5000–10 000 m², hulevesimaksu 700 €/ vuosi
- 4 d: pinta-ala >10 000–100 000 m², hulevesimaksu 1000 €/ vuosi
- 4 e: pinta-ala >100 000–1000 000 m², hulevesimaksu 1200 €/ vuosi

Luokka 5: Maatalous (M tai vastaava)
Maksu määräytyy tontin pinta-alueen mukaan:
- 5 a: pinta-ala >0–1000 m², hulevesimaksu 25 €/ vuosi
- 5 b: pinta-ala >1000–5000 m², hulevesimaksu 25 €/ vuosi
- 5 c: pinta-ala >5000–10 000 m², hulevesimaksu 50 €/ vuosi
- 5 d: pinta-ala >10 000–100 000 m², hulevesimaksu 50 €/ vuosi
- 5 e: pinta-ala >100 000–1000 000 m², hulevesimaksu 50 €/ vuosi

Luokka 6: Yleinen rakennus (Y tai vastaava)
Maksu määräytyy tontin pinta-alueen mukaan:
- 6 a: pinta-ala >0–1000 m², hulevesimaksu 75 €/ vuosi
- 6 b: pinta-ala >1000–5000 m², hulevesimaksu 225 €/ vuosi
- 6 c: pinta-ala >5000–10 000 m², hulevesimaksu 525 €/ vuosi
- 6 d: pinta-ala >10 000–100 000 m², hulevesimaksu 750 €/ vuosi
- 6 e: pinta-ala >100 000–1000 000 m², hulevesimaksu 900 €/ vuosi

 

Maksun alentaminen
Ympäristö- ja rakennuslautakunta voi käsitellä maksuvähennyspyynnön, jos kiinteistölle on asennettu viivästys- tai tunkeutumisjärjestelmä, jonka tilavuus on vähintään 5 m3.

Maksu on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin perusmaksu.

Erityistapaukset
Kiinteistö voi olla myös sellainen tontti tai kiinteistö, jolla ei ole todellisia rakennuksia, mutta jonka pintakerrokset ovat muuttuneet rakentamisen myötä. Jos tontti sallii veden kulkea huonommin kuin luonnollinen maa-alue, päivittäinen vesimaksu kerätään.

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)