Vireillä olevat asemakaavahankkeet


Asemakaava Alholmassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Alholman kaupunginosassa noin 2,5 km ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu idässä rautatiehen, etelässä suojaviheralueeseen, lännessä veneiden säilytysalueeseen ja pohjoisessa pieneen metsäalueeseen. Suunnittelualueen länsireunassa kulkeva Alholmintie kuuluu kaava-alueeseen.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa jätevedenpuhdistamon laajentaminen.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija 

Ramboll Finland Oy; arkkitehti SAFA Kalle Rautavuori.

Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa Laivurin katuun, idässä Satamakatuun ja etelässä Satamakadun-Loveretin 1700-luvun rakennusryhmään, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Mariahemmetin laajennus. Tätä varten on tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta nostettava.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.05.2019- 17.06.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 014 muistutus”.

Suunnittelija 

Ilmari Heinonen

Asemakaava ja Asemakaavan muutos Kirkkorannalla

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kirkkorannan kaupunginosassa, noin 1,6 km torilta. Suunnittelualue käsitti jo aiemmin Kirkkorannan kaupunginosan 8 korttelin 8 tontin nro. 20. Tontilla on vanhempi puurakennus, joka on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Laajennettuun suunnittelualueeseen on otettu mukaan Uuden Pännäistentien ja Kirkkorannankadun välinen kaavoittamaton alue, sekä katu- että viheralueita.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksella halutaan tarkistaa rakennuksen suojeluarvo tai vaihtoehtoisesti laajemmin mahdollistaa sellainen toimita tontilla joka edistää suojelun rakennusten säilymistä. Uuden asemakaavan tarkoituksena on uusien asumismahdollisuuksien luominen kaavoittamattomalle alueelle.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Asemakaavamuutos Siikaluodossa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Siikaluodon kaupunginosassa ydinkeskustasta n. 0,5 km kaakkoon, Koulukadun, Tehtaankadun ja Itäisen Rengastien rajaamalla alueella. Suunnittelualueella sijaitsee Prisma, McDonald’s, autopesula ABC CarWash sekä ABC kylmäasema. Alueeseen kuuluvat kadut Pajatie ja Birgerintie. Alue rajautuu etelästä Componentan alueeseen. Tarvittaessa voidaan aluetta laajentaa.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Prisman laajentuminen idän ja etelän suuntaan. Tarkoituksena on suurentaa rakennusalaa ja nostaa
alueen rakennusoikeutta. Kaupan laajentuminen merkitsee Pajakadun siirtoa etelämmäs Birgerintien kohdille. Asemakaavan tulisi mahdollistaa joustavasti pysäköinnin erilaiset toteuttamisratkaisut.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija 

Plandea Oy; arkkitehti SAFA Kari Siipola

Asemakaava Pirilössä

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pietarsaaren keskustasta kaakkoon, Kolpintien itäpuolella Pirilönlahden poukamassa. Asemakaavassa tutkittava alue käsittää Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa olevaa kiinteistöä 598-405-7-14. Kiinteistö sijoittuu molemmin puolin Vanhaa Pirilöntietä. Kiinteistön eteläosassa on vuokrattu n. 0,5 ha alue Pietarsaaren Seudun Puhelin telemaston sijoituspaikaksi. Kiinteistön pohjoisosassa rannassa sijaitsee vapaa-ajan rakennus. Kiinteistön Kolpintien varressa kulkee voimajohto. 

Kaava-alueen rajaus tarkentuu kaavoitusprosessin edetessä.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa uuden koulukodin sijoittuminen Pietarsaareen. Tavoitteena on, että Lagmansgårdenin koulukoti, joka nykytilanteessa toimii Pedersöressä, sijoittuisi alueelle. Uuden koulukotihankkeen laajuus on noin 3 700 k-m2. Alueella ei ole nykyhetkellä voimassa olevaa asemakaavaa.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.06.2019- 29.07.2019.

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 007 muistutus”.

Suunnittelija 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, arkkitehti Johanna Närhi, FM YKS-490.

Asemakaavan muutos Pirilössä

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin kaakkois-osassa, noin 5,8 km keskustasta. Suunnittelualue käsittää korttelit 5 - 9, kaupunginosassa 41, Pirilö, Kolpintien ja Launisaarentien varrella. Tällä hetkellä noin puolet suunnittelualueesta on rakennettu teollisuus- ja varastorakennuksilla. Alueen tieverkosta on ainoastaan Pukkisaarentie ja puolet Mästasintiestä rakennettu.
Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen yrityksille joustavammat kehittymis- ja laajentumismahdollisuudet. Tällä hetkellä voimassaoleva kaava rajoittaa laajennusmahdollisuuksia liian paljon.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaava on tullut voimaan 19.06.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa minigolf-alueeseen sekä idässä ja etelässä Pohjoisnummen puukaupunginosaan, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Suunnittelualueella sijaitseva Pursisalmenkadun jatke kuuluu tähän alueeseen.
Suunnittelun tarkoitus
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa korttelin laajentaminen, lisärakentaminen ja joustavampi käyttö ja toiminta sekä tontilla sijaitsevien rakennusten korjaustyöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaava on tullut voimaan 19.06.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija Arkkitehti Oy Rajaniemi; TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi.


Asemakaavan muutos Keskustassa (Nordman)

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustassa, noin 300 metriä torilta. Suunnittelualue koskee kortteleita 5 ja 9, kaupunginosassa 1, Keskusta, Pietarinpuistikon, Otto Malminkadun, Etelänummenkadun ja Puutarhakadun välistä aluetta.
Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Nordmanin tontin joustavampi käyttö ja toiminta, sekä suojella alueen historiallisesti arvokas ympäristö molemmissa kortteleissa 5 ja 9.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 13.02.2019- 14.03.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 003 muistutus”.

Suunnittelija Sören Öhberg


Rantatien Asemakaava

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella, n. 1,2 kilometriä torilta. Alue käsittää nykyisen Rantatien (1) Hakamaanreitiltä Län-tiselle Rengastielle, kaavoittamattoman alueen ranta- ja vesialueita Vanhassa satamassa (2a ja 2b), Rantatien eteläpuoleisen asuinkorttelin (3), kaavoittamattomia alueita Skutnäsinkadun ja Vesiniemen välillä (4) sekä kaavoittamattoman alueen Hällanintien varrella (5).

Suunnittelun tarkoitus
Rantatien muuttaminen ja päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi viime vuosina, uusien asuinalueiden muodostumisen myötä ennen kaikkea luoteisissa kaupunginosissa. Olemassa olevia, läntisistä kaupunginosista itään johtavia teitä ja katuja on vähän eivätkä ne kaikki ole tarkoituksenmukaisesti mitoitettu viime aikojen liikennemäärän lisääntymiseen nähden. Tänä päivänä Skutnäsinkatu toimii luoteisten kaupunginosien läpikulkutienä ja Raatihuoneenkatu, Läntinen Rengastie ja Länsiväylä läntisten ja lounaisten kaupunginosien läpikulkuteinä. Luoteisten kaupunginosien suuri liikenteen määrä kapealla Skutnäsinkadulla on erityisen ongelmalliset. Rantatien uudelleen suunnittelu on ollut tarpeen useamman vuoden ajan.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Kilisaaressa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,2 km keskustasta, Kolpintien ja Pietarsaaren Ohikulkutien vieressä. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Alueella on huoltoasemarakennusten korttelialue.

Suunnittelun tarkoitus (päivitetty 6.3.2019)

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ABC Pietarsaaren alueen kehittäminen rakennusoikeuden uudelleen kohdistamisen avulla entistä houkuttelevammaksi palvelukokonaisuudeksi kyseessä oleva tontilla. KPO-Kiinteistöt Oy suunnittelee 3000 k-m² uutta liiketilaa ABC-rakennuksen eteläpuolelle, osalle rekkappysäköinnin aluetta. Raskaan liikenteen pysäköintialue on osoittautunut ylimitoitetuksi ja sitä voidaan pienentää. Liikerakentamisen suuren osuuden vuoksi on korttelinpääasiallinen käyttötarkoitus muutettava huoltoaseman korttelialueesta liikerakennusten korttelialueeksi.

Asemakavaehdotus on ollut nähtävillä 31.01. - 06.03.2018

Asemakaavakartta

Asemakaavan selostus

Ehdotuksesta saatujen lausuntojen perusteella kaavatyötä jatketaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksellä, koska Liikerakentamisen suuren osuuden vuoksi on korttelin pääasiallinen käyttötarkoitus muutettava huoltoaseman korttelialueesta liikerakennusten korttelialueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 6.3.2019)

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.04. - 13.05.2019

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavan selostus.pdf 

Suunnittelija Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Länsinummella

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Radiotien varrella sijaitsevat rivitalotontit viereisine puistoalueineen. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Radiotiehen ja muissa suunnissa korttelien 29 ja 30 AO-omakotitalotontteihin.

Suunnittelun tarkoitus

Kortteleihin rakennettiin kolme rivitaloa 1960-luvulla silloisen ajan tarpeiden suunnitteluperiaatteiden mukaan. Rakennuksista on jäljellä kaksi, korttelissa 29, ja ne on tarkoitus korvata uudisrakennuksilla. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kortteleiden uudistamista hallitusti ja paikan henkeä kunnioittaen. Yksi taloista (korttelissa 30) on jo korvattu uudisrakennuksella, poikkeusluvalla, ja asemakaavaa tulee sen osalta tarkistaa nykytilannetta vastaavaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaava ja asemakaavan muutos Skutnäsissä

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää nykyisen uuden hautausmaa-alueen, sen pohjoispuolella olevia alueita sekä Schalininpuiston. Suunnittelualue rajoittuu luoteessa Rantatiehen, lounaassa Skutnäsin asuntoalueeseen ja Prikitiehen, ja koillisessa Piispansaareen (eli seurakuntataloon, vanhaan Hautausmaahan ja ”Panimokortteliin”).

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
- varmistaa hautausmaalle riittävä alue tilanteessa, jossa nykyinen alue on käymässä liian pieneksi,
- saada nykyisen ja tulevan hautausmaan aluekokonaisuudelle tarkoituksenmukainen asemakaava ja
- varmistaa, että alueen luontoarvot sekä muinaismuistot ja muut kulttuuriarvot säilyvät.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 25.1.2018)

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 21.5 - 20.06.2018

Asemakaavakartta 

Asemakaavaselostus 

Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2018 § 66.

Asemakaavasta on jätetty valitus hallinto-oikeuteen ja odotamme päätöstä.

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Keskustassa (Halpa-Hallin kortteli)

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää niin sanotun Visaskorttelin, jonka etelässä rajoittuu kävelykadulle, idässä Isokadulle, lännessä Otto Malminkadulle ja pohjoisessa Perämiehenkadulle. Suunnittelualue osoitetaan kokonaisuudessaan voimassa olevassa asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asemakaava-alue on osa Pietarsaaren historiallisesta keskustasta, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suoritetaan samalla kertaa koko korttelin alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Suunnittelun tarkoitus

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Halpa-Halli Oy:n liiketilojen laajentaminen. Kaavatyössä selvitetään Halpa-Halli Oy:n esitystä yleiseksi jalankulkualueeksi, jk/v, osoitetut alueet muutettavaksi myymälätilaksi, 3m syvän arkadin rakentamista liiketilaksi ja muita kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelluilla muutoksilla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, lisäksi muutoksien toteuttaminen tällä hetkellä olisi kaavan vastaista. Tämän vuoksi alueelle tarvitaan asemakaavan muutos. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Seuraava asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 31.10. - 16.11.2018.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 13.02.2019 - 14.03.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Kaava on tullut voimaan 09.08.2019.

Suunnittelija Melinda Lundgren


 

Asemakaavan muutos Ristikarilla

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee n 2 km keskustasta, aivan asuntomessualueen eteläpuolella Ristikarissa, ja rajoittuu etelässä Andersinintiehen. Alue käsittää ranta-alueen, joka idässä rajoittuu Alholmintiehen ja lännessä mereen.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alue, joka voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu puistoksi, rivitalojen korttelialueeksi, lisätä rakennusoikeutta olemassa olevalla asuinkerrostalojen korttelialueella ja varata tontin Oy Herrfors Ab:n tarpeeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 7.11.2018)

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 4.9. - 17.9.2018

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Video

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 15.03.2019 - 15.04.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Video

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaava Svanenissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Nissasörenin alueen joka jää Luodontien eteläpuolelle ja Itäläntien itäpuolelle Runebergin tuvan ympäristö mukaan lukien. Asemakaavan lopullinen laajuus selviää kaavoituksen aikana.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoisia uusia alueen käyttötarkoituksia ja mahdollistaa alueen ja säilytettävän rakennuskannen uusi käyttö. Lähtökohtina kaavatyölle ovat luontoarvot, vesielementti ja rakennusperintö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 18.01.2018)

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavamuutos Kisorissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää nyt rakentamattoman Puolukkatien ja Vadelmatien kulmatontin.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla muutetaan tontti lähivirkistysalueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 06.03.2019)

OAS.pdf 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 24.4.-24.5.2019

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 012 muistutus”.

Suunnittelija Ilmari Heinonen


Asemakaavanmuutos keskustassa

Suunnittelualue
Kaava käsittää korttelin, joka rajoittuu Asematiehen, Kauppiaankatuun, Choraeuksenkatuun ja Jaakonkatuun.

Suunnittelun tarkoitus
Alueen asemakaavassa vuodelta 2009 kortteli on varattu liikekeskusta varten, mutta korttelin omistaja haluaa nyt rakentaa sille myös asuntoja. Kaavassa selvitetään tämä mahdollisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (412K)

Suunnittelija Sören Öhberg


 

Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Kaava käsittää Östanlidin sairaalatontin, Itälaaksontien autopaikkojen korttelialueen ja niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla mahdollistetaan sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja uusien erillisten asuinkerrostalotonttien muodostaminen alueen länsiosaan. Korttelin rakennusoikeus ja suojelutavoitteet tarkistetaan.

Dokumentit Östanlid

Kasvikartoitus.pdf (1.1M)
Inventointiraportti.pdf (184K)
OAS_Ostanlid.pdf (528K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Majaniemen kaupunginosan rakentamatonta korttelia 12 sekä sen eteläpuolella sijaitsevaa Majamäen puistoaluetta.

Suunnittelun tarkoitus
Kerho-, sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa palveleville rakennuksille varattu korttelialue 12 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin sakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Dokumentit Majaniemi k 12

OAS_majaniemi_k12.pdf (204K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Lapinnevalla

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Lapinnevan kaupunginosan rakentamatonta korttelia 7. Kaava-alue sijaitsee Lapinnevan kaupunginosan luoteisosassa, Länsiväylän ja Lapinnevantien ”mutkassa” Länsinummen koulun vastapäätä.

Suunnittelun tarkoitus
Yleisille rakennuksille varattu korttelialue 7 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin saakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS_Lapinneva_k7.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on nähtävillä 17.05.2019- 17.06.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 010 muistutus”.

Suunnittelija Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Varvetissa

Suunnittelualue
Asemakaava käsittää osan Varvettia, joka sijaitsee kaupungin luoteisosassa. Asemakaavoitettava niemi sijaitsee Varvetin Pohjoisimmassa osassa.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavalla luodaan puitteet ympärivuotiseen asumiseen asuinpientaloissa. Alue on yleiskaavassa varattu maanläheiseen asumiseen.

Dokumentit Varvetin pohjoisniemi

Kaavaluonnos_varvet.pdf (500K)
OAS_VarvetinPohjoisNiemi.pdf (184K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Hoppholmissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Hoppholmin alueen, jota idässä rajoittaa Pirilönlahti. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa, itäisessä Kilisaaressa.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla luodaan edellytykset ympärivuotiselle asuinpientalo asutukselle yleiskaavan mukaisesti.

Dokumentit Hoppholmen

Kaavaluonnos_Hopholmen.pdf (312K)
OAS_Hoppholmen.pdf (292K)

Suunnittelija Sören Öhberg


 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)