Vireillä olevat asemakaavahankkeet


Asemakaavan muutos Kuusisaaren kaupunginosassa.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee suurimmalta osaltaan Kuusisaaren kaupunginosan (Snellman), noin 3 kilometrin etäisyydellä torilta. Pohjoisin osa suunnittelualueesta sijaitsee Fiskarsissa. Suunnittelualue rajoittuu lännessä Markusholmsfladan kosteikkoon (kaavoittamaton) ja Pedersören kunnanrajaan, pohjoisessa Fiskarsintiehen (kaavoittamaton), idässä Kolpintiehen ja etelässä Kuusisaaren teollisuusalueen eteläosaan. Alueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria.

Suunnittelun tarkoitus
Pietarsaaren kaupunki tarvitsee uusia liike- ja teollisuusrakentamisen tontteja, joita voitaisiin sijoittaa alueen nyt kaavoittamattomalle osalle.
Voimassa olevassa asemakaavassa olevia omakotikortteleita ei ole toteutettu, joten siltä osin asemakaavan voidaan katsoa olevan ohjaukseltaan vanhentunut. Kaava voi olla vanhentunut myös koskien rakentamistavan ohjausta liike-, teollisuus- ja varastorakennusten kortteleiden osalta. Tätä pitää tarkastella tarkemmin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 13.09.2021)

OAS.pdf

Planerare AnneMo Kaitfors


Asemakaava ja asemakaavan muutos Uusitien kaupunginosassa.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa n. 2 kilometriä torilta. Alueen pinta-ala on noin 48 hehtaaria. Suunnittelualueen länsi- ja eteläosa kaupunginosassa 24, Uusitie, käsittää korttelit 1-8, jotka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin liike-, varasto- ja teollisuusrakennuksille ja osin asuin- ja puutarharakennuksille ja erillispientaloille. Korttelialueiden lisäksi on kaavassa luonnollisesti tarvittavat katualueet ja pari viheraluetta puskurivyöhykkeinä. Alueen itäosalla ei ole asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus
Pietarsaaren kaupunki tarvitsee uusia liike- ja teollisuusrakentamisen tontteja, joita voitaisiin sijoittaa alueen nyt kaavoittamattomalle osalle.
Voimassa olevassa asemakaavassa olevia omakotikortteleita ei ole toteutettu, joten siltä osin asemakaavan voidaan katsoa olevan ohjaukseltaan vanhentunut. Kaava voi olla vanhentunut myös koskien rakenta-mistavan ohjausta liike-, teollisuus- ja varastora-kennusten kortteleiden osalta. Tätä pitää tarkastella tarkemmin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Planerare Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Alholmassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km keskustasta, Pietarsaaren pohjoisosassa sijaitsevalla satamaalueella. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Asemakaavassa alue osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen rakennusaloja ja pysäköintialueita. Samalla tutkitaan mahdollisuus lisätä rakennusoikeutta. Muutosta pidetään merkittävänä ja asemakaavan muutos tarvitaan.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 21.7. - 24.8.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Luutavuoressa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Luutavuoren kaupunginosassa Pohjoisnummen pohjoispuolella noin 1 kilometrin etäisyydellä torilta. Suunnittelualue rajoittuu lännessä Alholminkatuun/Alholmintiehen, pohjoisessa Ristikarintiehen, idässä rautatiehen ja Etelässä Luutavuorenkatuun.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia KWH-konsernin toimintojen laajentumismahdollisuuksia alueella. Samalla tutkitaan liikenne järjestelmän muutoksia Luutavuoren kadun liikenteen rauhoittamiseksi. Tämän lisäksi tutkitaan suojatun Ristikarin koulukiinteistön osalle sopiva käyttötarkoitus ja rajat.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

PDB.pdf

Suunnittelija AnneMo Kaitfors


Asemakaava ja asemakaavan muutos Siikaluodossa/Keskustassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan itäosassa n. 500 metriä torilta. Suunnittelu koskee korttelia 24, kaupunginosassa 2 Keskusta, sekä kaavoittamatonta aluetta Itäväylän, Itäisen Rengastien, Teollisuuskadun ja Asematien välissä.

Suunnittelun tarkoitus

Pietarsaaren kaupunki on hiljattain hankkinut vanhan ratapiha-alueen maat Siikaluodosta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää ensisijaisesti mahdollisuudet ratapiha-alueen kehittämiseksi suurien liikeyksiköiden alueeksi.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

PDB.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee keskustassa, noin 270 metriä torilta. Suunnittelu koskee 3 kaupunginosan Keskustan korttelia 9 sekä puisto- (Concordia-aukio) että katualueita (Loveret, Concordiankuja) kaupunginosassa 3, Keskusta.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia salliiko kaupunkikuva ja -maisema toimenpiteet, ja onko olemassa fyysisiä edellytyksiä suurimman sallitun kerroskorkeuden ja rakennusoikeuden korottamiselle tontilla nro 26 Visasmäen varrella.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

PDB.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 21.7. - 24.8.2021

Asemakaavakartta_luonnos.pdf

AsemakaavanSelostus_luonnos.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Lammassaaressa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Lammassaaren kaupunginosassa noin 3 kilometriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu Läntiseen Lammassaarentiehen, Lepakkotiehen ja Liito-oravanlehtoon. Alue on rakentamaton ja koostuu harvennetusta metsästä.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on tehdä kaavasta kerroslukujen, rakennusalojen ja määräysten osalta joustavampi.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

PDB.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 2.6. - 2.7.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 025 muistutus”.

Suunnittelija AnneMo Kaitfors


Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 3,3 km Pietarsaaren keskustasta koilliseen. Alue käsittää noin 800 metriä pitkän Itärannantien osan Luodontien risteyksestä Itälän suuntaan, sekä Itärannantien eteläpuolella sijaitsevan metsäalueen, missä muun muassa sijaitsee Fallberget ja kuntopolku/latu. Alueen luoteiskulman tiealuetta ja puistoa, sekä kaakkoisosan erillispientalojen korttelialuetta lukuun ottamatta suunnittelualue on vailla asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa jalkakäytävän ja pyörätien pidennys Itärannantien varrella, siten että se jatkuu Luodontielle asti, sekä kaavoittaa asemakaavaa vailla olevia alueita.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitetty 25.02.2021)

OAS.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on nähtävillä 15.9. - 15.10.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 024 muistutus”.

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Pietarsaaren keskustassa, runsaan 100 m päässä torilta etelään. Alue käsittää koko korttelin, jossa sijaitsee muun muassa After Eight ja Pietarsaaren museo, sekä korttelia sivuavat katualueet Isokatu ja Etelänummikatu. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Asemakaavassa alueelle on varattu hallinto- ja virastorakennusten korttelialue, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, sekä katualueita.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiinteistötoimintojen asianmukainen kehittyminen korttelialueilla.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitys 01.10.2020)

OAS.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.02.2021 - 19.03.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 2.6. - 2.7.2021  

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 021 muistutus”.

Suunnittelija Melinda Lundgren


Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Ebba Brahen puistikon ja Pursisalmenkadun jatkeen välissä. 

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on korjata määräys, joka antoi väärän tulkinta mahdollisuuden. Rakennusten korkeudet määrätään siten että ullakkotilat on mahdollista ottaa asuin käyttöön, niin kuin edellisenkin kaavan alkuperäinen tarkoitus oli.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 05.06.2020 - 19.07.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Asemakaavamuutos Keskustassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan itäosassa n. 300 metriä torilta. Suunnittelualue käsittää kaupunginosassa 2 Keskusta, korttelin 11 osan, joka on osoitettu LPA-alueeksi voimassa olevassa asemakaavassa, sekä katu- että puistoalueen.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää kaupungin strategian mukaisesti alueen tiivistämismahdollisuus asunto- kauppa- ja konttorirakennuksilla.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 19.06.2020 - 19.07.2020

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 09.12.2020 - 08.01.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Video (youtube)

Asemakaavamuutosehdotuksesta on jätetty valitus hallinto-oikeuteen ja odotamme hallinto-oikeuden päätöstä.

 

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa Laivurin katuun, idässä Satamakatuun ja etelässä Satamakadun-Loveretin 1700-luvun rakennusryhmään, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Mariahemmetin laajennus. Tätä varten on tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta nostettava.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.05.2019- 17.06.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 014 muistutus”.

Suunnittelija 

Ilmari Heinonen

Rantatien Asemakaava

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella, n. 1,2 kilometriä torilta. Alue käsittää nykyisen Rantatien (1) Hakamaanreitiltä Läntiselle Rengastielle, kaavoittamattoman alueen ranta- ja vesialueita Vanhassa satamassa (2a ja 2b), Rantatien eteläpuoleisen asuinkorttelin (3), kaavoittamattomia alueita Skutnäsinkadun ja Vesiniemen välillä (4) sekä kaavoittamattoman alueen Hällanintien varrella (5).

Suunnittelun tarkoitus
Rantatien muuttaminen ja päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi viime vuosina, uusien asuinalueiden muodostumisen myötä ennen kaikkea luoteisissa kaupunginosissa. Olemassa olevia, läntisistä kaupunginosista itään johtavia teitä ja katuja on vähän eivätkä ne kaikki ole tarkoituksenmukaisesti mitoitettu viime aikojen liikennemäärän lisääntymiseen nähden. Tänä päivänä Skutnäsinkatu toimii luoteisten kaupunginosien läpikulkutienä ja Raatihuoneenkatu, Läntinen Rengastie ja Länsiväylä läntisten ja lounaisten kaupunginosien läpikulkuteinä. Luoteisten kaupunginosien suuri liikenteen määrä kapealla Skutnäsinkadulla on erityisen ongelmalliset. Rantatien uudelleen suunnittelu on ollut tarpeen useamman vuoden ajan.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitetty  10.06.2021)

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 13.12.2020 - 14.12.2020.

AsemakaavaluonnoksenKartta.pdf

AsemakaavaluonnoksenSelostus.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on nähtävillä 15.9. - 15.10.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 026 muistutus”.

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaava Svanenissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Nissasörenin alueen joka jää Luodontien eteläpuolelle ja Itäläntien itäpuolelle Runebergin tuvan ympäristö mukaan lukien. Asemakaavan lopullinen laajuus selviää kaavoituksen aikana.

Suunnittelun tarkoitus
Joutsenen alueen asemakaavan laatimisen tavoitteena on mahdollistaa alueen tarkoituksenmukainen kehittäminen monipuolista vapaa-ajantoimintaa varten yksityisille, yrityksille ja yhteisöille virkistys-, kuntoilu-, urheilu- ja ynnä muuhunvastaavaan toimintaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 25.11.2020)

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavanmuutos keskustassa

Suunnittelualue
Kaava käsittää korttelin, joka rajoittuu Asematiehen, Kauppiaankatuun, Choraeuksenkatuun ja Jaakonkatuun.

Suunnittelun tarkoitus
Alueen asemakaavassa vuodelta 2009 kortteli on varattu liikekeskusta varten, mutta korttelin omistaja haluaa nyt rakentaa sille myös asuntoja. Kaavassa selvitetään tämä mahdollisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (412K)

Suunnittelija Sören Öhberg


 

Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Kaava käsittää Östanlidin sairaalatontin, Itälaaksontien autopaikkojen korttelialueen ja niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla mahdollistetaan sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja uusien erillisten asuinkerrostalotonttien muodostaminen alueen länsiosaan. Korttelin rakennusoikeus ja suojelutavoitteet tarkistetaan.

Dokumentit Östanlid

Kasvikartoitus.pdf (1.1M)
Inventointiraportti.pdf (184K)
OAS_Ostanlid.pdf (528K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Majaniemen kaupunginosan rakentamatonta korttelia 12 sekä sen eteläpuolella sijaitsevaa Majamäen puistoaluetta.

Suunnittelun tarkoitus
Kerho-, sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa palveleville rakennuksille varattu korttelialue 12 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin sakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Dokumentit Majaniemi k 12

OAS_majaniemi_k12.pdf (204K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Varvetissa

Suunnittelualue
Asemakaava käsittää osan Varvettia, joka sijaitsee kaupungin luoteisosassa. Asemakaavoitettava niemi sijaitsee Varvetin Pohjoisimmassa osassa.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavalla luodaan puitteet ympärivuotiseen asumiseen asuinpientaloissa. Alue on yleiskaavassa varattu maanläheiseen asumiseen.

Dokumentit Varvetin pohjoisniemi

Kaavaluonnos_varvet.pdf (500K)
OAS_VarvetinPohjoisNiemi.pdf (184K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Hoppholmissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Hoppholmin alueen, jota idässä rajoittaa Pirilönlahti. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa, itäisessä Kilisaaressa.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla luodaan edellytykset ympärivuotiselle asuinpientalo asutukselle yleiskaavan mukaisesti.

Dokumentit Hoppholmen

Kaavaluonnos_Hopholmen.pdf (312K)
OAS_Hoppholmen.pdf (292K)

Suunnittelija Sören Öhberg


 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)