Vireillä olevat asemakaavahankkeet


Asemakaavan muutos Keskustassa.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa torin kaakkoispuolella. Suunnittelualue käsittää koko korttelin 6 sekä sen itä- ja länsipuoliset katualueet. Kortteli koostuu niin kutsutusta Sokoksen rakennuksesta ja asuinkerrostalosta Etelänummikatu 5.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää, onko korttelin rakennusoikeuden korottaminen mahdollista ja asemakaavan tekeminen joustavammaksi, siten että asuntoja voitaisiin rakentaa myös matalan liikerakennuksen päälle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PDB.pdf

Planerare AnneMo Kaitfors


Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos Piriön kaupunginosassa.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Kolpintien ja Launisaarentien risteysalueella ja sen pohjoispuolella.

Suunnittelun tarkoitus
Vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on Kolpintien tieturvallisuuden parantaminen Launisaaren tienristeyksessä sekä siitä n. 450 metrin matkalla Kolpintien vartta pohjoiseen.

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 22.04.2022 - 06.05.2022

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Planerare Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Siikaluodon kaupunginosassa.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee ratapihan itäpuolella, noin 700 metriä kaupungin torista. Koko suunnittelualue on asemakaavoitettu. Asemakaavassa alueelle on osoitettu liikerakennusten korttelialue (KL-1) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET).

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa käyttötarkoituksenmukaisen liikerakennustoiminnan kehittyminen alueella sekä päivittää vanhentunut asemakaava, siten että kaava vastaa tämänhetkistä tarvetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 28.01.2022)

OAS.pdf

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 21.03.2022 - 20.04.2022

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

 

Planerare AnneMo Kaitfors


Asemakaava ja asemakaavan muutos Kuusisaaren kaupunginosassa.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee suurimmalta osaltaan Kuusisaaren kaupunginosan (Snellman), noin 3 kilometrin etäisyydellä torilta. Pohjoisin osa suunnittelualueesta sijaitsee Fiskarsissa. Suunnittelualue rajoittuu lännessä Markusholmsfladan kosteikkoon (kaavoittamaton) ja Pedersören kunnanrajaan, pohjoisessa Fiskarsintiehen (kaavoittamaton), idässä Kolpintiehen ja etelässä Kuusisaaren teollisuusalueen eteläosaan. Alueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria.

Suunnittelun tarkoitus
Pietarsaaren kaupunki tarvitsee uusia liike- ja teollisuusrakentamisen tontteja, joita voitaisiin sijoittaa alueen nyt kaavoittamattomalle osalle.
Voimassa olevassa asemakaavassa olevia omakotikortteleita ei ole toteutettu, joten siltä osin asemakaavan voidaan katsoa olevan ohjaukseltaan vanhentunut. Kaava voi olla vanhentunut myös koskien rakentamistavan ohjausta liike-, teollisuus- ja varastorakennusten kortteleiden osalta. Tätä pitää tarkastella tarkemmin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 13.09.2021)

OAS.pdf

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.01.2022 - 16.02.2022

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 034 muistutus”.

Planerare AnneMo Kaitfors


Asemakaava ja asemakaavan muutos Uusitien kaupunginosassa.

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa n. 2 kilometriä torilta. Alueen pinta-ala on noin 48 hehtaaria. Suunnittelualueen länsi- ja eteläosa kaupunginosassa 24, Uusitie, käsittää korttelit 1-8, jotka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin liike-, varasto- ja teollisuusrakennuksille ja osin asuin- ja puutarharakennuksille ja erillispientaloille. Korttelialueiden lisäksi on kaavassa luonnollisesti tarvittavat katualueet ja pari viheraluetta puskurivyöhykkeinä. Alueen itäosalla ei ole asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus
Pietarsaaren kaupunki tarvitsee uusia liike- ja teollisuusrakentamisen tontteja, joita voitaisiin sijoittaa alueen nyt kaavoittamattomalle osalle.
Voimassa olevassa asemakaavassa olevia omakotikortteleita ei ole toteutettu, joten siltä osin asemakaavan voidaan katsoa olevan ohjaukseltaan vanhentunut. Kaava voi olla vanhentunut myös koskien rakentamistavan ohjausta liike-, teollisuus- ja varastorakennusten kortteleiden osalta. Tätä pitää tarkastella tarkemmin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Planerare Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Luutavuoressa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Luutavuoren kaupunginosassa Pohjoisnummen pohjoispuolella noin 1 kilometrin etäisyydellä torilta. Suunnittelualue rajoittuu lännessä Alholminkatuun/Alholmintiehen, pohjoisessa Ristikarintiehen, idässä rautatiehen ja Etelässä Luutavuorenkatuun.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia KWH-konsernin toimintojen laajentumismahdollisuuksia alueella. Samalla tutkitaan liikenne järjestelmän muutoksia Luutavuoren kadun liikenteen rauhoittamiseksi. Tämän lisäksi tutkitaan suojatun Ristikarin koulukiinteistön osalle sopiva käyttötarkoitus ja rajat.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitetty 15.12.2021)

PDB.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 22.04.2022 - 23.05.2022

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset mielipiteet jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 030 mielipide”.

Suunnittelija AnneMo Kaitfors


Asemakaava ja asemakaavan muutos Siikaluodossa/Keskustassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan itäosassa n. 500 metriä torilta. Suunnittelu koskee korttelia 24 ja katualuetta, kaupunginosassa 2 Keskusta, sekä kaavoittamatonta aluetta Itäväylän, Itäisen Rengastien, Teollisuuskadun ja Asematien välissä.

Suunnittelun tarkoitus

Pietarsaaren kaupunki on hiljattain hankkinut vanhan ratapiha-alueen maat Siikaluodosta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää ensisijaisesti mahdollisuudet ratapiha-alueen kehittämiseksi suurien liikeyksiköiden alueeksi.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

PDB.pdf

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 15.12.2021 - 15.01.2022

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Teknisen lautakunnan päätöksen 23.2.2022 § 35 mukaisesti muutettu asemakaavaehdotus.

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Asemakaava on tullut voimaan 04.05.2022.

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee keskustassa, noin 270 metriä torilta. Suunnittelu koskee 3 kaupunginosan Keskustan korttelia 9 sekä puisto- (Concordia-aukio) että katualueita (Loveret, Concordiankuja) kaupunginosassa 3, Keskusta.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia salliiko kaupunkikuva ja -maisema toimenpiteet, ja onko olemassa fyysisiä edellytyksiä suurimman sallitun kerroskorkeuden ja rakennusoikeuden korottamiselle tontilla nro 26 Visasmäen varrella.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

PDB.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 21.7. - 24.8.2021

Asemakaavakartta_luonnos.pdf

AsemakaavanSelostus_luonnos.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 28.12.2021 - 26.01.2022

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavan työnumero ”Kaava 029 muistutus”.

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 3,3 km Pietarsaaren keskustasta koilliseen. Alue käsittää noin 800 metriä pitkän Itärannantien osan Luodontien risteyksestä Itälän suuntaan, sekä Itärannantien eteläpuolella sijaitsevan metsäalueen, missä muun muassa sijaitsee Fallberget ja kuntopolku/latu. Alueen luoteiskulman tiealuetta ja puistoa, sekä kaakkoisosan erillispientalojen korttelialuetta lukuun ottamatta suunnittelualue on vailla asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa jalkakäytävän ja pyörätien pidennys Itärannantien varrella, siten että se jatkuu Luodontielle asti, sekä kaavoittaa asemakaavaa vailla olevia alueita.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitetty 25.02.2021)

OAS.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 15.9. - 15.10.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Asemakaavamuutosehdotusta tarkistettiin TN13.04.2022 päätöksen mukaisesti

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

 

Suunnittelija Melinda Lundgren

 


Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Ebba Brahen puistikon ja Pursisalmenkadun jatkeen välissä. 

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on korjata määräys, joka antoi väärän tulkinta mahdollisuuden. Rakennusten korkeudet määrätään siten että ullakkotilat on mahdollista ottaa asuin käyttöön, niin kuin edellisenkin kaavan alkuperäinen tarkoitus oli.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 05.06.2020 - 19.07.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Asemakaavamuutos Keskustassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan itäosassa n. 300 metriä torilta. Suunnittelualue käsittää kaupunginosassa 2 Keskusta, korttelin 11 osan, joka on osoitettu LPA-alueeksi voimassa olevassa asemakaavassa, sekä katu- että puistoalueen.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää kaupungin strategian mukaisesti alueen tiivistämismahdollisuus asunto- kauppa- ja konttorirakennuksilla.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 19.06.2020 - 19.07.2020

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 09.12.2020 - 08.01.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Video (youtube)

Teknisen lautakunnan päätöksen 14.4.2021 § 69 mukaisesti muutettu asemakaavaehdotus.

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.5.2021§ 25.

 

Asemakaavamuutosehdotuksesta on jätetty valitus hallinto-oikeuteen ja odotamme hallinto-oikeuden päätöstä.

 

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa Laivurin katuun, idässä Satamakatuun ja etelässä Satamakadun-Loveretin 1700-luvun rakennusryhmään, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Mariahemmetin laajennus. Tätä varten on tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta nostettava.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.05.2019- 17.06.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 014 muistutus”.

Suunnittelija 

Ilmari Heinonen

Rantatien Asemakaava

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella, n. 1,2 kilometriä torilta. Alue käsittää nykyisen Rantatien (1) Hakamaanreitiltä Läntiselle Rengastielle, kaavoittamattoman alueen ranta- ja vesialueita Vanhassa satamassa (2a ja 2b), Rantatien eteläpuoleisen asuinkorttelin (3), kaavoittamattomia alueita Skutnäsinkadun ja Vesiniemen välillä (4) sekä kaavoittamattoman alueen Hällanintien varrella (5).

Suunnittelun tarkoitus
Rantatien muuttaminen ja päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi viime vuosina, uusien asuinalueiden muodostumisen myötä ennen kaikkea luoteisissa kaupunginosissa. Olemassa olevia, läntisistä kaupunginosista itään johtavia teitä ja katuja on vähän eivätkä ne kaikki ole tarkoituksenmukaisesti mitoitettu viime aikojen liikennemäärän lisääntymiseen nähden. Tänä päivänä Skutnäsinkatu toimii luoteisten kaupunginosien läpikulkutienä ja Raatihuoneenkatu, Läntinen Rengastie ja Länsiväylä läntisten ja lounaisten kaupunginosien läpikulkuteinä. Luoteisten kaupunginosien suuri liikenteen määrä kapealla Skutnäsinkadulla on erityisen ongelmallinen. Rantatien uudelleen suunnittelu on ollut tarpeen useamman vuoden ajan.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitetty  10.06.2021)

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 13.12.2020 - 14.12.2020.

AsemakaavaluonnoksenKartta.pdf

AsemakaavaluonnoksenSelostus.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 15.9. - 15.10.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Rantatien asemakaavaehdotuksen uusi tarkistettu tielinjaus paalutetaan maastoon.

Rantatien Asemakaavaehdotusta on tarkistettu annettujen huomautusten ja muistutusten johdosta.

Rantatien tiealue on paalutettu maastoon joulukuussa 2021 muutetun asemakaavaehdotuksen mukaisesti.

Tarkistettavana oleva asemakaavaehdotus tullaan myöhemmin sen valmistuttua asettamaan uudelleen nähtäville, jolloin siitä on tarvittaessa mahdollista tehdä muistutus. Alla linkki uuden tarkistetun tielinjauksen sisältävään asemakaavamuutos ehdotukseen.

RantatienUusiTielinjaus_21.12.2021.pdf

Tämä 15–16 metriä leveä tiealue on suunniteltu muun muassa lumen kasaamista, jalankulkua ja pyöräilyä, viherkaistaleita, kahta ajokaistaa, piennarta ja ojaa varten. Toisin sanoen koko tiealueen leveyttä ei tulla käyttämään ajoratana. Katualue suunnitellaan tarkemmin katusuunnitelmassa, joka on mahdollista tehdä vasta asemakaavan voimaan tuon jälkeen. Katusuunnitelman ehdotus tullaan myös asettamaan nähtäville, jolloin siitä on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muistutus.

Asemakaavanmuutosehdotus on nähtävillä 20.04.2022- 03.06.2022.

Nähtävillä olevaan asemakaavaan on täydennetty teknisen lautakunnan 27.04.2022 päätöksellä kolme erityismääräystä § 11, 12 ja 13 ja kaavan nähtävillä oloaikaa on pidennetty niin että se loppuu 3.6.2022.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 026 muistutus”.

 

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaava Svanenissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Nissasörenin alueen joka jää Luodontien eteläpuolelle ja Itäläntien itäpuolelle Runebergin tuvan ympäristö mukaan lukien. Asemakaavan lopullinen laajuus selviää kaavoituksen aikana.

Suunnittelun tarkoitus
Joutsenen alueen asemakaavan laatimisen tavoitteena on mahdollistaa alueen tarkoituksenmukainen kehittäminen monipuolista vapaa-ajantoimintaa varten yksityisille, yrityksille ja yhteisöille virkistys-, kuntoilu-, urheilu- ja ynnä muuhunvastaavaan toimintaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 25.11.2020)

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Runeberginpuiston ja ratapihan välisellä alueella, noin 150 metriä kaupungin torista itään. Alue käsittää ns. Maria Malm korttelin ja viereiset kadut (Asematie, Kauppiaankatu, Choraeuksenkatu ja Jaakonkatu). Korttelissa on ollut virastotalo 1960-luvulta ja linja-autoasema. Linja-autoasema purettiin 2007 ja virastotalo 2008. Tämän jälkeen on kortteli ollut tyhjillään. Kortteli muodostaa yhteyden kaupungin keskustan ja rautatien itäpuoleisen Siikaluodon markettialueen välille.
Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2009. Asemakaavassa alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K), sekä katualueiksi

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajemman käyttötarkoituksen salliminen siten, että korttelin monimuotoisuus lisääntyisi.
Suunnittelualueella on voimassa olevassa asemakaavassa alueita osoitettu osittain muuhun käyttöön kuin suunniteltavassa asemakaavamuutoksessa. Suunnitellut muutokset, kuten asuntojen rakentaminen, eivät ole voimassa olevan asemakaavan mukaisia ja siksi tarvitaan asemakaavan muutos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 6.10.2021)

OAS.pdf

Suunnittelija Melinda Lundgren


 

Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Kaava käsittää Östanlidin sairaalatontin, Itälaaksontien autopaikkojen korttelialueen ja niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla mahdollistetaan sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja uusien erillisten asuinkerrostalotonttien muodostaminen alueen länsiosaan. Korttelin rakennusoikeus ja suojelutavoitteet tarkistetaan.

Dokumentit Östanlid

Kasvikartoitus.pdf (1.1M)
Inventointiraportti.pdf (184K)
OAS_Ostanlid.pdf (528K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Majaniemen kaupunginosan rakentamatonta korttelia 12 sekä sen eteläpuolella sijaitsevaa Majamäen puistoaluetta.

Suunnittelun tarkoitus
Kerho-, sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa palveleville rakennuksille varattu korttelialue 12 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin sakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Dokumentit Majaniemi k 12

OAS_majaniemi_k12.pdf (204K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Varvetissa

Suunnittelualue
Asemakaava käsittää osan Varvettia, joka sijaitsee kaupungin luoteisosassa. Asemakaavoitettava niemi sijaitsee Varvetin Pohjoisimmassa osassa.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavalla luodaan puitteet ympärivuotiseen asumiseen asuinpientaloissa. Alue on yleiskaavassa varattu maanläheiseen asumiseen.

Dokumentit Varvetin pohjoisniemi

Kaavaluonnos_varvet.pdf (500K)
OAS_VarvetinPohjoisNiemi.pdf (184K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Hoppholmissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Hoppholmin alueen, jota idässä rajoittaa Pirilönlahti. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa, itäisessä Kilisaaressa.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla luodaan edellytykset ympärivuotiselle asuinpientalo asutukselle yleiskaavan mukaisesti.

Dokumentit Hoppholmen

Kaavaluonnos_Hopholmen.pdf (312K)
OAS_Hoppholmen.pdf (292K)

Suunnittelija Sören Öhberg


 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)