Vireillä olevat asemakaavahankkeet


Asemakaavan muutos Pirilössä

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin kaakkois-osassa, noin 5,8 km keskustasta. Suunnittelualue käsittää korttelit 5 - 9, kaupunginosassa 41, Pirilö, Kolpintien ja Launisaarentien varrella. Tällä hetkellä noin puolet suunnittelualueesta on rakennettu teollisuus- ja varastorakennuksilla. Alueen tieverkosta on aino-astaan Pukkisaarentie ja puolet Mästasintiestä rakennettu.
Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen yrityksille joustavammat kehittymis- ja laajentumismahdollisuudet. Tällä hetkellä voimassaoleva kaava rajoittaa laajennusmahdollisuuksia liian paljon.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa minigolf-alueeseen sekä idässä ja etelässä Pohjoisnummen puukaupunginosaan, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Suunnittelualueella sijaitseva Pursisalmenkadun jatke kuuluu tähän alueeseen.
Suunnittelun tarkoitus
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa korttelin laajentaminen, lisärakentaminen ja joustavampi käyttö ja toiminta sekä tontilla sijaitsevien rakennusten korjaustyöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Arkkitehti Oy Rajaniemi; TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi.


Asemakaavan muutos Alholmassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km keskustasta, Pietarsaaren pohjoisosassa sijaitsevalla satama-alueella. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Asemakaavassa alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.
Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta alueella, suunnitella pysäköintipaikkoja ja laajentaa rakennusaloja. Kaavatyössä selvitetään paikoitustarve ja uusien pysäköintipaikkojen muodostamisen mahdollisuus, sekä rakennusalojen laajentamisien mahdollisuus.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PDB.pdf päivitetty 26.10.2018

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Keskustassa (Nordman)

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustassa, noin 300 metriä torilta. Suunnittelualue koskee kortteleita 5 ja 9, kaupunginosassa 1, Keskusta, Pietarinpuistikon, Otto Malminkadun, Etelänummenkadun ja Puutarhakadun välistä aluetta.
Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Nordmanin tontin joustavampi käyttö ja toiminta, sekä suojella alueen historiallisesti arvokas ympäristö molemmissa kortteleissa 5 ja 9.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Keskustassa (Tomtebo)

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa, noin 150 metriä torilta. Alue käsittää Kanavapuistikon ja Perämiehenkadun välissä, kaupunginosassa 3. keskusta, korttelissa 2 sijaitsevan tontin numero 2. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY), missä keskustaalueen ja Skatan väliin jäävä alue, jonka katuverkko on yhä v. 1835 suurpaloa edeltävän kaavan mukainen. Tontilla on kaksi puurakennusta jotka on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavan muutoksella halutaan laajemmin mahdollistaa sellainen toimita tontilla joka edistää suojeltujen rakennusten säilymistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 09.11.-10.12.2018

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”kaava 003”.

Suunnittelija Sören Öhberg


Rantatien Asemakaava

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella, n. 1,2 kilometriä torilta. Alue käsit-tää nykyisen Rantatien (1) Hakamaanreitiltä Län-tiselle Rengastielle, kaavoittamattoman alueen ranta- ja vesialueita Vanhassa satamassa (2a ja 2b), Rantatien eteläpuoleisen asuinkorttelin (3), kaavoittamattomia alueita Skutnäsinkadun ja Ve-siniemen välillä (4) sekä kaavoittamattoman alu-een Hällanintien varrella (5).

Suunnittelun tarkoitus
Rantatien muuttaminen ja päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi viime vuosina, uusien asuinalueiden muodostumisen myötä ennen kaikkea luoteisissa kaupunginosissa. Olemassa olevia, läntisistä kaupunginosista itään johtavia teitä ja katuja on vähän eivätkä ne kaikki ole tarkoituksenmukaisesti mitoitettu viime aikojen liikennemäärän lisääntymiseen nähden. Tänä päivänä Skutnäsin-katu toimii luoteisten kaupunginosien läpikulku-tienä ja Raatihuoneenkatu, Läntinen Rengastie ja Länsiväylä läntisten ja lounaisten kaupunginosien läpikulkuteinä. Luoteisten kaupunginosien suuri liikenteen määrä kapealla Skutnäsinkadulla on erityisen ongelmalliset. Rantatien uudelleen suunnittelu on ollut tarpeen useamman vuoden ajan.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Kilisaaressa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,2 km keskustasta, Kolpintien ja Pietarsaaren Ohikulkutien vieressä. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Alueella on huoltoasemarakennusten korttelialue.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ABC Pietarsaaren alueen kehittäminen rakennusoikeuden uudelleen kohdistamisen avulla entistä houkuttelevammaksi palvelukokonaisuudeksi kyseessä oleva tontilla. KPO-Kiinteistöt Oy suunnit-telee 3000 k-m² uutta liiketilaa ABC-rakennuksen eteläpuolelle, osalle rekkappysäköinnin aluetta. Raskaan liikenteen pysäköintialue on osoittautunut ylimitoitetuksi ja sitä voidaan pienentää.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakavaehdotus on ollut nähtävillä 31.01. - 06.03.2018

Asemakaavakartta

Asemakaavan selostus

 

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Länsinummella

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Radiotien varrella sijaitsevat rivitalotontit viereisine puistoalueineen. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Radiotiehen ja muissa suunnissa korttelien 29 ja 30 AO-omakotitalotontteihin.

Suunnittelun tarkoitus

Nykyiset asuintalot rakennettiin 1960-luvulla silloisen ajan tarpeiden ja kaupunkisuunnitteluperiaatteiden mukaan. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kortteleiden uudistamista hallitusti ja paikan henkiä kunnioittaen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Ben Griep


Asemakaava ja asemakaavan muutos Skutnäsissä

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää nykyisen uuden hautausmaa-alueen, sen pohjoispuolella olevia alueita sekä Schalininpuiston. Suunnittelualue rajoittuu luoteessa Rantatiehen, lounaassa Skutnäsin asuntoalueeseen ja Prikitiehen, ja koillisessa Piispansaareen (eli seurakunnantaloon, vanhaan Hautausmaahan ja ”Panimokortteliin”).

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
- varmistaa hautausmaalle riittävä alue tilanteessa, jossa nykyinen alue on käymässä liian pieneksi,
- saada nykyisen ja tulevan hautausmaan aluekokonaisuudelle tarkoituksenmukainen asemakaava ja
- varmistaa, että alueen luontoarvot sekä muinaismuistot ja muut kulttuuriarvot säilyvät.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 25.1.2018)

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 21.5 - 20.06.2018

Asemakaavakartta 

Asemakaavaselostus 

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari.

Suunnittelija Ben Griep


Asemakaavan muutos Keskustassa (Halpa-Hallin kortteli)

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää niin sanotun Visaskorttelin, jonka etelässä rajoittuu kävelykadulle, idässä Isokadulle, lännessä Otto Malminkadulle ja pohjoisessa Perämiehenkadulle. Suunnittelualue osoitetaan kokonaisuudessaan voimassa olevassa asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asemakaava-alue on osa Pietarsaaren historiallisesta keskustasta, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suoritetaan samalla kertaa koko korttelin alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Suunnittelun tarkoitus

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Halpa-Halli Oy:n liiketilojen laajentaminen. Kaavatyössä selvitetään Halpa-Halli Oy:n esitystä yleiseksi jalankulkualueeksi, jk/v, osoitetut alueet muutettavaksi myymälätilaksi, 3m syvän arkadin rakentamista liiketilaksi ja muita kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelluilla muutoksilla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, lisäksi muutoksien toteuttaminen tällä hetkellä olisi kaavan vastaista. Tämän vuoksi alueelle tarvitaan asemakaavan muutos. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Seuraava asemakaavamuutoksen luonnos asetetaan yleisön nähtäville 31.10. - 16.11.2018 väliseksi ajaksi.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset mielipiteet on jätettävä osoitettuna kaavoitusosastolle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee kirjoittaa "Keskustan asemakaavaluonnos".

 

Suunnittelija Melinda Lundgren


 

Asemakaavan muutos Ristikarilla

Suunnittelualue
Kaavoitettava alue sijaitsee kaupungin pohjoisosassa Ristikarin kaupunginosassa. Alue rajautuu pohjoisessa asuntomessualueen aukioon ja rannan puolella India katuun, idässä Alholmintiehen, etelässä Ristikarin pallokenttään ja lännessä Ristikarinlahteen. Alue on n. 320 metriä pitkä ja leveimmillään 150 metriä leveä.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta parantaa alueen tehokkuutta tarkastelemalla virkistysalueiden ja kortteleiden mitoitusta sekä lisätä rakennusoikeutta yhtiömuotoista asumista varten kortteleissa 15 ja 16. Muutoksessa muodostetaan n. 300 m2 tontti ja osoitetaan rakennusoikeutta Herfors Ab:n teknistä tilaa varten muutoksen yhteydessä merkitä puuttuva rakennusoikeusmerkintä tontille 9, sekä tutkitaan mahdollisuutta uusien pysäköintipaikkojen luomiseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 20.3.2018)

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 4.9. - 17.9.2018

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Video

Mahdolliset mielipiteet on jätettävä osoitettuna kaavoitusosastolle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee kirjoittaa "Ristikarin asemakaavaluonnos".

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaava Svanenissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Nissasörenin alueen joka jää Luodontien eteläpuolelle ja Itäläntien itäpuolelle Runebergin tuvan ympäristö mukaan lukien. Asemakaavan lopullinen laajuus selviää kaavoituksen aikana.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoisia uusia alueen käyttötarkoituksia ja mahdollistaa alueen ja säilytettävän rakennuskannen uusi käyttö. Lähtökohtina kaavatyölle ovat luontoarvot, vesielementti ja rakennusperintö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 18.01.2018)

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavamuutos Kisorissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää nyt rakentamattoman Puolukkatien ja Vadelmatien kulmatontin.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla muutetaan tontti lähivirkistysalueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (200K)

Suunnittelija Ben Griep


Asemakaavanmuutos keskustassa

Suunnittelualue
Kaava käsittää korttelin, joka rajoittuu Asematiehen, Kauppiaankatuun, Choraeuksenkatuun ja Jaakonkatuun.

Suunnittelun tarkoitus
Alueen asemakaavassa vuodelta 2009 kortteli on varattu liikekeskusta varten, mutta korttelin omistaja haluaa nyt rakentaa sille myös asuntoja. Kaavassa selvitetään tämä mahdollisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (412K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


 

Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Kaava käsittää Östanlidin sairaalatontin, Itälaaksontien autopaikkojen korttelialueen ja niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla mahdollistetaan sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja uusien erillisten asuinkerrostalotonttien muodostaminen alueen länsiosaan. Korttelin rakennusoikeus ja suojelutavoitteet tarkistetaan.

Dokumentit Östanlid

Kasvikartoitus.pdf (1.1M)
Inventointiraportti.pdf (184K)
OAS_Ostanlid.pdf (528K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Majaniemen kaupunginosan rakentamatonta korttelia 12 sekä sen eteläpuolella sijaitsevaa Majamäen puistoaluetta.

Suunnittelun tarkoitus
Kerho-, sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa palveleville rakennuksille varattu korttelialue 12 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin sakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Dokumentit Majaniemi k 12

OAS_majaniemi_k12.pdf (204K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


Asemakaavan muutos Lapinnevalla

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Lapinnevan kaupunginosan rakentamatonta korttelia 7. Kaava-alue sijaitsee Lapinnevan kaupunginosan luoteisosassa, Länsiväylän ja Lapinnevantien ”mutkassa” Länsinummen koulun vastapäätä.

Suunnittelun tarkoitus
Yleisille rakennuksille varattu korttelialue 7 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin saakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Dokumentit Lapinneva k7

OAS_Lapinneva_k7.pdf (472K)

Suunnittelija Ben Griep


Asemakaavan muutos Varvetissa

Suunnittelualue
Asemakaava käsittää osan Varvettia, joka sijaitsee kaupungin luoteisosassa. Asemakaavoitettava niemi sijaitsee Varvetin Pohjoisimmassa osassa.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavalla luodaan puitteet ympärivuotiseen asumiseen asuinpientaloissa. Alue on yleiskaavassa varattu maanläheiseen asumiseen.

Dokumentit Varvetin pohjoisniemi

Kaavaluonnos_varvet.pdf (500K)
OAS_VarvetinPohjoisNiemi.pdf (184K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


Asemakaavan muutos Hoppholmissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Hoppholmin alueen, jota idässä rajoittaa Pirilönlahti. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa, itäisessä Kilisaaressa.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla luodaan edellytykset ympärivuotiselle asuinpientalo asutukselle yleiskaavan mukaisesti.

Dokumentit Hoppholmen

Kaavaluonnos_Hopholmen.pdf (312K)
OAS_Hoppholmen.pdf (292K)

Suunnittelija Pekka Elomaa


 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)