Vireillä olevat asemakaavahankkeet


Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 3,3 km Pietarsaaren keskustasta koilliseen. Alue käsittää noin 800 metriä pitkän Itärannantien osan Luodontien risteyksestä Itälän suuntaan, sekä Itärannantien eteläpuolella sijaitsevan metsäalueen, missä muun muassa sijaitsee Fallberget ja kuntopolku/latu. Alueen luoteiskulman tiealuetta ja puistoa lukuun ottamatta suunnittelualue on vailla asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa jalkakäytävän ja pyörätien pidennys Itärannantien varrella, siten että se jatkuu Luodontielle asti, sekä kaavoittaa asemakaavaa vailla olevia alueita.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Melinda Lundgren

 


Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Majaniemessä, n 1,5 km torilta lounaaseen. Suunnittelualue on kortteli 29 ja siihen liittyvine katu-, lähivirkistys- ja puistoalueinen kaupunginosassa 20, Majaniemi. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen tontin 1 eteläosaan on rakennettu Pietarsaaren tenniscenter. Tontin pohjoisosalla ei ole rakennusoikeutta ja se on metsää. Korttelialueen länsi ja pohjoispuolella on lähivirkistysalue ja leikkikenttä.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten rakentaminen tennishallin pohjoispuolelle.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija AnneMo Kaitfors

 


Asemakaavan muutos Lammassaaressa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Lammassaaren kaupunginosassa noin 3 kilometriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lounaassa Köyhäinlahdenrantaan, lännessä Liito-oravanlehtoon, pohjoisessa Lepakkotiehen ja idässä Pietarsaaren ohikulkutien viereiseen suojaviheralueeseen. Alueella sijaitsee yksi rakennettu tontti, loput tonteista ovat rakentamattomia.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa I, I½ ja II kerroksisten rakennusten rakentaminen pakollisten I ½ - II-kerroksisten rakennuksien sijaan korttelissa 1 ja 4. Samalla tarkastetaan rakennusalat sekä muut määräykset.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija AnneMo Kaitfors


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Pietarsaaren keskustassa, runsaan 100 m päässä torilta etelään. Alue käsittää koko korttelin, jossa sijaitsee muun muassa After Eight ja Pietarsaaren museo, sekä korttelia sivuavat katualueet Isokatu ja Etelänummikatu. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Asemakaavassa alueelle on varattu hallinto- ja virastorakennusten korttelialue, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, sekä katualueita.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiinteistötoimintojen asianmukainen kehittyminen korttelialueilla.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitys 01.10.2020)

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Ebba Brahen puistikon ja Pursisalmenkadun jatkeen välissä. 

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on korjata määräys, joka antoi väärän tulkinta mahdollisuuden. Rakennusten korkeudet määrätään siten että ullakkotilat on mahdollista ottaa asuin käyttöön, niin kuin edellisenkin kaavan alkuperäinen tarkoitus oli.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 05.06.2020 - 19.07.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Asemakaavamuutos Keskustassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan itäosassa n. 300 metriä torilta. Suunnittelualue käsittää kaupunginosassa 2 Keskusta, korttelin 11 osan, joka on osoitettu LPA-alueeksi voimassa olevassa asemakaavassa, sekä katu- että puistoalueen.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää kaupungin strategian mukaisesti alueen tiivistämismahdollisuus asunto- kauppa- ja konttorirakennuksilla.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 19.06.2020 - 19.07.2020

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Asemakaava ja asemakaavanmuutos Lontoossa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Lontoon kaupunginosassa noin 0,8 kilometriä torilta koilliseen. Suunnittelualue käsittää Lontoon kaupunginosan korttelit 4 ja 9-14 sekä niihin liittyvät katu-, puisto- ja erityisalueet.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on alueen vanhojen asemakaavojen päivittäminen. Katualuetta ja puistoaluetta Tehtaankadun ja Ahlströminkadun risteysalueen läheisyydessä tullaan muuttamaan siten, että Lagmanin koulun liikennejärjestelyt saadaan turvallisemmaksi koulun oppilaille.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaava ja asemakaavanmuutosehdotus on nähtävillä 02.10.2020- 02.11.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 018 muistutus”.

Suunnittelija 

AnneMo Kaitfors

Asemakaavamuutos Kivilösissä

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivilösissä, noin 0,8 km torilta. Suunnittelualue käsittää korttelin 3 kaupunginosassa 17, Kivilös sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet. Tontti 1 on rakennettu ja sillä sijaitsee kolme asuinrakennusta ja tontille 3 on rakennettu ryhmäkoti. Tontit 2 ja 4 ovat rakentamattomia ja kasvavat metsää.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa tontin 4 käyttötarkoitus AR-alueeksi, Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti on osoitettu kasvitarharakennusten korttelialueeksi (AV). Samalla muutetaan myös tontin 3 käyttötarkoitus, jolle on myönnetty v. 1996 poikkeus ryhmäkodin rakentamista varten (KH 12.8.1996 § 509) ja v. 2013 poikkeus ryhmäkodin lisärakentamista varten (EPOELY/202/2013).

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 05.06.2020 - 06.07.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija 

Annemo Kaitfors

Asemakaava Alholmassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Alholman kaupunginosassa noin 2,5 km ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu idässä rautatiehen, etelässä suojaviheralueeseen, lännessä veneiden säilytysalueeseen ja pohjoisessa pieneen metsäalueeseen. Suunnittelualueen länsireunassa kulkeva Alholmintie kuuluu kaava-alueeseen.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa jätevedenpuhdistamon laajentaminen.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaava on tullut voimaan 17.06.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija 

Ramboll Finland Oy; arkkitehti SAFA Kalle Rautavuori.

Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa Laivurin katuun, idässä Satamakatuun ja etelässä Satamakadun-Loveretin 1700-luvun rakennusryhmään, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Mariahemmetin laajennus. Tätä varten on tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta nostettava.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.05.2019- 17.06.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 014 muistutus”.

Suunnittelija 

Ilmari Heinonen

Asemakaava ja Asemakaavan muutos Kirkkorannalla

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kirkkorannan kaupunginosassa, noin 1,6 km torilta. Suunnittelualue käsitti jo aiemmin Kirkkorannan kaupunginosan 8 korttelin 8 tontin nro. 20. Tontilla on vanhempi puurakennus, joka on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Laajennettuun suunnittelualueeseen on otettu mukaan Uuden Pännäistentien ja Kirkkorannankadun välinen kaavoittamaton alue, sekä katu- että viheralueita.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksella halutaan tarkistaa rakennuksen suojeluarvo tai vaihtoehtoisesti laajemmin mahdollistaa sellainen toiminta tontilla joka edistää suojelun rakennusten säilymistä. Uuden asemakaavan tarkoituksena on uusien asumismahdollisuuksien luominen kaavoittamattomalle alueelle.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaava ja asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 9.10.2019- 11.11.2019.

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Asemakaava jaettiin kahteen osaan Kirkkorannantien kohdalta TL 6.5.2020 

MuutettuAsemakaavakartta.pdf

MuutettuAsemakaavanSelostus.pdf

Muutettu asemakaava on tullut voimaan 07.08.2020


 

Osa 2

Asemakaava ja asemakaavanmuutosehdotus on nähtävillä 11.09.2020- 12.10.2020.

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa ”Kaava 004 muistutus”.

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Asemakaavamuutos Siikaluodossa ja Permolla

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Siikaluodon kaupunginosassa ydinkeskustasta n. 0,5 km kaakkoon, Koulukadun, Tehtaankadun ja Itäisen Rengastien rajaamalla alueella. Suunnittelualueella sijaitsee Prisma, McDonald’s, autopesula ABC CarWash sekä ABC kylmäasema. Alueeseen kuuluvat kadut Pajatie ja Birgerintie. Alue rajautuu etelästä Componentan alueeseen. Tarvittaessa voidaan aluetta laajentaa.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Prisman laajentuminen idän ja etelän suuntaan. Tarkoituksena on suurentaa rakennusalaa ja nostaa
alueen rakennusoikeutta. Kaupan laajentuminen merkitsee Pajakadun siirtoa etelämmäs Birgerintien kohdille. Asemakaavan tulisi mahdollistaa joustavasti pysäköinnin erilaiset toteuttamisratkaisut.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 13.12.2019 - 13.01.2020.

AsemakaavaluonnoksenKartta.pdf

AsemakaavaluonnoksenSelostus.pdf

Havainnekuvia.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna tekniselle lautakunnalle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaavaluonnos 008, muistutus”.

Suunnittelija 

Plandea Oy; arkkitehti SAFA Kari Siipola

Rantatien Asemakaava

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella, n. 1,2 kilometriä torilta. Alue käsittää nykyisen Rantatien (1) Hakamaanreitiltä Län-tiselle Rengastielle, kaavoittamattoman alueen ranta- ja vesialueita Vanhassa satamassa (2a ja 2b), Rantatien eteläpuoleisen asuinkorttelin (3), kaavoittamattomia alueita Skutnäsinkadun ja Vesiniemen välillä (4) sekä kaavoittamattoman alueen Hällanintien varrella (5).

Suunnittelun tarkoitus
Rantatien muuttaminen ja päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi viime vuosina, uusien asuinalueiden muodostumisen myötä ennen kaikkea luoteisissa kaupunginosissa. Olemassa olevia, läntisistä kaupunginosista itään johtavia teitä ja katuja on vähän eivätkä ne kaikki ole tarkoituksenmukaisesti mitoitettu viime aikojen liikennemäärän lisääntymiseen nähden. Tänä päivänä Skutnäsinkatu toimii luoteisten kaupunginosien läpikulkutienä ja Raatihuoneenkatu, Läntinen Rengastie ja Länsiväylä läntisten ja lounaisten kaupunginosien läpikulkuteinä. Luoteisten kaupunginosien suuri liikenteen määrä kapealla Skutnäsinkadulla on erityisen ongelmalliset. Rantatien uudelleen suunnittelu on ollut tarpeen useamman vuoden ajan.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Kilisaaressa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 2,2 km keskustasta, Kolpintien ja Pietarsaaren Ohikulkutien vieressä. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Alueella on huoltoasemarakennusten korttelialue.

Suunnittelun tarkoitus (päivitetty 6.3.2019)

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ABC Pietarsaaren alueen kehittäminen rakennusoikeuden uudelleen kohdistamisen avulla entistä houkuttelevammaksi palvelukokonaisuudeksi kyseessä oleva tontilla. KPO-Kiinteistöt Oy suunnittelee 3000 k-m² uutta liiketilaa ABC-rakennuksen eteläpuolelle, osalle rekkappysäköinnin aluetta. Raskaan liikenteen pysäköintialue on osoittautunut ylimitoitetuksi ja sitä voidaan pienentää. Liikerakentamisen suuren osuuden vuoksi on korttelinpääasiallinen käyttötarkoitus muutettava huoltoaseman korttelialueesta liikerakennusten korttelialueeksi.

Asemakavaehdotus on ollut nähtävillä 31.01. - 06.03.2018

Asemakaavakartta

Asemakaavan selostus

Ehdotuksesta saatujen lausuntojen perusteella kaavatyötä jatketaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksellä, koska Liikerakentamisen suuren osuuden vuoksi on korttelin pääasiallinen käyttötarkoitus muutettava huoltoaseman korttelialueesta liikerakennusten korttelialueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 6.3.2019)

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.04. - 13.05.2019

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavan selostus.pdf 

Asemakaava on hyväksytty 3.2.2020 ja tullut voimaan 8.4.2020

Suunnittelija Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Länsinummella

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Radiotien varrella sijaitsevat rivitalotontit viereisine puistoalueineen. Suunnittelualue rajoittuu etelässä Radiotiehen ja muissa suunnissa korttelien 29 ja 30 AO-omakotitalotontteihin.

Suunnittelun tarkoitus

Kortteleihin rakennettiin kolme rivitaloa 1960-luvulla silloisen ajan tarpeiden suunnitteluperiaatteiden mukaan. Rakennuksista on jäljellä kaksi, korttelissa 29, ja ne on tarkoitus korvata uudisrakennuksilla. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kortteleiden uudistamista hallitusti ja paikan henkeä kunnioittaen. Yksi taloista (korttelissa 30) on jo korvattu uudisrakennuksella, poikkeusluvalla, ja asemakaavaa tulee sen osalta tarkistaa nykytilannetta vastaavaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaava ja asemakaavan muutos Skutnäsissä

Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää nykyisen uuden hautausmaa-alueen, sen pohjoispuolella olevia alueita sekä Schalininpuiston. Suunnittelualue rajoittuu luoteessa Rantatiehen, lounaassa Skutnäsin asuntoalueeseen ja Prikitiehen, ja koillisessa Piispansaareen (eli seurakuntataloon, vanhaan Hautausmaahan ja ”Panimokortteliin”).

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
- varmistaa hautausmaalle riittävä alue tilanteessa, jossa nykyinen alue on käymässä liian pieneksi,
- saada nykyisen ja tulevan hautausmaan aluekokonaisuudelle tarkoituksenmukainen asemakaava ja
- varmistaa, että alueen luontoarvot sekä muinaismuistot ja muut kulttuuriarvot säilyvät.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 25.1.2018)

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 21.5 - 20.06.2018

Asemakaavakartta 

Asemakaavaselostus 

Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2018 § 66.

Asemakaavasta on jätetty valitus hallinto-oikeuteen ja odotamme päätöstä.

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaava Svanenissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Nissasörenin alueen joka jää Luodontien eteläpuolelle ja Itäläntien itäpuolelle Runebergin tuvan ympäristö mukaan lukien. Asemakaavan lopullinen laajuus selviää kaavoituksen aikana.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on tutkia vaihtoehtoisia uusia alueen käyttötarkoituksia ja mahdollistaa alueen ja säilytettävän rakennuskannen uusi käyttö. Lähtökohtina kaavatyölle ovat luontoarvot, vesielementti ja rakennusperintö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 18.01.2018)

OAS.pdf

Suunnittelija Sören ÖhbergAsemakaavanmuutos keskustassa

Suunnittelualue
Kaava käsittää korttelin, joka rajoittuu Asematiehen, Kauppiaankatuun, Choraeuksenkatuun ja Jaakonkatuun.

Suunnittelun tarkoitus
Alueen asemakaavassa vuodelta 2009 kortteli on varattu liikekeskusta varten, mutta korttelin omistaja haluaa nyt rakentaa sille myös asuntoja. Kaavassa selvitetään tämä mahdollisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf (412K)

Suunnittelija Sören Öhberg


 

Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Kaava käsittää Östanlidin sairaalatontin, Itälaaksontien autopaikkojen korttelialueen ja niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla mahdollistetaan sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja uusien erillisten asuinkerrostalotonttien muodostaminen alueen länsiosaan. Korttelin rakennusoikeus ja suojelutavoitteet tarkistetaan.

Dokumentit Östanlid

Kasvikartoitus.pdf (1.1M)
Inventointiraportti.pdf (184K)
OAS_Ostanlid.pdf (528K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Majaniemen kaupunginosan rakentamatonta korttelia 12 sekä sen eteläpuolella sijaitsevaa Majamäen puistoaluetta.

Suunnittelun tarkoitus
Kerho-, sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa palveleville rakennuksille varattu korttelialue 12 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin sakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Dokumentit Majaniemi k 12

OAS_majaniemi_k12.pdf (204K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Lapinnevalla

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Lapinnevan kaupunginosan rakentamatonta korttelia 7. Kaava-alue sijaitsee Lapinnevan kaupunginosan luoteisosassa, Länsiväylän ja Lapinnevantien ”mutkassa” Länsinummen koulun vastapäätä.

Suunnittelun tarkoitus
Yleisille rakennuksille varattu korttelialue 7 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin saakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS_Lapinneva_k7.pdf

Asemakaavanmuutos on tullut voimaan 17.06.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Varvetissa

Suunnittelualue
Asemakaava käsittää osan Varvettia, joka sijaitsee kaupungin luoteisosassa. Asemakaavoitettava niemi sijaitsee Varvetin Pohjoisimmassa osassa.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavalla luodaan puitteet ympärivuotiseen asumiseen asuinpientaloissa. Alue on yleiskaavassa varattu maanläheiseen asumiseen.

Dokumentit Varvetin pohjoisniemi

Kaavaluonnos_varvet.pdf (500K)
OAS_VarvetinPohjoisNiemi.pdf (184K)

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Hoppholmissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää Hoppholmin alueen, jota idässä rajoittaa Pirilönlahti. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa, itäisessä Kilisaaressa.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla luodaan edellytykset ympärivuotiselle asuinpientalo asutukselle yleiskaavan mukaisesti.

Dokumentit Hoppholmen

Kaavaluonnos_Hopholmen.pdf (312K)
OAS_Hoppholmen.pdf (292K)

Suunnittelija Sören Öhberg


 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)