Inva-pysäköinti

Mihin inva-luvalla voi/saa pysäköidä?

Tieliikennelain 28 b §:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten vammaisen pysäköintiluvan. Luvalla saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla:

  • Vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä.
  • Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta.
  • Alueelle, missä pysäköinti on muutoin pysäköinti kielletty-merkillä kielletty.
  • Rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Pysäköinnin kestoa ei siis ole tarkemmin laissa määritelty.

On huomioitava, että mikäli pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on poliisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan.
Vammaisen pysäköintiluvalla pysäköintiä ohjaa myös yleiset Tieliikennelain 26-28 § pysäköintiohjeet ja -kiellot.

Voiko inva-luvalla pysäköidä yksityisillä alueilla?

Tieliikennelaki 28 § säätää erityisistä pysäköintikielloista, joiden mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Yksityisen kiinteistön tai alueen omistajan tai haltijan antamat pysäköintiä koskevat määräykset ja ohjeet koskevat yksityisen alueen pysäköintiä, pysäköintikieltoa tai siihen liittyviä poikkeuksia ja kiinteistön omistajan antamaa pysäköintilupaa. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi asettamalla lisäkilpi (tieliikennelaki 28 §:n 3 mom.). Muutoin asia voidaan tulkita sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön mukaisesti ohjeen laatijan vahingoksi.

Yksityisillä pysäköintialueilla Inva-luvalla pysäköimisen ehdot ja käytännöt ovat hyvin vaihtelevia. (Puhekielessä käytetyn inva-luvan virallinen termi on ”vammaisen pysäköintilupa”). Yksityisiä alueita, kiinteistöjä ja pysäköintipaikkoja voivat olla esim. lentokenttien, ostoskeskusten, asuintalojen piha- ja pysäköintialueet.

Yksityisen kiinteistön omistajan tai haltijan tulee varata pysäköintialueella osa pysäköintipaikoista liikkumisesteisille tarkoitetuksi autopaikaksi, joihin voidaan myöntää maksuton pysäköinti inva-pysäköintiluvan haltijalle. Pysäköimistä ohjaavat määräykset ja käytännöt edellyttävät kiinteistönomistajalta harkintavallan käyttöä ja ratkaisu on vain yksittäistä kiinteistöä tai piha-aluetta koskeva.

Vammaisen henkilön pysäköintilupa ei aina oikeuta yksinään pysäköimään maksutta ja aikarajoituksetta yksityisillä alueilla. Kyseisillä alueilla on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja niillä olevia liikennemerkkejä. Yksityisillä alueilla myös vammaisen henkilön on pysäköintimääräysten niin osoittaessa käytettävä vammaisen pysäköintiluvan lisäksi pysäköintikiekkoa.

Vammaisen pysäköintilupa ei näin ollen oikeuta pysäköimään esim. kerrostalon pihaan, jos inva-paikkoja ei ole erikseen merkitty (=vieraspaikat) tai asianomaisella ei ole taloyhtiön erillistä pysäköintilupaa, mikäli sellainen tarvitaan ko. parkkipaikalla. Jos yksityisellä alueella oleva parkkipaikka on merkitty varattu-kyltillä jollekin tietylle henkilölle tai ajoneuvolle, ei siihen ole lupa pysäköidä inva-luvalla.

Julkisten palveluiden piiriin kuuluvien (kuten eri virastot, poliisi, terveyskeskus, koulu, kirjasto yms.) palveluiden yksityisillä pysäköintipaikoilla ja -alueilla tulee huolehtia siitä, että inva-luvalla pysäköiminen mahdollistuu. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 53 § säädetään Liikkumisesteettömästä rakentamisesta: Hallinto- ja palvelurakennuksen sekä muussa rakennuksessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä, sekä näiden rakennuspaikan tulee soveltua myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut.

Vammaisjärjestöt vetoavat julkisten, yleisölle tarkoitettujen tilojen pysäköintialueiden maanomistajiin: Toivomme, että haluatte olla mukana edistämässä vammaisten ihmisten osallistumista, liikkumista ja yhdenvertaisuutta huomioimalla vammaisen pysäköintiluvan pysäköintialueillanne. Mikäli kuitenkin päädytte siihen, että ette halua huomioida vammaisen pysäköintilupaa alueellanne, pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta selkein kyltein, jotka eivät jätä erehtymisen varaa. Esimerkiksi näin: ”Yksityinen P-alue. Emme huomioi vammaisen pysäköintilupaa.

Onko minun käytettävä pysäköintikiekkoa, kun minulla on inva-lupa?

Tieliikennelain pykälä 28 a § säätää pysäköintikiekon yleisestä käytöstä: Jos pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, autoa ei saa pysäköidä ilman pysäköintikiekkoa, jos kunta on päättänyt ottaa pysäköintikiekon käyttöön kunnan alueella. Kiekkoa ei kuitenkaan käytetä maksullisella pysäköintipaikalla ja pysäköintikiekon käyttövelvollisuus on liikennemerkein osoitettava.

Yleisellä tie- ja pysäköintialueilla liikuntavammainen, jolla on poliisin myöntämä vammaisen pysäköintilupa (Tieliikennelain 28 b §:n mukaan), saa pysäköidä luvassa mainitun ajoneuvon alueelle, missä pysäköinti on kielletty merkillä 372 (pysäköinti kielletty) tai 373 (pysäköintikieltoalue). Vammaisen pysäköintiluvalla voi pysäköidä yleisellä maksullisella pysäköintialueella maksua suorittamatta ja sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi, edellyttäen etteivät muut tieliikennelain tai tämän asetuksen säännökset ole esteenä. (Tieliikenneasetus 53 §)

Kun taas yksityisillä pysäköintialueilla vammaisen henkilön pysäköintilupa ei välttämättä yksin oikeuta pysäköimään ilman, että lisäksi noudattaa yksityisen alueen tai kiinteistönomistajan määräämiä pysäköinnin määräyksiä, ehtoja ja liikennemerkkejä. Jos yksityisellä alueella on määräys pysäköintikiekon käyttövelvollisuudesta, kiekkoa on käytettävä inva-luvan lisäksi. Esimerkkinä voi mainita, että Helsinki-Vantaan lentokentällä on muutama lyhytaikainen pysäköintipaikka merkittynä liikuntavammaisen tunnuksella ja pysäköintikiekon vaatimuksella, joten oikeuteen pysäköidä ko. paikkaan tarvitaan vammaisen pysäköintilupa sekä pysäköintikiekko osoittamaan pysäköinnin määräaikaa.

Tieliikenneasetuksessa on tarkemmat maininnat pysäköinti kielletty -merkin yhteydessä mahdollisesti olevien lisäkilpien merkityksestä asiaan. Esimerkiksi vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään paikkaan, joka on liikennemerkein / lisäkilvellä osoitettu tietyn ajoneuvoryhmän kuten kuorma-autojen, taksien tai linja-autojen pysäköintipaikaksi.

Julkisten palveluiden piiriin kuuluvien (kuten eri virastot, poliisi, terveyskeskus, koulu, kirjasto yms.) palveluiden yksityisillä pysäköintipaikoilla tulee huolehtia siitä, että inva-luvalla pysäköiminen mahdollistuu.

Miten toimia, jos on saanut pysäköintivirhemaksun yksityiseltä pysäköinninvalvontayriykseltä?

Invalidiliittoon on tullut soittoja siitä, että yksityiset pysäköinninvalvontayritykset rahastavat inva-pysäköintiluvan omaavia pysäköintivalvontamaksuilla, mikäli he eivät ole käyttäneet pysäköintikiekkoa yksityisellä pysäköintialueella.

Yksityisen kiinteistön tai alueen omistajan tai haltijan antamat pysäköintiä koskevat määräykset ja ohjeet koskevat yksityisen alueen pysäköintiä, pysäköintikieltoa tai siihen liittyviä poikkeuksia ja kiinteistön omistajan antamaa lupaa. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi asettamalla lisäkilpi (tieliikennelaki 28 §:n 3 mom.). Muutoin asia voidaan tulkita sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön mukaisesti ohjeen laatijan vahingoksi.

Yksityisillä pysäköintialueilla Inva-luvalla pysäköimisen ehdot ja käytännöt ovat hyvin vaihtelevia. Yksityisen kiinteistön omistaja tai haltija voi halutessaan myöntää maksuttoman pysäköinnin inva-pysäköintiluvan haltijalle. Käytännöt edellyttävät kiinteistönomistajalta harkintavallan käyttöä ja ratkaisu on vain yksittäistä kiinteistöä tai piha-aluetta koskeva.

Pysäköintivalvontamaksun perusteluina ko. firmat ovat käyttäneet Invalidiliiton asiantuntija vastaa -palstan vastauksia, mutta Invalidiliitto ei ole määräyksiä antava tai valvova viranomainen, joten yksityiset pysäköinninvalvontayritykset eivät voi perustaa vaatimuksiaan Invalidiliiton vastauksiin, vaan kullakin yksityisellä alueella oleviin pysäköinnin ehtoihin.

Jos kokee yksityisellä pysäköintialueella saamansa pysäköinnin valvontamaksun aiheettomaksi, asiasta kannattaa reklamoida ensin yksityiseen pysäköinnin valvontayritykseen tai ottaa yhteyttä kyseessä olevan yksityisen kiinteistön tai alueen omistajaan, jonka toimeksiannosta pysäköinninvalvontayritykset toimivat. Yksityisalueiden pysäköintiohjeiden noudattamisen riidat käsitellään sopimusoikeuden kysymyksinä kuluttajariitalautakunnassa. Neuvoa voi kysyä myös kunnan kuluttajaoikeusneuvonnasta.

Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Jaatinen ry selvitti keväällä 2015 Etelä-Suomen pysäköinninvalvontayritysten kirjavia käytäntöjä vammaisten pysäköintiluvan huomioimisesta:
http://www.jaatinen.info/9-ajankohtaista/108-selkeyttae-yksityiseen-pysaekoeinninvalvontaan.

Onko julkisella kävelykadulla pysäköinti sallittua inva-luvalla?

Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.

Kävelykadulla pysäköiminen ei ole sallittua myöskään inva luvalla. Joidenkin kaupunkien kävelykaduilla saattaa olla erikseen esteetön ISA- pyörätuolitunnuksella merkitty pysäköintipaikkaa (LE – paikka), johon auton voi pysäköidä inva-luvalla.

Voiko inva-luvalla pysäköidä jalkakäytävälle?

Inva-luvalla ei saa pysäköidä jalkakäytävälle. Vammaisen pysäköintiluvan omaavan on noudatettava tieliikennelain 26-28 § määräyksiä pysäköimisen ja pysäyttämisen suhteen.

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

Tieliikennelain 27 §:ssä jalkakäytävälle pysäköinnistä sanotaan seuraavasti:

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty:

1) jalkakäytävällä, suojatiellä ja pyörätiellä sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä tai risteävää pyörätietä;

Polkupyörän ja mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Tieliikennelaki löytyy: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267

Onko olemassa jotain ohjeita, miten inva-lupaa voi käyttää EU:n alueella?

Autoliitto on julkaissut esitteen liikuntaesteisiä matkailijoita varten. Esitteessä kerrotaan EU:n vammaisen henkilön pysäköintiluvan käytöstä ja ehdoista Euroopan maissa sekä pysäköimisestä eri maanosissa. Esitteeseen pääsee Autoliiton sivuilta: http://www.autoliitto.fi/matkailu/vinkit/liikuntarajoitteisille/

tai sivuilta http://www.fiadisabledtravellers.com/

Rakennettu ympäristö/ inva-pysäköinti

Onko inva-paikasta olemassa jotain sijaintiin ja kokoon liittyviä määräyksiä?

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälässä 53, 1-3 mom. määritellään, että: "Hallinto- ja palvelurakennuksen sekä muussa rakennuksessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä, tulee soveltua myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut."

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk) Osa F1, Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet määräävät, että: "Osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Nämä paikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella. ”

Päästäkseen ulos autosta pyörätuolilla tai muilla apuvälineillä kulkeva henkilö tarvitsee enemmän tilaa. Autopaikan tulee olla normaalia leveämpi, koska esim. pyörätuolin on mahduttava auton viereen. Liikkumisesteisen henkilön autopaikan tulee sijaita mahdollisimman lähellä sisäänkäyntiä ja reitin sisäänkäynnille tulee olla esteetön ja korkeista kynnyksistä vapaa.

Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuvan autopaikan (le- autopaikka) tulee olla leveydeltään 3600 mm ja pituudeltaan 5000 mm. Autopaikat merkitään kansainvälisellä ISA- pyörätuolitunnuksella paikan pohjaan maalattuna sekä kiinteillä pystytolpilla.

Lisätietoja löydät halutessasi mm. Invalidiliiton esteettömyysprojektin ylläpitämiltä sivuilta: www.esteeton.fi

Onko As Oy:llä velvollisuus järjestää inva-pysäköintipaikkoja?

Alueen asemakaavamääräyksissä on määritelty, montako esteetöntä autopaikkaa (inva paikka) ko. alueella tulee olla ja miten ne sijoitetaan. Kannattaa olla yhteydessä asunto-osakeyhtiön hallitukseen. Tarvittaessa voi esittää hallitukselle asemakaavamuutoksen hakemista.

Julkisten alueiden inva paikoista ohjeistaa rakentamismääräyskokoelma F1, jossa todetaan, että osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Rakentamismääräyskokoelma F1 löytyy ympäristöministeriön sivuilta: www.ymparisto.fi (Suomen rakentamismääräyskokoelma). On kuitenkin huomioitava, että F1 pätee vain uudisrakennuksiin ja julkisiin rakennuksiin.

RT-korttien ohjeistuksessa määritellään, että inva paikkoja pitää olla 1 paikka 50:stä sekä yksi lisää aina alkavaa 50 autopaikkaa kohden.

Miten pitkäksi aikaa taloyhtiön alueella saa pysäköinti inva-luvalla?

Se miten taloyhtiön alueella saa parkkeerata riippuu siitä onko kyseinen taloyhtiön alue yksityinen vai ei. Jos alue on yksityinen (osoitetaan "yksityisalue" kyltillä), sen alueella tulee noudattaa niitä säännöksiä mitä alueella on. Esimerkiksi, jos taloyhtiön alueella on määritelty, että vieraspaikalla saa parkkeerata vain 4 tuntia ja että parkkikiekkoa tulee käyttää, on myös vammaisen pysäköintiluvan haltijan noudatettava näitä sääntöjä. Jos alue olisi kaupungin omistuksessa, silloin pätevät ne säännökset mitä vammaisen henkilön pysäköintiluvasta on määritelty.

 

Lähde:

www.invalidiliitto.fi

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)