Yksityistiet

Suomen tieverkko on hallinnollisesti jaettu maanteihin, katuihin ja yksityisteihin. Valtio on tienpitäjä maanteiden osalta ja kunta asemakaava-alueella sijaitsevien katujen osalta. Yksityisteiden osalta tien kunnossapitovelvollisuus on tiekunnalla tai yksityisten teiden tieosakkailla.

Pietarsaaren kaupunki on vuonna 2021 päättänyt (tekninen lautakunta 18.12.2021 ja kaupunginhallitus 10.1.2022), että kaupunki lopettaa yksityisteiden nykyiset tienpitotyöt. Tämän päätöksen myötä kaikki tienpitoon, mukaan lukien tievalaistukseen, liittyvät kirjalliset ja suulliset sopimukset muuttuvat.

Tienpitotyöt lakkautetaan seuraavasti:
Talvikunnossapito päättyy 15.4.2022
Pölynsidonta päättyy 31.5.2022
Tienvarsien niitto päättyy 1.3.2022
Päällysteiden ylläpito ja hoitaminen päättyy 31.5.2022
Sorateiden sorastus ja lanaus päättyy 31.5.2022
Liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden ylläpito ja huolto päättyy 31.5.2022
Tievalaistuksen ylläpito ja huolto päättyy teknisten muutosten valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.12.2023

Kaupunki tiekunnan tieosakkaana:

Kuntien tieosakkuus voi perustua kiinteistön omistukseen yksityistien vaikutusalueella.

Kaupungin viranhaltijat eivät osallistu tai toimi tiekunnan hallituksissa tai toimitsijamiehenä. Kaupungin tieosakkaina toimivien osastojen edustajat osallistuvat ainoastaan tiekunnan kokouksiin.

Tämä voi koskea seuraavia kaupungin osastoja:
kaupungin omistamia urheilu- tai vapaa-ajantiloja, kunnallistekninen osasto
katualueet, kunnallistekninen osasto
maa- tai metsäalueet, mittausosasto
koulut tai muut kaupungin omistamat rakennukset, tilanhallinto
tien varrella olevat vesihuoltolaitteistot, Pietarsaaren Vesi

Kutsut tiekunnan vuosikokouksiin osoitetaan:
Pietarsaaren kaupunki
Mittausosasto
Strengberginkatu 1
68600 Pietarsaari

Avustukset

Tienpitoavustukset:

Pietarsaaren kaupunki on myös päättänyt, että tiekunnat voivat hakea taloudellista tukea kaupungilta tienpitoa varten. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaikki edellytykset avustuksen myöntämiselle täyttyvät.

Edeltävän vuoden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustushakemus on oltava toimitettuna vuosittain 30.3. klo 12.00 mennessä. Jos 30.3. on pyhäpäivä, hakemus toimitetaan seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lomake avustushakemusta varten hakemuslomakkeeseen
Tietoa avustusehdoista ja kunnossapitoluokista

Pietarsaaressa yksityistiet on jaettu kunnossapitoluokkiin. Tiekunnat tai tieosakkaat voivat anoa kunnossapitoluokan muuttamista. Anomus lähetetään tekniselle lautakunnalle.

Anomus lähetetään osoitteeseen:
Pietarsaaren kaupunki
Kunnallistekninen osasto
Strengberginkatu 1
68600 Pietarsaari

Anomus voi myös lähettää sähköpostitse enskildavagar@jakobstad.fi

Peruskorjausavustus

Tiekunnat voivat myös hakea avustusta tien peruskorjausta varten. Avustushakemus on jätettävä viimeistään 30.4. suunniteltua työtä edeltävänä vuonna.
Tietoa peruskorjausavustuksista
Hakulomake peruskorjausavustuksille
Yksityisteille voidaan myös hakea valtiontukea ELY-keskuksen kautta. Lisätietoja ja ohjeet ELY-keskuksen verkkosivuilla:
https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset

Suostumus ohjauslaitteen asettamiselle
Yksityistielain 25 §:n mukaan: ”Tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet.”
Tieliikennelain 71 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ”Liikenneohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen” sekä 3 momentti ”Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen.”

Pietarsaaressa vastaava suunnittelija antaa suostumuksen liikenneohjauslaitteen asettamiselle.
Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet: tiekunnan kokouksen päätös, kartta ja perustelut liikennemerkin hakemiselle.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:
Pietarsaaren kaupunki
Kunnallistekninen osasto
Strengberginkatu 1
68600 Pietarsaari

Muu neuvonta ja tietoa
Pietarsaaren kaupunki neuvoo tieasioissa. Maanmittauslaitos neuvoo laajemmin tieasioissa.

Verkkosivut
Yksityistielaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560
Valtioneuvoston asetus yksityisteistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181069
Maanmittauslaitos: https://www.maanmittauslaitos.fi/
Väylävirasto: https://vayla.fi/etusivu
Ilmoitus Digiroad-järjestelmään: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad
Suomen tieyhdistys: https://www.tieyhdistys.fi/
Tievahti: https://tievahti.fi/

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)