Bildning

Avgifter inom småbarnspedagogiken

Information om klientavgift inom småbarnspedagogik 1.8.2021 

Grunderna för uträknandet av avgiften inom småbarnspedagogiken bestäms i lag. Avgifterna bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften för heltidssvård (över 35 t/v) är 288 euro i månaden per barn och den lägsta avgiften som tas ut är 27 euro i månaden per barn.

Om familjen har flera barn i småbarnspedagogik är avgiften för det andra barnet 40 % av avgiften för det första barnet (max 115 €/mån). Som familjens första barn betraktas alltid det yngsta barnet i småbarnspedagogik.

För varje följande barn är avgiften 20 % av avgiften för det yngsta barnet.  Avgiften uppbärs för högst 11 månader per kalenderår.

I familjen räknar man in personer som lever i gemensamt hushåll i ett äktenskap eller ett äktenskapsliknande förhållande samt bådas samtliga minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Här kan du läsa vilka inkomster som beaktas vid fastställande av avgifter för småbarnspedagogiken

Procentsatserna för avgifterna och inkomstgränserna är följande:

Fam.storlek 

Inkomstgräns, 

€/månad

Avgiftsprocent 

Högsta avgift, ifall

bruttoink. överstiger 

2 2 798 10,7 5 485
3   3 610     10,7       6 297     
4 4 099 10,7 6 786
5 4 588 10,7 7 275
6 5 075 10,7 7 762

 

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 189 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.
När avgiften fastställs är det familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster som beaktas.

OBS!

Ifall familjen inte inlämnat en utredning över inkomsterna senast den månad barnet börjat i kommunal småbarnspedagogik fastställs högsta avgift. Om inkomstutredningen inlämnas senare och avgiften enligt inkomstutredningen skulle vara lägre, korrigeras avgiften från följande månads början. Den fastslagna avgiften ändras inte i efterskott.

Avgiften för småbarnspedagogisk verksamhet bestäms enligt timmar per månad:

Vårdtid/månad

motsvarar vårdtid/vecka

% av full avgift enligt inkomst

max 60 t/månad

i medeltal 14 t/vecka

 50 %

max 86 t/månad

i medeltal 20 t/vecka

 60 %

max 115 t/månad

i medeltal 27 t/vecka

 70 %

max 149 t/månad

i medeltal 34 t/vecka

 85 %

150 t/månad eller mer

i medeltal 35 t/vecka eller mer

 100 %


Vårdtiderna kan variera dagligen och per vecka men måste reserveras elektroniskt på förhand via Päikky-systemet. Närmare uppgifter om Päikky finns på stadens hemsidor under bildning/småbarnspedagogik.

Förändringar i vårdtiderna under verksamhetsåret bör gälla minst tre månader. Anmälan om förändring görs i förvägpå en skild ändringsblankett. Blanketten kan fås från daghemmen och finns på stadens webbsidor.

Månadsavgiften uppbärs alltid i sin helhet, utom i följande fall:

Ingen avgift om

- barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom samtliga verksamhetsdagar under kalendermånaden.

Halv månadsavgift om

- barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom mera än 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad.

- barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom alla verksamhetsdagar under en kalendermånad.

Timdebitering

- det kommunala vårdförhållandet börjar eller upphör mitt i en månad.

Meddelande om avgiftens storlek sänds till familjen innan den första avgiften uppbärs. Närmare upplysningar fås från Bildningsverket.

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)