Skolans verksamhet

Verksamhetsidé

Årets tema läsåret 2017-2018 är ”Kommunikation, samarbete och vänskap”.

I Vestersundsby skola vill vi att kommunikation och samarbete genomlyser skolarbetet. Eleverna får i skolan, tillika med de övriga kompetenserna, utveckla sin kommunikativa kompetens, sina sociala färdigheter och sin uttrycksförmåga. Förmåga till samarbete och ett respektfullt bemötande av andra betonas också.

Skolans verksamhetsidé:
 • Vi vill i samverkan med hemmen ge eleverna en god beredskap för livet och för fortsatta studier.
 • Vi strävar efter att vår skola skall vara trivsam och trygg. Närheten till naturen utnyttjas i arbetet.
 • Vi poängterar baskunskaperna i de olika ämnena.
 • Vi strävar efter att förskolan ses som en naturlig del av verksamheten, där barnets upplevelsevärld berikas. Förskolan hjälper barnet att inrikta sitt intresse på nya områden.

Värdegrund

Skolans nyckelord

Viktiga nyckelord vi vill lyfta fram är: kommunikation, ansvar, öppenhet, samarbete och framåtanda.

Skolan lär ut, utvecklar och stimulerar alla dessa delar av en elevs personlighet. Vestersundsby skola vill ge eleverna alla möjligheter att utvecklas till självständiga och reflekterande individer med social kompetens, väl förberedda för livet och senare studier. Vi har en positiv förväntan på varandra och strävar efter att hålla en respektfull kommunikation mellan alla parter i skolan.

Den grundläggande utbildningen utgör grunden för ett livslångt lärande och en positiv personlighetsutveckling. Eleven behöver känna sig hörd och uppskattad i skolgemenskapen samt känna att hen får stöd för sitt lärande och välbefinnande. Arbetet med värdegrundsfrågor är fortgående för att förebygga mobbning och negativa normer. Fostran genom våra förhållningssätt och genom att vara goda förebilder lägger grunden till positivt lärande och utveckling. Arbetet med att skapa ansvarskännande, tänkande elever ligger således både på skolans och hemmets ansvar.

Vi visar varandra respekt och empati genom att
 • vi tar oss tid, till att lyssna aktivt och att se alla.
 • vi hälsar på varandra och tilltalar varandra på ett trevligt sätt. Vi använder också varandras namn.
 • vi bejakar alla känslor, men tilltåter inte någon att skada eller säga dumma saker.
 • vi tar allas åsikt på allvar, uppmuntrar oliktänkande och bemöter alla med respekt, även om vi inte håller med.
 • vi har positiva förväntningar på alla.
 • vi uppmuntrar varandra och tar tillvara alla tillfällen att berömma.
 • vi ber om förlåtelse / ursäkt när vi gjort fel.
 • vi kommer i tid.
 • vi följer gemensamma uppsatta regler och överenskommelser.
 • vi är tydliga och står vid vårt ord.
Vi skapar trygghet genom
 • ett tillåtande klimat.
 • att alltid visa att “Jag tycker om dig, även om jag inte tycker om det du har gjort nu.”
 • att vi visar att alla duger även om vi misslyckas ibland.
 • att barnen lär känna och kan vända sig till alla vuxna på skolan.
 • att följa fasta rutiner och gemensamma regler.
 • att vara tydliga i vad som gäller.
 • att ha en god framförhållning för att undvika stress.
 • att alla ska känna att de har möjlighet att påverka sin situation.
 • att ha en fungerande fadderverksamhet mellan elever i olika klasser.
 • att ha ett välfungerande mobbnings- och elevvårdsteam.
 • att vid behov hålla fostrande samtal.
 • att samverkan med hemmen i en öppen dialog.

Läroplanen

Den 1 augusti 2016 togs i bruk en ny läroplan. Länk till Läroplan för grundläggande utbildning i Jakobstad (förhandsvisning).

Verksamhetskultur

-Utvecklingsmål och utvärdering

Välbefinnande och en trygg vardag

Skoldagens verksamhetssätt ska vara smidiga och möjliggöra en mångsidig verksamhet. Motion och gemensamma aktiviteter som främjar det psykiska välbefinnandet ska utgöra en naturlig del av varje skoldag. Välvillighet och vänlighet ska värdesättas. Mobbning, våld, rasism eller annan diskriminering ska inte accepteras och man ska genast ingripa vid osakligt beteende.

I skolan verkar lärare och elever, rektor, sakkunniga inom elevvård, övrig personal och föräldrar alla tillsammans för en trygg studiemiljö, glädje i lärandet och övergripande välbefinnande.

 • KiVa-skola programmet används
 • Motionskampanj och aktivitetsvecka
 • Fadderklassverksamhet och vänklasstemadagar
 • Elevhälsan följer regelbundet och systematiskt upp elevernas välmående.

Kommunikation och mångsidiga arbetssätt

I skolarbetet ska man systematiskt använda sig av olika arbetssätt och lärmiljöer och sträva till att regelbundet föra ut undervisningen ur klassrummet. Man ska skapa möjligheter till projektbaserat arbete och helhetsbaserat lärande samt till samarbete både inom skolan och med aktörer utanför skolan. Informations- och kommunikationsteknik ska användas för att främja kommunikation och multisensoriskt arbete via olika kanaler.

 • Dokumentation av barnens utveckling i form av portfolio och individuella utvecklingsplaner, formulerade i samverkan med föräldrar.
 • Utepedagogik, lärmiljöutveckling och samarbete med Daghemmets friluftsgrupp

Delaktighet och demokrati

Eleverna ska enligt sin utvecklingsnivå få vara med och planera, utveckla och utvärdera verksamheten. Elevkårsverksamheten erbjuder ett viktigt forum för elevernas delaktighet

 • Skolans personal, eleverna och föräldrarna utvecklar tillsammans gemensamma handlingssätt och en kultur där man bryr sig om varandra.
 • Samarbetet mellan hem och skola är regelbundet och respekterar alla parter.
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)