Förskolan

Förskoleundervisning

Förskoleverksamheten styrs enligt Läroplan för förskoleundervisningen i Jakobstad.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är målet för förskoleundervisningen att stödja barnens utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar och att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som behövs i livet. Målet för förskoleundervisningen är enligt lagen att som en del av småbarnspedagogik förbättra barnens inlärningsförutsättningar. Förskoleundervisningen ska också främja bildning och jämlikhet och undervisningen ska ges på tillräckligt lika villkor i hela landet. Målen för undervisning och fostran beskrivs närmare i statsrådets förordning.

Innehåll och tyngdpunktområden:
  • uteverksamhet: 1 utedag / vecka
  • språket, förmågan att kommunicera med andra
  • läslust
  • strävan till attt utveckla barnets förmåga i grupp, hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt ansvar för gemensamma regler
  • inom miljö och natur vill vi förstärka barnets upplevelser, erfarenhet och emotionella förhållanden och genom forksningsmöjligheter tillgodose barnets behov av utmaningar och experiment
  • genom att bekanta sig med olika konstformer får barnet ge uttryck för och värdesätta egna och andras arbeten
  • göra barnen uppmärksamma på matematiska fenomen som förekommer i vardagliga situationer och ge mångsidiga erfarenheter av de matematiska begreppens olika uttrycksformer samt att de får utveckla sin förmåga att koncentrera sig, lyssna, tänka iaktta och beskriva
  • barnen uppmuntras att berätta och argumentera, diskutera och dra slutssatser om händelser de intresserar sig för
Ansvarspersoner

Anne Lehtinen, förskollärare
NN, barnskötare

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)