Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas enligt målen som fastställs i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning samt för förskolebarn enligt målen som fastställts i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom förskoleundervisningen.

De allmänna målen för verksamheten är att:
 • stödja hemmets och skolans fostrande arbete och barnens känslomässiga och etiska utveckling
 • främja barnens välbefinnande och jämlikhet i samhället
 • förebygga utslagning
 • öka delaktigheten

För att stödja barnets välmående och skolgång ska personal i skola och morgon- och eftermiddagsverksamheten samarbeta och utbyta information. Det centrala är att se undervisnings- och inlärningsprocessernas samt fritidsverksamhetens pedagogiska och didaktiska konsekvens och kontinuitet.

Leken och rörelsen är några av byggstenarna i barnets lärande. Tyngdpunkten i verksamheten är att ge barnen möjlighet att leka och röra på sig så innehållsmässigt som möjligt genom såväl den ledda leken som den fria leken.

Varje barn bör få känna att hon eller han är en del av gruppen. De vuxna lyssnar, planerar och genomför verksamheten utgående från barnen

Innehåll

Lek, skapande verksamhet och positiva upplevelser är viktiga i verksamheten. Centralt är också att röra på sig, vara ute samt att koppla av. Läxläsning kan också höra till verksamheten. Eftermiddagsverksamheten ska innehålla följande helheter:

 • etisk utveckling och jämställdhet
 • lek och samspel
 • motion och utevistelse
 • mellanmål och avkoppling
 • kultur och traditioner
 • praktiska färdigheter
 • visuellt, musikaliskt, kroppsligt och verbalt uttryck
 • mediekunskap
 • vardagssysslor, livsmiljö och hållbar livsstil
Verksamhetstider

Morgonverksamheten sker på skolan och är öppet från kl. 6.30 tills skolan börjar. Eftermiddagsverksamheten påbörjas efter det att skoldagen slutar och pågår till kl. 16.30.

Mellanmål

Inom verksamheten erbjuds barnen mellanmål. Barnen handleds till en ändamålsenlig måltidsrytm samt goda matvanor och bordsskick i en lugn miljö. Mellanmålet följer stadens riktlinjer för bespisning och kostutbud.

 • Morgonmål för morgonverksamheten serveras kl. 7.30-7.45.
 • Mellanmål för eftermiddagsverksamheten serveras kl. 14.00.
Päikky

I Vestersundsby skola används ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreseservering av förskolebarnen inom morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Ansvarspersoner

Siw Leander-Nygård, barnträdgårdslärare inom eftermiddagsverksamheten (må-fre)

Monika Holm, barnskötare inom eftermiddagsvården (må-fre)

Mia Strand, skolgångsbiträde, eftermiddagsverksamhet

Lisa Löfs, skolgångsbiträde, morgonverksamhet

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)