Skoltrivsel

En trygg skolmiljö, ett gott socialt klimat och en god handledning utgör centrala delar för att främja trivseln och närvaron i skolan. Gemensamma evenemang ordnas inom skolan där vi-känsla skapas och eleverna lär känna varandra. Regelbunden vänelevsverksamhet ordnas mellan skolans klasser. Elevvårdsgruppen samlas regelbundet och elevvårdsrelaterade diskussioner hålls vid lärarkollegiets samplaneringsmöten.

En strukturerad kustodiering görs för att trygga elevernas välbefinnande även under rasterna. Ett elevvårdsperspektiv är viktigt vid uppgörandet av sittordningar (klassrum, matsal), grupp- och lagindelningar samt vid användningen av skolans omklädningsrum.

Inbjudningskort tillåts inte (ex födelsedagar, discon, partyn) där endast en del av klassen berörs.

Skolan deltar i den nationellt omfattande KIVA-skolaverksamheten.

Skolans ordningsregler

 • Vi är vänliga och artiga mot varandra.
 • Vi gör alltid vårt bästa.
 • Vi respekterar varandra och är aktsamma om skolans och varandras saker.
 • Vi följer skolans trivselregler.

Trivselregler vid Vestersundsby skola

  1. Vi ger varandra arbetsro och kommer i tid till skolan och lektionerna.
  2. Vi visar hänsyn mot varandra.
  3. Vi uppför oss artigt och lyder skolans lärare och övrig personal.
  4. Till skolan tar vi inte med sådant som stör undervisningen och arbetsron.
  5. Vi tar med studiematerial till lektionerna och gör läxorna.
  6. Vi håller snyggt både inne i skolan och utomhus.
  7. Var försiktig med skolans och kamraternas saker.
  8. Vi går ut på rast och håller oss innanför skolans område.
  9. Vi kastar inte snöbollar eller något annat som kan skada någon.
  10. Tillsammans bidrar vi till att alla trivs i skolan.

Fadderverksamhet

Genom fadderverksamheten lär eleverna känna barn i andra klasser. Avsikten med verksamheten är att förebygga mobbning och att stärka skoltrivseln.

Fadderklasserna är följande:

 • förskola - åk 3
 • åk 1 - åk 4
 • åk 2 - åk 5

Elevkår

Vid skolan finns en elevkår bestående av elever från åk 1-5.

Genom elevkåren ges eleverna en möjlighet att påverka sin skolmiljö.

Elevkårens uppgifter:

 • att arbeta för en bra stämning och trivsel i skolan.
 • att diskutera aktuella saker i skolan.
 • att framföra sina åsikter om t.ex lekredskap, material, skolgård, arbetsmiljö, trafikarrangemang och undervisningen.

Elevkåren består av elever från åk 1-5, en pojke och en flicka per klass. Eleverna utses genom en sluten omröstning i klasserna. Inga röstetal offentliggörs. Kåren samlas på bestämda tider och dokumenterar sina möten.

Elevkåren skall inom sig utse en ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör och informationsansvarig. Elevkåren leds av en handledande lärare.

Klubbverksamhet

Klubbverksamhet definieras i lagen om grundläggande utbildning och läroplansgrunderna. Klubbverksamheten riktar sig till eleverna i årkurs 3-5 och är alltid frivillig och avgiftsfri. I skolan strävar vi till att ordna klubbverksamhet i anslutning till skoldagen.

Klubbverksamhet för skolans elever ordnas även ifall utomstående samfund eller föreningar står för kostnader och ledare.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)