Specialundervisning

Speciallärare Eva Sjöholm jobbar detta läsår tisdag-fredag på skolan. Specialläraren jobbar till största delen med specialundervisning i åk 1-5 men har även 3 h/v i förskolan.

Det finns tre nivåer av stöd för lärande och skolgång: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Av dessa kan en elev få stöd på endast en nivå åt gången.

Det första sättet att möta en elevs behov av stöd är att ge allmänt stöd. Det innebär i allmänhet att enstaka pedagogiska lösningar och handlednings- och stödåtgärder sätts in som en del av skolvardagen för att påverka situationen på ett så tidigt stadium som möjligt. Allmänt stöd ska ges genast när behovet av stöd uppstår och det krävs inga särskilda undersökningar eller beslut för att påbörja stödet.

En elev som för lärande eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt ska utifrån en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet med en plan för elevens lärande (EPL). Det intensifierade stödets kvalitet och kvantitet ska motsvara elevens individuella behov. Intensifierat stöd ges då det allmänna stödet inte räcker till och så länge eleven behöver det. Det intensifierade stödet ska planeras som en helhet. Stödet ska vara mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. Eleven behöver vanligtvis flera former av stöd. Intensifierat stöd ska ges i samband med den övriga undervisningen genom flexibla undervisningsarrangemang.

Särskilt stöd ges åt en elev som trots intensifierat stöd inte uppnår målen för utveckling och lärande. Det särskilda stödet utgörs i första hand av kontinuerlig specialundervisning, och syftet är att erbjuda eleven helhetsmässigt och systematiskt stöd. Målsättningen med all specialundervisning är att stärka elevens färdigheter så att eleven kan klara studierna så bra som möjligt.

Stödundervisning

Skolan har en timresurs om 2 veckotimmar för stödundervisning.

En elev som har tillfälliga svårigheter eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande har rätt att få stödundervisning. Stödundervisning ska inledas genast då inlärningssvårigheterna upptäcks för att eleven inte ska bli varaktigt efter i studierna

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)