Elevvårdsgrupper

I varje enskild skola ska finnas en elevvårdsgrupp som leds av skolans rektor. Ärenden som gäller en enskild elev ska behandlas i en expertgrupp som tillsätts från fall till fall. Alla tre grupper har sina egna uppgifter och en sammansättning som bestäms utgående från uppgifterna. Alla elevvårdsgrupper ska vara yrkesövergripande, vilket innebär att gruppen utöver undervisningspersonal också ska ha medlemmar som företräder skolhälsovården samt psykolog- och kuratorstjänster i enlighet med vad ärendet som behandlas förutsätter.

Skolans elevvårdsgrupp

Skolans elevvårdsgrupp ansvarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av skolans elevvård. Gruppen leds av skolans rektor.  Elevvårdsgruppen kan vid behov höra experter. Gruppens viktigaste uppgift är att främja välbefinnande, trygghet och säkerhet i skolan och att genomföra och utveckla övrig gemensam elevvård.

Skolans pedagogiska stödgrupp

På varje skola skall finnas en pedagogisk stödgrupp som diskuterar individuella elevärenden när det gäller pedagogiska frågor. Skolans pedagogiska stödgrupp leds av skolans rektor och skall vara yrkesövergripande. Skolans speciallärare har en given plats i gruppen men även skolkurator och skolpsykolog kan delta med sin expertkunskap. Berörda klasslärare har alltid en viktig roll i diskussionen kring pedagogiska stödåtgärder för en elev. Den pedagogiska stödgruppen sammanträder regelbundet. Målet med den pedagogiska stödgruppens möten är konkreta åtgärdsförslag och fungerande handlingsprogram för de elever som har behov av pedagogiska stödåtgärder. De beslut som tas i skolans pedagogiska stödgrupp bör alltid följas upp.

Expertgrupp inom elevhälsa

Expertgruppen inom elevhälsa tillsätts specifikt för varje enskilt fall. Gruppen bör vara yrkesövergripande. Sammankallare är skolkurator eller skolspykolog och gruppen möts när behov föreligger, och berörda elevs hem är vidtalade och har gett sitt medgivande. 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)