De äldre

I Jakobstad finns det omkring 4 500 personer över 65 år och de utgör över 20 procent av hela befolkningen. Med hjälp av tjänsterna inom äldreomsorgen strävar vi efter att främja de äldres välbefinnande antingen i det egna hemmet, på serviceboende eller i den slutna vården.

Med hjälp av stödtjänster, hemvård och stöd för närståendevård främjar vi de äldres möjligheter att klara sig hemma. Tyngdpunkten inom äldreomsorgen i Jakobstad är den öppna vården, där äldre skall ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Ett brett utbud av sport- och fritidsaktiviteter samt ett antal pensionärsorganisationer och –föreningar garanterar ett aktivt pensionärsliv i Jakobstad.

Jakobstads äldreråd utses för två år åt gången. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande, pensionärs- och veteranföreningar till äldrerådet 10 medlemmar. Äldrerådet tillvaratar de äldres intressen i det kommunala beslutsfattandet. Äldrerådet tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

Länkar:

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)