De äldre

I Jakobstad finns det omkring 4500 personer över 65 år och de utgör över 20 procent av hela befolkningen. Med hjälp av tjänsterna inom äldreomsorgen strävar vi efter att främja de äldres välbefinnande antingen i det egna hemmet, på serviceboende eller i den slutna vården.

Med hjälp av stödtjänster, hemvård och stöd för närståendevård främjar vi de äldres möjligheter att klara sig hemma. Tyngdpunkten inom äldreomsorgen i Jakobstad är den öppna vården, där äldre skall ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Ett brett utbud av sport- och fritidsaktiviteter samt ett antal pensionärsorganisationer och –föreningar garanterar ett aktivt pensionärsliv i Jakobstad.

På den här sidan har vi samlat länkar som är riktade till de äldre.

 


Jakobstads Äldreråd

Äldrerådet utses för 2 år. Stadsstyrelsen väljer efter förslag från alla i staden hemmahörande, pensionärs- och veteranföreningar till äldrerådet 10 medlemmar.
Äldrerådet tillvaratar de äldres intressen i det kommunala beslutsfattandet.
Äldrerådet tar gärna emot förslag och initiativ om hur servicen kunde förbättras.

Medlemmar 2017 - 2019

Jakobstads Veteraner/Ordförande
Widjeskog Bertel

Pietarsaaren Eläkeensaajat r.y.
Teppo Pirjo

Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.
Syri Tuomo

Willes pensionärsklubb r.f.
Irma Salimäki

Jaros pensionärer r.f
Nygård Bror

 

Soc.- och hälsovårdsverkets representant
Pirjo Knif
Chef för äldreomsorgen

Stadsstyrelsens representant
Kurt Hellstrand

Pensionärsklubben Milstolpen r.f.
Beijar Leila

Pensionärsklubben Haldoy r.f.
Lillkåll Stig

Pensionärsgillet i Jakobstad r.f
Björk Torolf

Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y.
Leif Lindroos

Pietarsaaren kansalliset Seniorit r.y.
Varila Antero

Sekreterare
Pia-Maria Nygård, Ceniorcenter
pia-maria.nygard@jakobstad.fi

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)