Bygglov

Bygglov kan sökas eletroniskt på webbplatsen www.lupapiste.fi

Bygglov fordras för bl.a.

 • nybyggnad
 • tillbyggnad
 • väsentlig omändring av inre konstruktion
 • med ombyggnad jämförbar ändring av konstruktion
 • ändring av användningsändamålet för en byggnad eller en del därav

Åtgärdstillstånd fordras för bl.a.

 • delning och/eller sammanslagning av rum eller lägenheter
 • fasadändring, (ändring av fönsterindelning, ytterväggens beklädning, taktäckningsmaterial osv.) som väsentligt påverkar byggnadens yttre.

Skriftlig anmälan fordras för bl.a.

 • master, skorstenspipor, cisterner
 • broar
 • minnesmärken av offentlig karaktär
 • bullerhinder
 • uppförande av staket

Sådant som bör beaktas vid ansökan om bygglov och vid byggande

Bygglovshandlingar

 • tillståndsansökan på fastställd blankett,1 st
 • officiell tomtkarta (eller kartutdrag), 1 st
 • kopia av tomtens ägorättshandlingar (lagfart eller arrendekontrakt), 1 st
 • byggnadsritningar jämte situationsplan, 2 st

Huvudritningar

Huvudritningarna bör vara uppgjorda i enlighet med Byggbestämmelsesamlingen (A2).

Övriga utredningar

 • Jakobstads Vattens utlåtande
 • undantag
 • hörande av grannar
 • konstruktionsritningar
 • ventilationsplaner
 • vatten- och avloppsritningar
 • befolkningsregistercentralens RH-blanketter
 • Energicertifikat

Avgifter

För byggnadslovet debiteras:

 • fastighets- och mätningsavd. avgifter (utpålning, lägessyn)
 • byggnadsinspektionsavgift

Byggnadstillsynsbyråns taxor

Ifall Den som söker lov vill att byggnadstillsynsbyrån sköter hörandet av grannar så debiteras höranden enligt taxorna ovan.
50€ per granne med maximal avgift på 400€

Bygglovet kan hämtas från byggnadstillsynsbyrån mot uppvisande av kvitto.

Bygglovets giltighetstid

Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år räknat från det att lovet beviljats. Byggnadsarbetet bör färdigställas inom fem år.

Giltighetstiden för åtgärdstillstånd och anmälningar

Byggnadsarbetet skall vid åtgärdstillstånd eller anmälan färdigställas inom tre år.

Ansvarig arbets och fva-arbetsledare

Byggnadsarbetena bör påbörjas inom tre år räknat från det att lovet beviljats.

Byggnadsarbetet skall vid åtgärdstillstånd eller anmälan färdigställas inom tre år.

Ansvarig arbets- och fva-arbetsedare

Ansökan om godkännande av ansvarig och fva-arbetsledare på fastställd blankett, 2 st

Från byggnadstillsynsmyndigheternas synpunkt bör den ansvariga arbetsledaren anses vara ett slags förtroendeperson, till vars åligganden bör anses höra att övervaka och ombesörja bl.a.

 • att arbetet gällande förordningar och bestämmelser, bygglovs beslut och fastställda ritningar samt av byggnadstillsynsmyndigheterna under arbetet givna bestämmelser efterföljs
 • att anmälningar i anslutning till byggnadsarbetet görs och att syner begärs i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om byggande. ByggnFör § 68 och 69.
 • att inspektionsberättelseblanketten ifylles
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)