Miljövård

Jakobstadsregionens klimatstrategi

 

Naturen och miljön i Jakobstad är ett arv vi alla förvaltar och skall överlämna till nya generationer efter oss.

I Finlands grundlag, 20 §, står:
"Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön."

Staden främjar miljövården med mål att på ett hållbart sätt upprätthålla en hälsosam, trivsam och stimulerande livsmiljö för stadens invånare. Den allmänna ledningen av miljövården handhas av stadsstyrelsen och olika sektorer av stadsförvaltningen har tilldelats olika specialuppgifter.

Miljö- och byggnadsnämnden fungerar som stadens miljövårdsmyndighet med stadens miljövårdsbyrå som sitt verkställande organ.

Miljöhälsovården inom social- och hälsovårdsverket har som uppgift är att övervaka, förebygga och eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön samt informera invånarna om hur man kan skydda sig mot olägenheter. (www.sochv.jakobstad.fi/)

Statens ansvarsområde för miljövården i Jakobstad handhas av Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral (www.ntm-centralen.fi) samt Regionförvaltningsverket för för Västra och Inre Finland (www.avi.fi)

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)