Boende och miljö

Hållbar utveckling och energisparande

Enligt kommunallagens 1 §, 3 mom. skall kommunen sträva efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område och 3 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning säger att kommunen skall inom sitt område övervaka och främja miljövården så att det genom skydd, vård och utveckling av naturen och annan miljö blir möjligt att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

Lokalagenda 21

I Jakostad påbörjades Agenda-arbetet till vissa delar redan 1992 - 94 inom s.k. kommunprojekt för hållbar utveckling. Hållbar utveckling finns också med i stadens generalplan och ekonomiska planer. Man har länge gjord goda saker för naturen i Jakobstad, såsom avloppsvattenrening, rengöring av industriella utsläpp och luftkvalitetskontroll, avfallssortering och överkommunalt nämnd som svarar för dessa ärenden, utvidgning av fjärrvärmenätet, generalplan för staden Jakobstad samt deltagandet i nationella luftvårdskampanj. Skolorna har intagit agenda-arbetet i sina läroplaner. Staden har också deltagit i skapandet av miljödatabasen för Bottenviken osv.

En ekologiskt hållbar verksamhet tar i beaktande naturens hållbarhet och säkrar dess mångfald. Ett ekologiskt fotavtryck är ett mått på den ekologiska hållbarheten gällande markanvändning.

Kuntajälki 2010: Jakobstadsbornas ekologiska fotavtryck

Miljöbokslutet redovisar stadens utgifter och inkomster i fråga om skötseln av miljön. I miljöbokslutet kan man också åskådliggöra hur mycket återställandet av skador på miljön kostar. Staden Jakobstads miljöbokslut för 2011 och 2012 omfattar bägge åren och är det fjärde i ordningen som staden gjort.

Staden Jakobstad: Miljöbokslut 2011 och 2012

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)