Natur

Miljön som vi alla lever i är en komplex väv av samverkande element stadda i ständig förändring. Människan har i alla tider format sin miljö avsiktligt men har också genom sin verksamhet åstadkommit oavsiktliga och oönskade förändringar i miljön. Data om miljöns tillstånd i Jakobstad har under många år samlats i en mängd utredningar och kontrollundersökningar.

Hur många olika arter av växter och djur, som vi människor delar miljön i Jakobstad med vet ingen exakt. Grovt uppskattat kan det i Jakobstad finnas ca 10 000 av de ca 42 000 arter som finns i Finland. Antalet fågelarter som regelbundet förekommer i Jakobstad är ca 160 och antalet arter av spontant förekommande kärlväxter torde vara mellan 400 och 500. Merparten av arterna är insekter och svampar. Ca 10 % av arterna i Finland anses vara hotade av utrotning.

Den yttre skärgården i Jakobstad ingår i det nationella strandskyddsprogrammet och är en del av Natura 2000-området Larsmo skärgård. Natura 2000-områden är också Fänäsnabban och Gubbträskberget. Av de ca 2 550 ha vatten- och landområde som ingår i Natura 2000-områdena i Jakobstad har 1 516 ha (ca 100 ha landområde) av skärgården i Vestersundsby inrättats som naturskyddsområde. Av den skogsmark staden Jakobstad äger har 77 ha reserverats som naturskyddsskog utöver den skogsmark som ingår i Natura 2000-områden. Kråkholmsfjärden har i detaljplan reserverats som naturskyddsområde.

Rapport: Miljöns tillstånd i Jakobstad 2008

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)