Tekniska tjänster

Till verksamhetsområde för centralen för tekniska tjänster hör stadsplanering, mätningsverksamhet, kommunalteknik, utrymmesförvaltning, byggande och miljövård. Centralen för tekniska tjänster leds av tekniska direktören.

Planläggningsavdelningen

Planläggningsavdelningen handhar den planering av markanvändningen som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen och därmed förknippade utredningar, planeringen av den fysiska miljön i samarbete med kommunaltekniska avdelningen samt värnandet om stadsbilden och byggnadsskyddet i samarbete med byggnadstillsynsbyrån och stadsmuseet.

Som avdelningens chef fungerar stadsplanearkitekten.

Mätningsavdelningen

Mätningsavdelningen sköter berednings- och verkställighetsuppgifter gällande stadens markanskaffning och –överlåtelser, sköter stadens markegendom och skogar, sköter kartläggningsuppgifter, sköter om och utvecklar lägesdatasystemet, samt sköter om fastighetsbildningen.

Mätningsavdelningen handhar också fastighetsregistret, bereder och uppbär mark- och tomtarrenden, bereder byggnadsuppmaningar, sköter om mätningsservicen och  handhar adressystemet för fastigheter.

Som avdelningens chef fungerar stadsgeodeten.

Utrymmesförvaltning

Utrymmesförvaltning handhar byggherreverksamheten inom sitt verksamhetsområde, sköter om planeringen, ordnar byggandet, underhållet och grundreparationerna av stadens direktägda fastigheter och till dem hörande fasta anordningar, fungerar som intern fastighetsägare och hyresvärd inom staden samt handhar disponentverksamheten för stadens direktägda fastigheter och bistår andra förvaltningsenheter i samband med hyrande av verksamhetsutrymmen.

Utrymmesförvaltning leds av t.f. husbyggnadschefen.

Kommunaltekniska avdelningen

Kommunaltekniska avdelningen förvaltar, planerar gator/ vägar, dagvatten samt sköter om underhållet och byggandet av gator och övriga allmänna områden samt därtill hörande anläggningar, handhar byggherreverksamheten inom sitt verksamhetsområde, förvaltar, planerar, ordnar underhållet och byggandet av stadens parker, rekreationsområden, parkskogar och båthamnar. Kommunal tekniska avdelningen sköter om planeringen, ordnar byggandet av stadens uteidrottsanläggningar, friluftsleder och badstränder.

Kommunaltekniska avdelningen sköter också om beställning av geotekniska utredningar, försäljning av marksubstanser bereder och verkställer ärenden som hör till tekniska nämnden och övriga instanser, sköter om trafikplaneringen, sköter förvaltningen för stadens parkeringsövervakning och ordnar flyttning av övergivna fordon och fordon som hindrar underhåll och renhållning av gator.

Som avdelningens chef fungerar stadsingenjören.

Byggnadstillsynsbyrån

Verksamhetsidéen är att betjäna och vägleda byggare både vid planering och byggande via lovbehandling och övervakning. Målet är funktionsdugliga byggnader i en trivsam och stimulerande miljö genom att förverkliga detalj-, stranddetalj- och generalplaner. Viktigt är att säkra sökandens och grannarnas rättskydd vid byggandet.

Som avdelningens chef fungerar ledande byggnadsinspektören.

Miljövårdsbyrån

Miljövårdsbyrån arbetar under ledning av miljö- och byggnadsnämnden och handlägger ärenden som hör till nämnden som kommunala miljövårdsmyndighet och som myndighet för marktäkter.

Beredning och verkställighet av miljöärenden sköts av miljövårdsbyrån. Miljövårdsbyrån handhar bland annat miljötillståndsansökningar, anmälningar om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, frågor som rör avloppsvattenbehandling på glesbygden, tillsyn av miljöpåverkande verksamhet, övervakning av luftens kvalitet och miljöns tillstånd, klagomål över nedskräpning och annan miljöförstöring, information och upplysning i miljöfrågor.

Miljövårdsbyrån är dessutom också aktivt engagerad i frågor som rör hållbar utveckling, klimat- och energifrågor samt naturvård.

Som avdelningens chef fungerar miljövårdschefen.


Ledningsgruppen för Centralen för tekniska tjänster:

Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
tf Stadsutvecklingsdirektör / Stadsingenjör
Mattias Thors 2019 Foto Jacob Aberg
Mattias Thors
t.f. Husbyggnadschef
Fastighetsdisponent


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)