Invånarenkät

40

Påverka utvecklingen av stadsmiljön och trafiknätet i Jakobstad

 

Staden Jakobstad önskar synpunkter från sina invånare för utveckling av trafiksystemet. I Jakobstad pågår som bäst arbete med att göra upp och uppdatera flera planer (Program för utveckling av gång- och cykelnätet, plan för trafiksystem, plan för stadsbygge). Med hjälp av planerna sätter man upp målsättningar för staden att utveckla markanvändning och trafiksystem, identifierar de nuvarande behoven av åtgärder och definierar åtgärder för utveckling för de kommande åren. Staden vill speciellt uppmuntra invånarna att röra sig på ett hållbart sätt genom att förbättra förhållandena för fotgängare och cyklister, men också trygga tillgången på stadens tjänster för alla färdsätt. Planerna blir klara under år 2022.

I samband med planen för trafiksystem har man under hösten 2021 utrett utvecklingen av markanvändning och trafiksystemets nuläge. I en gemensam workshop med tjänsteinnehavare och intressentgrupper i början av december har man kommit med idéer på målsättningar för att utveckla trafiksystemet. Målsättningarna grundar sig långt på de klimatmålsättningar som också Jakobstad har bundit sig till i sin klimatstrategi. Man visionerar att jakobstadsbor år 2040 färdas korta resor i huvudsak till fots eller på cykel. Centrum utvecklas att bli allt mer livskraftigt med betoning på fotgängare, men så att det ändå är tillgängligt för alla färdsätt. Allas möjligheter att röra sig ska tryggas, vilket betyder bland annat att bättre än tidigare beakta hindersfrihet och utveckling av nya slags lösningar för kollektivtrafik. Man vill trygga näringslivets förutsättningar och tillväxt också med tanke på trafiknätet.

Med enkäten som nu utförs utreder vi Jakobstadbornas nuvarande sätt att färdas, hinder och möjligheter för olika färdmedel, problemområden i trafiknätet och behov av förbindelser samt söker synpunkter på staden kan utvecklas. Man önskar också att invånarna ger idéer för att främja gång och cykling och för att utveckla centrum i Jakobstad. Enkätens resultat utnyttjas då åtgärdsplanerna görs upp.

Berätta din åsikt och delta i utvecklingen av trafiknätet. Enkäten är öppen fram till 30.1.2022. Alla som svarar på enkäten (34 frågor) belönas med en video som visar vad vi som bäst kan skapa tillsammans, samt att 5 st Citygruppens köpkort à 50 € lottas ut bland deltagarna. Lottningen sker direkt efter enkäten slutat och vinnarna kontaktas personligen.

 

Till invånarenkät

 

Mera information:

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)