Boende och miljö

Dagvatten och dagvattenanslutningar

Stadens dagvattensystem handhas av kommunalteniska avdelningen. En kommunal dagvattenavgift togs i bruk från 1.1.2019 och den gäller alla bebyggda fastigheter inom detaljplanerade områden inom Jakobstad. Också andra städer har motsvarande avgifter.

Årets 2019 dagvattenfakturering sker nu i två steg. Första räkningar har redan blivit utskickade. Några adressuppgifter är ännu under utredning. De fastigheter där vi har bristfälliga uppgifter om innehavaren kommer att få fakturan lite senare.

Grunden för fakturering är användningändamålet i detaljplan och tomtens storlek. Den minsta årsavgiften är 25 € och det gäller för alla byggda egnahemshus där man har en detaljplan. Avgiften blir större för radhus-, våningshus- och affärsfastigheter och där påverkar också tomtens areal.

Mer information: 


 

 

 

 

 

Dagvatten

Definition på dagvatten:

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från byggda områden. Dräneringsvatten från husgrunder likställs ofta med dagvatten och regleras av samma bestämmelser. Dagvatten uppstår främst under snösmältningen på våren, vid häftiga regn på sommaren och under regniga perioder på hösten.

Mål för dagvattenhanteringen:

Allmänna mål för dagvattenhantering är att planmässigt utveckla dagvattenhanteringen särskilt i detaljplaneområden, infiltrera och fördröja dagvattnet på den plats där det ansamlas, förebygga olägenheter och skador som dagvatten orsakar miljön och fastigheter samt bidra till att dagvatten inte leds in i spillvattenavlopp.

Beslut:

Jakobstads stadsfullmäktige beslutade 26.11.2018 att ägandet och förvaltningen av dagvattenledningar övergår från Jakobstads vatten till centralen för tekniska tjänster. Samt att staden Jakobstad tar i bruk en dagvattenavgift från och med 1.1.2019.

Enligt beslutet beror avgiftens storlek på hur mycket fastigheten belastar systemet. Avgiften bestäms på grundval av fastighetens areal och användningsändamål.

Områden som omfattas av dagvattenavgiften:

Verkningsområdet omfattar de detaljplanerade områdena av Jakobstad.

Antalet fastigheter inom området är ca 4500.

Anslutningspunkt:

Plats där fastighetens dagvattensystem ansluts till stadens dagvattensystem. Anslutningspunkten bestämmer ansvarsgränsen mellan staden och den fastighet som ansluter sig.

Anslutnings- och uppdämningshöjd:

Anslutningshöjd är den höjd vid anslutningspunkten för fastighetens dagvattensystem.

Med uppdämningshöjd menas den nivå som dagvattnet får stiga upp till i stadens dagvattensystem. I Jakobstad är uppdämningshöjden, gatu- eller marknivån + 100 mm.

Vad säger lagen?

Lagen om vattentjänster föreskriver att dagvatten från fastigheter inte får ledas in i spillvattenavlopp. Dagvattnet ökar volymen av avloppsvatten som behöver renas och det sänker avloppsvattnets temperatur.

Följden blir att energi- och kemikalieförbrukningen ökar och avloppsreningsverkets reningsresultat försämras, vilket i sin tur leder till att avloppsvattenreningen blir en mer kostsam funktion. I värsta fall kan det komma in så mycket dagvatten i avloppsnätet att allt vatten inte kan pumpas till reningsverket, utan blandat spill- och dagvatten rinner ut i vattendrag och skadar miljön.

Ägaren eller innehavaren av en fastighet ansvarar för dagvattenhanteringen på sin egen fastighet.

Anslutning till dagvattensystemet

Fastigheter ansluts i allmänhet med självfallsavlopp. I vissa specialfall måste dagvattnet pumpas.

Vid självfallsavlopp rekommenderas att en uppdämningsventil byggs.

Om fastigheten inte kan anslutas till stadens ledningsnät för dagvatten med ett självfallsavlopp är fastighetsägaren skyldig att bygga en pumpstation på sin tomt för att möjliggöra anslutningen.

Nybyggnad:

Ansökan om anslutning av en nybyggnad till ledningssystemet för dagvatten kan lämnas in i samband med att bygglovet för byggnaden lämnas in eller direkt till kommunaltekniska avdelningen. För anslutningen görs ett särskilt anslutningsbeslut.

Befintliga byggnader:

För enstaka tomter som redan tidigare beviljats bygglov och kommer att anslutas till dagvattennätet i ett senare skede krävs ett särskilt anslutningsbeslut. Ansökan lämnas in till kommunaltekniska avdelningen.

Avgiften för anläggande av dagvattentomtledning inom detaljplanerade områden är 400 euro, om dagvattenrören byggs eller har byggts till tomtgränsen i samband med gatans byggande eller sanering.

För övriga fastigheter gäller verkliga kostnader ifall arbetet beställs av staden. Om fastighetsägaren/-innehavaren kommer överens med en utomstående entreprenör om att utföra arbetet för kundens räkning (hushållsavdrag) faktureras ingen ledningsavgift.

För grävningsarbete på gatuområde behövs ett tillstånd och det erhålls från kommunaltekniska avdelningen.

Vid anslutning till öppet dike tas ingen anslutningsavgift.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgift:

Dagvattenavgift tas ut för alla bebyggda fastigheter inom detaljplaneområdet.

Dagvattenavgiften faktureras en gång per år. Fakturan sänds till ägaren eller innehavaren av fastigheten.

Dagvattenavgiften är direkt utsökbar.

Vad används intäkterna till?

Intäkterna från dagvattenavgifterna används till underhåll av dagvattensystemen. Dagvattensystem byggs med skattemedel.

Storlek på dagvattenavgiften:

Avgiften bestäms på grundval av fastighetens areal och planebeteckning i detaljplan enligt följande klassificering:

Grundavgift 25 euro/år

Klass 1: Egnahems- och fritidshus (AO eller motsvarande)
- Dagvattenavgiften 25 €/år
Klass 2: Boende i bolagsform, par- och radhus (AR eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
- 2 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 75 €/år
- 2 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 225 €/år
- 2 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 525 €/år
- 2 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 750 €/år
- 2 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 750 €/år

Klass 3: Boende i flervåningshus (AK eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
- 3 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 75 €/år
- 3 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 225 €/år
- 3 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 525 €/år
- 3 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 750 €/år
- 3 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 750 €/år

Klass 4: Affärs- och industribyggnader (KLT eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
- 4 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 100 €/år
- 4 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 300 €/år
- 4 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 700 €/år
- 4 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 1000 €/år
- 4 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 1200 €/år

Klass 5: Jordbruk (M eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
- 5 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 25 €/år
- 5 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 25 €/år
- 5 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 50 €/år
- 5 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 50 €/år
- 5 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 50 €/år

Klass 6: Allmän byggnad (Y eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
- 6 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 75 €/år
- 6 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 225 €/år
- 6 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 525 €/år
- 6 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 750 €/år
- 6 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 900 €/år

Sänkning av avgiften:

Anhållan om sänkning av avgiften kan behandlas i miljö- och byggnadsnämnden, om det på fastigheten genomförts fördröjnings- eller infiltreringssystem med en volym på minst 5 m3.

Avgiften är dock alltid minst av samma storlek som grundavgiften.

Specialfall:

En fastighet enligt kan också vara en sådan tomt eller fastighet som inte har egentliga byggnader, men vars ytskikt ändrats genom byggnation. Om tomten yta släpper sämre igenom vatten än ett naturligt markområde, uppbärs dagvattenavgift.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)