Enskilda vägar

Det finska vägnätet är administrativt indelat i landsvägar, gator och enskilda vägar. När det gäller landsvägar är väghållaren staten och i fråga om gatorna i stadsplanområdet kommunen. När det gäller enskilda vägar åligger vägunderhållsskyldigheten väglaget eller privata vägars vägdelägare.

Staden Jakobstad har beslutat 2021(Tekniska nämnden 18.12.2021 och stadsstyrelsen 10.1.2022) att staden kommer att upphöra med nuvarande väghållningsarbeten av enskilda vägar. I och med detta beslut ändras alla skriftliga och muntliga beslut om väghållning som även inkluderar vägbelysning.

Väghållningsarbeten avslutas på följande vis:

Vinterunderhåll avslutas 15.4.2022
Dammbindningen avslutas 31.5.2022
Vägsläntklippning avslutas 1.3.2022
Underhåll och skötsel av belagda vägar avslutas 31.5.2022
Grusning och sladdning av grusvägar avslutas 31.5.2022
Underhåll och skötsel av trafikmärken och övriga trafikregleringsanordningar avslutas 31.5.2022
Underhåll och skötsel av vägbelysning avslutas när de tekniska omändringarna är ordnade, dock senast 31.12.2023

Staden som vägdelägare i väglaget

Kommunen kan vara vägdelägare förutsatt att kommunen äger en fastighet som finns på ett område som en enskild väg betjänar.
Stadens tjänstemän deltar eller medverkar inte i väglagens styrelser eller fungerar som sysslomän. Representanter för avdelningar som är vägdelägare kommer enbart att delta i vägstämmor.

Följande av stadens avdelningar kan beröras:
idrotts- eller fritidsanläggningar som staden äger, kommunaltekniska avdelningen
gatuområden, kommunaltekniska avdelningen
mark- eller skogsområden, mätningsavdelningen
skolor eller andra byggnader som staden äger, utrymmesförvaltningen
vatten- och avloppsanläggningar längs vägen, Jakobstads vatten

Kallelser till årsstämmor riktas till:
Staden Jakobstad
Mätningsavdelningen
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

Bidrag

Väghållningsbidrag
Staden Jakobstad har även beslutat att väglagen kan söka finansiella bidrag av staden för väghållningen. Det förutsätter dock att alla förutsättningar för beviljande av bidrag är uppfyllda.
Ansökan för underhålls- och skötselbidrag för föregående år ska vara inlämnad senast 30.3 kl.12:00 varje år. Om 30.3 är en helgdag inlämnas ansökan senast in följande veckas första vardag kl.12:00. Försenade ansökningar behandlas inte.

Blankett för bidragsanhållan. Till ansökningsblanketten (skriv ut blanketten, fyll i den och skicka ansökan till nedannämnda adress).
Information om bidragsvillkor och underhållsklasser. Bidragsvillkor och underhållsklasser
I Jakobstad är de enskilda vägarna indelade i underhållsklasser. Väglagen eller vägdelägarna kan ansöka om att få underhållsklassen ändrad. Ansökan inlämnas till tekniska nämnden.

Ansökan skickas in till:
Staden Jakobstad
Kommunaltekniska avdelningen
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

Ansökan går även att skickas in via e-post: enskildavagar@jakobstad.fi

Grundförbättringsbidrag

Väglagen kan även söka bidrag för grundförbättring av vägen. Bidragsansökan ska vara inlämnat 30.4 varje år som föregår året då arbetet är planerat att utföras.
Information om grundförbättringsbidragen finns här.

Ansökningsblankett för grundförbättringsbidragen finns här.

Det kan även sökas statsbidrag för enskilda vägar från NTM-centralen. Mer information och anvisningar finns på NTM-centralens hemsida:
https://www.ely-keskus.fi/sv/yksityistieavustukset

Samtycke till trafikanordning

Enligt 25 § i lagen om enskilda vägar: ”På en väg ska det sättas upp trafikanordningar som är nödvändiga för vägdelägarnas transportbehov, trafiksäkerheten och behövligt förebyggande av de olägenheter som vägen medför.”
Enligt 71 § 1 mom. 3 punkten i vägtrafiklagen ” En trafikanordning uppsätts av väghållaren efter att ha fått kommunens samtycke” samt mom.3 ”Det samtycke som avses i 1 mom. 3 punkten krävs inte för uppsättande av tillfälliga trafikanordningar som behövs på grund av vägens skick eller arbete som utförs på eller invid vägen”.
Samtycke till att uppsätta en trafikanordning ges i Jakobstad av ansvarige planeraren.

Ansökan ska innehålla följande bilagor: beslut av väglagets stämma, karta och motivering för ansökan om vägmärke.

Ansökan ska sändas till adressen:
Staden Jakobstad
Kommunaltekniska avdelningen
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

Övrig rådgivning och informationssidor:
Staden Jakobstad kan ge råd angående vägärenden. Lantmäteriverket ger råd på en bredare basis angående vägärenden

Informationssidor på webben
Lagen om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180560
Stadsrådets förordning om enskilda vägar: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181069
Lantmäteriverket: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv
Trafikledsverket: https://vayla.fi/sv/framsida
Anmälan till Digiroad: https://vayla.fi/sv/trafikleder/material/digiroad
Suomen tieyhdistys (på finska): https://www.tieyhdistys.fi/
Tievahti (på finska): https://tievahti.fi/

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)