Planering

Trafik- och gatuplanering

Trafik- och gatuplaneringen är en del av markanvändningsplaneringen. Vi planerar och utvecklar gatumiljön så att den blir trivsam och samtidigt som miljövärdena och stadsbilden beaktas. Trafiksäkerheten och framkomligheten (hinderfrihet) har hög prioritet vid planering av gaturummet. Målet är att främja alla funktioner.

Till förvaltnings- och planeringsenhetens uppgifter hör:

 • Programering av gatu- och väginvesteringar i Jakobstad.
 • Trafik- och gatuplanering, planering av lätta trafikleder, organisering av parkeringar i centrum
 • Handhar grävningstillstånd och tillfälliga avstängningar på gatu- och allmänna områden.
 • Trafiksäkerhestärenden inom den egna- samt inom den regionala organisationen
 • Upprätthåller och uppdaterar digiroad systemet inom vårt verksamhetområde
 • Fattar behövliga tjänstemannabeslut samt bereder ärenden till tekniska nämnden
 • Planering av dagvatten och vatten-, avloppsledningar.
 • Handhar ansvaret för dagvatten samt dagvattenanslutningar
 • Handhar och ger tillstånd och utlåtande för användning av gatuområden och allmänna områden för annat ändamål.
 • Planering av småbåtshamnar och simstränder.
 • Uthyrning av båtplatser
 • Temakartor: Gaturegister, trafikräkningar, trafikmärkeskartor mm.

Planeringsprocessen

Information sker via pressen eller via infobrev till alla berörda parter om att planeringsprocessen påbörjas. Alla önskemål och förslag beaktas i mån av möjlighet. Feedback kan ges åt våra yrkeskunniga planerare per e-post, telefon eller varför inte besöka oss på Centralen för tekniska tjänster, andra våningen, Strengbergsgatan 1.

Innan gatuplanerna behandlas i tekniska nämnden för allmänna arbeten finns planerna till påseende vid förvaltnings- och planeringsenheten i enlighet med mark och byggnadsförordningen 43§ under 14 dagar. Informationen om detta ges i den lokala pressen. Gatuplanerna kan även ses via vår hemsida under rubriken, Kungörelse . Under påseendetiden kan den som önskar lämna in anmärkningar om planerna till tekniska nämnden. Alla anmärkningar behandlas i tekniska nämnden som inkommit inom utsatt tid.

För nya gator samt gator som saneras uppgörs en gatuplan. I gatuplanen ingår: gatornas läge och höjdläge, ytmaterial, belysningar samt deras placeringar, planteringar samt eventuella permanenta konstruktioner och anläggningar. Trafikprinciper och markreserveringar för trafiken bestäms på general- och delgeneralplanestadiet.


Personalen

Johan Enlund
Ansvarig planerare
tel. 044-7851 221

Stefan Järndahl
P
lanerare
tel. 044-7851 219

 

Magnus Brännbacka
Planerare
tel. 044-7851 203

 

 


 

Så kan en gatuplan se ut

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)