Trafik, aktuellt

Trafikinformation(trafikcom):

läs mera

Trafikändringar i Centrum (uppd. 29.9.2017)

 

KOLLA TRAFIKMÄRKEN OM DE HAR ÄNDRATS OCH KÖR EXTRA FÖRSIKTIG !

 

Nya enkelrikningar i Centrum

Under nästa vecka (vk 40) blir två gatuavsnitt i Centrum enkelriktade:

Det gäller Visasbacken och del av Otto Malmsgatan från Styrmansgatan till Rådhusgatan och Kyrkogatan från Victor Shaumansesplanaden till Alholmsgatan.

Dessa enkelriktningar kommer att tas i bruk tisdagen den 3.10.2017 då vi ändrar trafikmärken på båda gator. Stensättningen vid Otto Malmsgatan färdigställs senare, på vecka 41, för att det är enklare att utföras efter enkelriktningen.

Visasbacken

De som bor vid Otto Malmsgatan har sett farliga situationer vid lastningsbryggan och vill också minska störande trafik nattetid. Parkeringsfrågan vid Otto Malmsgatan har också diskuterats.

Tekniska nämnden har beslutat om dessa enkelriktningar 15.11.2016 och ännu 13.12.2016 för Visasbacken och Otto Malmsgatan:

”Visasbacken som är dubbelriktad föreslås bli enkelriktad för att förbättra både åtkomlighet och trafiksäkerhet. Lastningsplatsen vid Halpa Halli har i flera år varit en flaskhals som dagligen orsakar problem i trafiken och förbättras i och med att gatan enkelriktas. Fastän parkeringarna längs ena sidan av Visasbacken är indragen i trottoaren upplevs Visasbacken ändå trång och smal. I dagsläget finns inga förslag på ändringar gällande Halpa Hallis lastningsområde. Framtiden får utvisa hur denna bit utvecklas.”

Enkelriktningen av hela avsnittet till Rådhusgatan motiverades med det att lastning inte skulle ske mot trafiken som det gör idag. Anslutningen till parkering i ändan av gågatan är trång och det drog enkelriktningen till Rådhusgatan istället för Kanalesplanaden. Halpa-Halli har också parkeringsplatser på andra sidan. Dit man kör via Storgatan, söderifrån.

Dessa ändringar betyder nu att från Rådhusgatan kan man inte svänga mot Visasbacken utan dit skall man köra via Styrmansgatan. De som kör ner till Halpa-Hallis källare kommer Visasbacken neråt från Styrmansgatan och kör ut till vänster mot Rådhusgatan.

Webbkarta Infokarta Enkelriktningar Visasbacken Otto Malmsgatan V40 2017

Kyrkogatan

Fastigheterna invid Kyrkogatan har önskat mera parkeringar och enkelriktning. Fast man nu inte bygger nya p-platser vid parken så genom enkelriktning kan man i alla fall ha kvar parkering på båda sidor av gatan. Bredden skulle inte ha räckt till som det har varit, särskilt på vintern.

Webbkarta Infokarta Enkelriktningar Kyrkogatan Choraeusgatan V40 2017

Annat

Ändringar i Centrum som är på kommande efter dessa enkelriktningar är 30 km/h i hela Centrum, minskning av gatuparkering vid Styrmansgatan och i senare skede Strengbergsgatans dubbelriktning till gamla brandgårdshuset.

____ 

Det blir 30 km/h i centrum innanför blåa linjen. 

Liite A Bilaga A

Hur kör man i Turborondellen?

Till rondellen:

Gruppering skall ske i god tid före rondellen. Välj rätt fil innan du kör in. Kom ihåg att signalera om du byter fil. Hel vit eller gul linje får ej köras över. Du har väjningsplikt. Anpassa hastigheten eller stanna.

I rondellen:

Den som redan kör i rondellen har förkörsrätt. Håll samma fil genom hela rondellen. Pilen i rondellen visar rakt eller den visar till höger om man får svänga ut.

Från rondellen:

Riktningsvisare till höger innan du lämnar rondellen. Om du byter fil efter rondellen, ge riktningstecken och akta för andra. 

 R12 1 1 viit kar 0 640 karsittuversio kiertotila

Här visar Norr uppåt (UPM).

Observera: Från Permo leder den högra filen endast mot Edsevö !

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)