Skötsel av trafikleder och- områden

Målet med underhållet är att hålla stadens gator, cykelleder och vägar i det skick trafiken förutsätter. I underhållet ingår plogning, sandning, saltning och tvättning av gator och vägar samt att beläggningar, trafikmärken och gatu- inventarier hålls i skick.

Ansvaret av gatuunderhållet är enligt lag uppdelat mellan staden och de privata fastigheterna.
Huvudregeln är att staden ansvarar för skötseln av vägbanorna, cykellederna samt parkeringsområden och torg medan fastigheterna ansvarar för trottoarena

Anmälan om skador på trafikleder och områden via www-blanketten som kommer fram alla tider!

Per telefon kan göras dagtid måndag - torsdag, kl. 08.00 - 16.00, fredagar kl. 08.00 - 16.00 på tfn 044 785 1750, 044 558 7246 eller 044 514 7282 . Utanför tjänstetid på tfn 044 785 1999.

Gångbara gator: Ansvaret för underhåll och renhållning av gator ändrades 1.11.2015

Underhåll av gator: se bilaga....

Underhållsklassificering

Snöröjningen i Jakobstad handhas av Alerte samt med privata entreprenörer

Vid följande snömängder ska snöröjning påbörjas:

Klass I. Gång- och cykelleder, centrum, huvudleder
•Köldsnö 30 mm
•Blidsnö 20-30 mm
•Snöslask 30 mm

Klass II. Samlargator, bostadsgator
•Köldsnö 50 mm
•Blidsnö 40 mm
•Snöslask 40 mm

Klass III. Enskilda- och privata vägar
•Köldsnö 70 mm
•Blidsnö 50 mm

Vid dessa snömängder körs alla plogningsdistrikt. Endast cykelleder brukar plogas skilt för sig och i första hand då snöfall pågått en tid.

Halkbekämpning handhas även av Jakobstads Alertes fordonspark.

Beläggningar och inventarier

Stadens ansvarar för att beläggningarna, trafikmärken och vägvisare samt de övriga inventarierna är i skick.
Målning av vägmarkeringarna hör också till underhållsuppgifterna. Underhåll av gator- och vägar utförs för närvarande av Jakobstads Alerte där bl.a. nämnda uppgifter utförs enligt avtal.

Fastigheterna är skyldiga att anmäla om skador på sitt eget gatuavsnitt

Anmälan om skador på trafikleder och områden kan göras dagtid måndag - torsdag, kl. 07.00 - 16.00, fredagar, kl. 07.00 - 14.00 på telefonnummer 044 785 1750, 044 558 7246 eller 044 514 7282
Utanför tjänstetid på telfonnummer 044-7851 999.

Skötseln utförs av Jakobstads Alerte.

 

Smuts och skräp

Gaturenhållningen omfattar avlägsnande av smuts, löv, skräp och lösa föremål som samlas på gatan samt ogräs från körbanan och gångbanan.

Fastigheterna ansvarar för gaturenhållningen vid sitt trottoaravsnitt. Fastig- heternas skyldighet att hålla gatan ren sträcker sig ända till körbanans mitt, dock högst 15 meter eller 24 meter om det finns en planteringsremsa på gatuområdet.

Jakobstads Alerte sköter om underhållet av planteringsområdena på gatuområdet. Infartsvägar som leder till fastigheter genom planteringar skall dock skötas av fastighetsägaren.

Renhållning av grönremsa eller dike som direkt gränsar till tomter och som högst sträcker sig 3 meter från tomtgränsen hör till tomtägaren eller tomtinne- havaren. Hit hör också att hålla områdets växtlighet välvårdad.

Jakobstads Alerte sköter om renhållningen vid parkerings- områdena och torg. Samt renhållning av gatuområden runt stadsägda parker och vissa fastigheter.

 

Snö och halka

TIll vinterunderhållet hör plogning, sandning, saltning och borforsling av snö. Borttagning av sandningssanden hör också till vinterunderhållet.

Fastigheterna ansvarar för vinterunderhållet av trottoarerna. Till vinterunderhållet för fastigheter hör även att forsla bort snövallar som uppkommer efter plogning och säkra att rännstenen eller regnvattenbrunnen bredvid trottoaren inte blir övertäppt av snö och is.

Jakobstads Alerte handhar vinterunderhållet av körbanor, torg, parkeringsområden samt leder för lätt trafik. De sköter också om vinter- underhållet för lederna i stadens parker.

Fastigheterna inom staden kan forsla snön till snöavstjälpningsplatsen vid Nyvägafjärden som upprätthålls av staden. Mottagning av snön är gratis.

Enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (1.11.2005) ska staden sköta om hela vinterunderhållet på gator och lätt trafik- leder, där avlägsnande av sandningssand ingår.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 17.9.2012 § 62 börjar staden avlägsna sandningssanden från alla körbanor och lätt trafikleder inom staden.

Mottagningsavgift för snö och överskottsjord har fastställts till 12,30 euro / lass, inklusive mervärdesskatt. 

Tillbaka

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)