Inva-parkering

Var kan/får man parkera med inva-tillstånd?

OBS! hänvisning här ännu till gamla vägtrafiklagen, sidan kommer snart att uppdateras...

Enligt vägtrafiklagen, 28 b §, kan Trafiksäkerhetsverket (Trafi) bevilja parkeringstillstånd åt personer med grav funktionsnedsättning eller för transport av personer med grav funktionsnedsättning. Med parkeringstillstånd får ett fordon parkeras på allmänna områden:

  • på parkeringsplatser som är avsedda för personer med funktionsnedsättning och utmärkta med rullstolsmärke
  • på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift betalas
  • på områden där parkering annars är förbjuden med märket Parkering förbjuden
  • för längre tid än den angivna begränsningen på parkeringsplatser där den maximala parkeringstiden är begränsad med vägmärke. Hur länge man får parkera har alltså inte desto noggrannare fastställts i lagen.

Observera att om parkeringen medför uppenbar olägenhet, ska fordonet på polisens uppmaning flyttas till av polisen anvisat lämpligt ställe.
Parkering med parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning regleras också av de allmänna parkeringsanvisningarna och -förbuden i 26–28 § i vägtrafiklagen.

Kan man parkera på privata områden med inva-tillstånd?

I vägtrafiklagen, 28 §, stadgas om särskilda parkeringsförbud, och enligt dem är det förbjudet att parkera på enskilt område utan tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare.

Parkeringsföreskrifter och -anvisningar som utfärdats av ägaren eller innehavaren till en privat fastighet eller område gäller parkering på enskilt område, parkeringsförbud eller undantag från parkeringsförbud och parkeringstillstånd som getts av fastighetsägaren. Parkeringsföreskrifter för ett enskilt område skall sättas upp så att de är lätta att observera, t.ex. med en extra skylt (vägtrafiklagen 28 § 3 mom.). Annars kan saken enligt regeln om avtalsrättslig oklarhet tolkas till nackdel för den som utarbetat anvisningen.

När det gäller parkering med inva-tillstånd på privata parkeringsområden är villkoren och praxisen mycket varierande. (Den officiella termen för det som i talspråk kallas inva-tillstånd är ”parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning”). Enskilda områden, fastigheter och parkeringsplatser kan vara t.ex. gårds- och parkeringsområden vid flygfält, köpcenter och bostadshus.

Ägaren eller innehavaren av en privat fastighet bör reservera en del av parkeringsplatserna på parkeringsområdet som bilplatser för rörelsehindrade, och på dem kan man bevilja avgiftsfri parkering för innehavare av inva-parkeringstillstånd. Föreskrifterna och praxisen som styr parkeringen förutsätter att fastighetsägaren använder sitt omdöme, och lösningen gäller bara en enskild fastighet eller ett enskilt gårdsområde.

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning berättigar i och för sig inte alltid till avgiftsfri parkering utan tidsbegränsning på enskilda områden. På områdena i fråga ska man iaktta områdets egna parkeringsregler och de trafikmärken som finns där. På enskilda områden ska också en person med funktionsnedsättning använda parkeringsskiva, om parkeringsföreskrifterna anger det – utöver parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning.

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning berättigar alltså inte till parkering t.ex. på gårdsplanen till ett höghus, om det inte finns särskilt utmärkta inva-platser (=gästplatser) eller om vederbörande inte har ett särskilt parkeringstillstånd av husbolaget, ifall ett sådant är nödvändigt på ifrågavarande parkeringsplats. Om en parkeringsplats på ett enskilt område är utmärkt med skylten Reserverad, för någon viss person eller fordon, har man inte lov att parkera där med inva-tillstånd.

På privata parkeringsplatser och -områden i anslutning till olika offentliga tjänster (som ämbetsverk, polis, hälsovårdscentral, skola, bibliotek) bör man se till att det är möjligt att parkera med inva-tillstånd. I markanvändnings- och byggförordningen, 53 §, stadgas om Tillgänglighet: Förvaltnings- och servicebyggnader och sådana affärs- och servicelokaler i annan byggnad som med tanke på jämlikheten skall vara tillgängliga för alla samt byggplatserna för dessa byggnader och lokaler skall lämpa sig även för personer med nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga.

Handikapporganisationerna vädjar till markägarna i fråga om parkeringsområden vid offentliga lokaler avsedda för allmänheten: Vi hoppas att ni vill vara med och främja handikappade personers möjligheter att delta, röra sig och vara jämlika genom att på era parkeringsområden beakta parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning. Om ni likväl kommer till att ni inte vill beakta parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning på ert område, ber vi er upplysa om det här med tydliga skyltar, så att det inte är möjligt att missta sig. T.ex. så här: ”Privat P-område. Vi beaktar inte parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.”

Måste jag använda parkeringsskiva då jag har inva-tillstånd?

I vägtrafiklagen, 28 a §, stadgas om skyldigheten att använda parkeringsskiva: Är parkeringstiden begränsad med ett vägmärke, får bilar inte parkeras utan parkeringsskiva, om kommunen har fattat beslut om att parkeringsskivor skall användas inom kommunen. Parkeringsskiva behövs dock inte på avgiftsbelagda parkeringsplatser. Skyldigheten att använda parkeringsskiva skall anges med vägmärke.

På allmänna väg- och parkeringsområden får en rörelsehindrad, som har ett av polisen utfärdat parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning (enligt vägtrafiklagen 28 b §) parkera det i tillståndet nämnda fordonet på ett område där parkering har förbjudits med vägmärket 372 (parkering förbjuden) eller märke 373 (parkeringsförbudszon). Med parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning kan man parkera på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift betalas och på parkeringsplatser där den maximala parkeringstiden har begränsats med vägmärke, för längre tid än begränsningen – förutsatt att övriga bestämmelser i vägtrafiklagen och -förordningen inte utgör ett hinder för det här (vägtrafikförordningen 53 §).

På privata parkeringsområden igen berättigar inte parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning nödvändigtvis i sig till parkering utan att man dessutom iakttar de parkeringsföreskrifter och -villkor samt trafikmärken som ägaren till det enskilda området eller fastigheten har bestämt. Om skyldigheten att använda parkeringsskiva är gällande på ett enskilt område, ska man utöver inva-tillståndet också använda parkeringsskiva. Som exempel kan nämnas att det på Helsingfors-Vanda flygfält finns några kortvariga parkeringsplatser, som är utmärkta med symbolen för rörelsehindrade och med krav på parkeringsskiva. För att ha rätt att parkera på ifrågavarande platser behövs alltså parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning och dessutom parkeringsskiva för att visa den bestämda parkeringstiden.

I vägtrafikförordningen finns noggrannare omnämnanden om vilken betydelse eventuella tilläggsskyltar har i anslutning till märket Parkering förbjuden. Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning berättigar t.ex. inte till parkering på en plats som med trafikmärke/tilläggsskylt är utmärkt som parkeringsplats för en viss grupp av fordon, såsom lastbilar, taxibilar eller bussar.

På privata parkeringsplatser i anslutning till offentliga tjänster (som olika ämbetsverk, polis, hälsovårdscentral, skola, bibliotek) bör man se till att det är möjligt att parkera med inva-tillstånd.

Hur ska man agera om man fått parkeringsböter av ett privat parkeringsövervakningsföretag?

Invalidförbundet har fått påringningar om att privata parkeringsövervakningsföretag uppbär parkeringsövervakningsavgift av personer med inva-parkeringstillstånd, om de inte har använt parkeringsskiva på privat parkeringsområde.

Parkeringsföreskrifter och -anvisningar som utfärdats av ägaren eller innehavaren till en privat fastighet eller område gäller parkering, parkeringsförbud eller undantag från parkeringsförbud på enskilt område och tillstånd som fastighetsägaren har gett. Parkeringsföreskrifter för ett enskilt område skall sättas upp så att de är lätta att observera, t.ex. med en extra skylt (vägtrafiklagen 28 § 3 mom.). Annars kan saken enligt regeln om avtalsrättslig oklarhet tolkas till nackdel för den som utarbetat anvisningen.

På privata parkeringsområden är villkoren och praxisen för parkering med inva-tillstånd mycket varierande. Ägaren eller innehavaren till en privat fastighet kan om han eller hon så vill bevilja avgiftsfri parkering för innehavare av inva-parkeringstillstånd. Praxisen förutsätter att fastighetsägaren använder sitt omdöme, och lösningen gäller bara en enskild fastighet eller gårdsplan.

Som motiveringar till parkeringsövervakningsavgiften har ifrågavarande firmor använt svar som förekommit i Invalidförbundets expertspalt, men Invalidförbundet är inte en myndighet som utfärdar eller övervakar föreskrifter, så privata parkeringsövervakningsföretag kan inte grunda sina krav på Invalidförbundets svar utan på de parkeringsvillkor som gäller för varje enskilt område.

Om man upplever att den parkeringsövervakningsavgift man fått på ett privat parkeringsområde är obefogad, lönar det sig att först göra en reklamation i ärendet till det privata parkeringsövervakningsföretaget eller att ta kontakt med ägaren till den privata fastigheten eller området. Parkeringsövervakningsföretagen verkar på ägarens uppdrag. Meningsskiljaktigheter som gäller iakttagande av parkeringsanvisningar på privata områden behandlas som avtalsrättsliga frågor i konsumenttvistenämnden. Man kan också be om råd av kommunens rådgivning i konsumenträtt.

I Finland finns för närvarande ingen gällande lagstiftning om privat parkeringsövervakning. Jaatinen ry utredde våren 2015 de privata parkeringsövervakningsföretagens brokiga praxis vad gäller beaktande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning i södra Finland: http://www.jaatinen.info/9-ajankohtaista/108-selkeyttae-yksityiseen-pysaekoeinninvalvontaan.

Är det tillåtet att parkera på en offentlig gågata med inva-tillstånd?

Det är förbjudet att parkera och stanna ett motordrivet fordon på en gågata, med undantag av servicekörning på ställen där servicekörning är tillåten med trafikmärke.

Det är inte tillåtet att parkera på en gågata ens med inva-tillstånd. På gågatan i vissa städer kan det finnas en särskild hinderfri parkeringsplats som är utmärkt med ISA-rullstolssymbolen, där man kan parkera bilen med inva-tillstånd.

Kan man parkera på trottoaren med inva-tillstånd?

Man får inte parkera på trottoaren med inva-tillstånd. Den som har ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning ska iaktta bestämmelserna i 26–28 § i vägtrafiklagen vad gäller parkering och stannande.

Man får inte stanna eller parkera ett fordon på en sådan plats eller på sådant sätt att det ger upphov till fara eller att trafiken i onödan hindras eller störs.

I 27 § i vägtrafiklagen står det följande om att parkera på trottoaren:

Det är förbjudet att stanna och parkera:

1) på gångbana, skyddsväg och cykelbana samt inom ett avstånd av fem meter före skyddsväg eller korsande cykelbana

Cykel och moped får stannas och parkeras på gångbana och cykelbana. Även annat fordon får, med iakttagande av särskild försiktighet, kortvarigt stannas på gångbana och cykelbana för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning, när det ej i närheten står till buds annan för stannande lämpad plats och tvingande skäl påkallar stannandet. Det stannade fordonet får dock inte föranleda oskälig olägenhet för användningen av gångbanan eller cykelbanan. Föraren skall då hålla sig i närheten av sitt fordon och vid behov flytta fordonet till en plats, där det inte stör den övriga trafiken.

Vägtrafiklagen finns på adressen: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1981/19810267

Finns det några anvisningar om hur man kan använda inva-tillstånd inom EU-området?

Automobilförbundet (Autoliitto) har gett ut en broschyr för rörelsehindrade resenärer. I broschyren finns information om hur och på vilka villkor EU:s parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning kan användas i de europeiska länderna samt om parkering i olika världsdelar. Broschyren är tillgänglig på finska via Autoliittos sidor: http://www.autoliitto.fi/matkailu/vinkit/liikuntarajoitteisille/

eller sidorna http://www.fiadisabledtravellers.com/

Bebyggd miljö/inva-parkering

Finns det några bestämmelser om inva-platsernas läge eller storlek?

I markanvändnings- och byggförordningen, 53 § 1–3 momentet, stadgas: Förvaltnings- och servicebyggnader och sådana affärs- och servicelokaler i annan byggnad som med tanke på jämlikheten skall vara tillgängliga för alla skall lämpa sig även för personer med nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga.

I Finlands Byggbestämmelsesamling, Del F1, Hinderfri byggnad, föreskrifter och anvisningar, står det att ”en del av de bilplatser som hör till byggnaden skall lämpa sig för rullstolsbundna. Dessa platser skall med tanke på tillträde till byggnaden placeras ändamålsenligt i förhållande till entrén och förses med skylten för rörelsehindrade”.

En person som rör sig med rullstol eller andra hjälpmedel behöver mer utrymme för att ta sig ur bilen. Bilplatsen ska vara bredare än normalt, så att t.ex. en rullstol har rum bredvid bilen. Bilplatsen för rörelsehindrade ska ligga så nära entrén som möjligt och vägen till entrén ska vara hinderfri och sakna höga trösklar.

En bilplats som lämpar sig för personer med rörelse- och funktionshinder ska vara 3600 mm bred och 5000 mm lång. Bilplatserna ska utmärkas med den internationella ISA-rullstolssymbolen målad på marken och fäst på en stolpe.

Mer information hittar du bl.a. på den hemsida som upprätthålls av Invalidförbundets tillgänglighetsprojekt: www.esteeton.fi

Är bostadsaktiebolag skyldiga att ordna inva-parkeringsplatser?

I detaljplanebestämmelserna för ett område har fastställts hur många hinderfria bilplatser (inva-platser) det ska finnas på ifrågavarande område och hur de ska placeras. Det kan löna sig att ta kontakt med bostadsaktiebolagets styrelse. Vid behov kan man föreslå för styrelsen att styrelsen ansöker om ändring av detaljplanen.

Anvisningar om inva-platser på offentliga områden finns i byggbestämmelsesamlingen F1, där man konstaterar att en del av de bilplatser som hör till byggnaden skall lämpa sig för rullstolsbundna. Byggbestämmelsesamlingen F1 finns på miljöministeriets hemsida: www.miljo.fi (Byggbestämmelsesamlingen). Observera att F1 endast gäller nybyggnader och offentliga byggnader.

I anvisningarna på RT-korten föreskrivs att det ska finnas 1 inva-plats på 50 bilplatser och ytterligare en för varje påbörjat 50-tal bilplatser.

Hur länge får man med inva-tillstånd parkera på ett område som hör till ett husbolag?

Hur man får parkera på ett område som hör till ett husbolag beror på om husbolagets område är privat eller inte. Om området är privat (visas med skylten ”Privat område”), ska man iaktta de regler som gäller på området. Om det t.ex. har bestämts att man på husbolagets område får parkera endast 4 timmar på gästplats och att parkeringsskiva ska användas, måste också den som har ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning iaktta dessa regler. Om området var i stadens ägo, skulle de regler som fastställts för parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning gälla.

 

Källa:
www.invalidiliitto.fi

Översättning:
Staden jakobstad

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)