Lekparker

Lekparker

I staden finns i dag för 35 lekparker fördelade över nästan hela staden. Många av dessa har funnits under flera generationer. Parkenheten ansvar för deras underhåll och gör årligen granskingar och underhållsåtgärder för att lekutrustingarna hålls hela och säkrä.

Lekparken- en mötesplat för alla

Väl planerade och placerade lekparker betjänar innevånarna i närheten till deras hem. De kommunala lekparkena kompletterar privatas gårdsplaner. Förutom, att de inbjuder och inspirerar till lek kan de även locka äldre och olika kulturer till möten. I en bra och fungerande lekpark bör finnas mångsidiga lekutrustingar, som utvecklar motoriken och balansen. Även rollekar är viktiga. I samband med parkena ges möjlighet till bollspel och olika spännande lekar. Goda lekmöjligheter förbättrar barnens och föraldrarnas samarbete. 

1311

Tillgänglighet

Lekparken skall vara lätt att ta sig till, placerad intill gång- eller cykelleder. I en lekpark bör man kunna röra sig med barnvagn, rullstol, rollator m.m. Val av lekredskap och omgivning bör ge valmöjligheter för alla barn, äldre personer och föraldrar.

Lekfunktioner

Funktionerna i en lekpark bör betjäna alla. Uppdelning av pojk- och flicklekar bör undvikas. Lekparkena planeras och byggs så, att de stimulerar barns olika sinnen och utveckling. Också tonåringarnas behov av mötesplats bör tas i beaktande.

Strategisk placering

Riktvärden i områden med mycket barnfamiljer är, att de flesta inte skall ha längre än 500 meter till en kommunal lekpark. Detta avstånd upplevs relativt långt, men det kompenseras med lekutrustingar som finns på skolgårdar m.m. Dessutom finns nästan i varje bostadsområde naturområden med skog, som lämpar sig som lekområden. Forskning visar,  att barns lek ofta tar sin början i en lekpark för att sedan sprida sig ut över närområdet.

1415

I Jakobstad finns enligt statistik 2021

Barn 0-6 år                                1140 st

Barn 7-10 år                              766 st

Barn 11-16 år                            1346 st

Sammanlagt barn 0-16 år           3252 st

Antalet kommunala lekplatser i dag är 35 st. Detta innebär att staden har 1 lekpark/ 93 barn.

Karta över stadens lekplatser:Karta över stadens lekplatser med bollplan:


Karta över stadens pulkabackar:Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)