Boende och miljö

Arbete på gator och tillfälliga avstängningar

Arbete på gator och tillfälliga avstängningar

Grävningsarbete på gator, trottoarer och allmänna områden(bl.a. parker och övriga grönområden) förutsätter alltid tillstånd i enlighet med 14 a §, lag om underhåll av gator och vissa allmänna områden. Beslut om genomförande av tillfälliga trafikarrangemang fattas även av staden med stöd av vägtrafiklagen och vägförordningen. 

Arbeten som omfattas av ansökningsplikt och beslut är alla arbeten på gatuområde (gata, trottoar, cykelleder, parker mm.). Hit hör bl.a:

  • grävningsarbeten
  • bygg- och reparationsarbeten på fastigheter, som kräver att en del av den intilliggande gatan eller något annat allmänt område avgränsas som arbetsplats.
  • anslutning av fastigheter till vattenlednings-, elektricitets-, fjärrvärme- , dagvatten och avloppsnätet.
  • uppställande av byggställningar, hissanordningar på gatuområdet.
  • lyft som sker från gatuområdet.
  • förvaring av lastflak på gatuområdet.
  • förvaring av arbetsbaracker på gatuområdet.
  • nedskottande av snö från tak på gatuområdet - en avstängningsplan bör alltid uppgöras och finnas!
  • Direktiv om hinderfrihet 

Kom även ihåg befintliga rör och kablar på det berörda området som Ni hyr. Fråga först gräv sen. Information om ledningar fås från Herrfors Nät Ab, Jakobstadsnejdens Telefon Ab samt Jakobstads Vatten. 

Ansökningsblanketten för grävarbeten på gator och tillfälliga avstängningar kan fyllas i och skickas via länken nedan: 

Ansökning via Lupapiste sker här. 

Innan du gräver bör du ta reda på var alla ledningar och kablar befinner sig, se mera

 

Övriga ansökningar som bl.a. avfallskärl, ställningar på trottoarer kan sökas via följande länk:

Övriga ansökningar

 

Tillstånd för evenemang

Vid evenemang på gatuområde- eller på allmänna områden inom staden Jakobstad som t.ex. idrottstävlingar, mässor, Jakobs dagar, marknader, parader mm. där frågor om ordning och säkerhet måste tas hänsyn till kan sökande ansöka om utlåtande vi Centralen för tekniska tjänster/ kommunaltekniska avdelningen.

Ansökan om utlåtande via kommunaltekniska avdelningen samt tillstånd via Polisen skall ske minst 1 månad före evenemanget eller tillställningen sker. Även en trafikmärkesplan bör bifogas ansökan för evenemanget eller tillställningen.Via tjänstemannabeslut om utlåtande hos Centralen för tekniska tjänster/ kommunalteknisk avdelningen kan sedan sökande via den lokala polisen söka om tillstånd för tillställningen eller evenemanget via länken:

Anmälan till Polisen om offentliga tillställningar...   

Läs också:  

Ansvar
Den som anhåller om grävningstillstånd ansvarar för alla skador som förorsakas av grävningsarbeten och dess sättningar under två års tid från slutgranskningsdatum. Om grävningsarbetet utförs annorlunda än givna bestämmelser ansvarar sökanden ännu ytterligare två år för arbetsområdet.

Information

Plötsliga - oförutsedda arbeten (läckor, illgärningar mm.) på trafikleder ska genast meddelas:

• Till stadens övervakare, tel. 044 558 7246 eller dejourerande arbetsledare (utanför arbetstid, tel. 044-785 1999)
• Till brandverkets skiftesmästare och eventuellt till polisen.

På byggarbetsplatsen bör finnas en informationstavla var det framgår byggaren och företagen som ansvarar för utförandet/personens kontaktuppgifter samt hur länge arbetet pågår. Informationstavlan krävs även för mindre och kortvariga byggprojekt.

Granskning och garanti
Efter att beläggningsarbeten och återställningsarbetena utförts granskas arbetsområdet av övervakaren. Garantitiden börjar från det att mottagningsgranskningen utförts. Anvisningar och korrigeringsuppmaningar som ges av den som övervakar grävningstillstånden skall omedelbart efterföljas och utföras.

Tilläggsuppgifter om grävningstillstånd samt tillfälliga avstängningar; övervakare Håkan Högberg, tel. 044-558 7246 .

 

 Kontaktperson:

Johan Enlund
Ansvarig planerare
planering trafik,gator samt lovhandlingar

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)