Tomtindelning

Tomtindelningen görs enligt gällande detaljplan och kan initieras av markägaren,-innehavaren eller staden. Efter tomtindelningen bildas tomten till en självständig fastighet genom en styckningsförrättning. En tomtindelning som vunnit laga kraft är en förutsättning för styckning av tomten. 
En separat tomtindelning eller en ändring av tomtindelningen, utförs av mätningsavdelningen på markägarens skriftliga ansökan. Faktorer som påverkar tomtindelningsmöjligheterna är bl.a. detaljplanebestämmelserna, den utnyttjade byggrätten och byggnadernas läge på tomten.

För att bygglov kan beviljas bör tomten vara registrerad enligt gällande detaljplan och tomtindelning.
Vid en normal tomtindelning var en ny gräns blir gällande mellan de bildande tomtarna eller när tomtgränser flyttas eller tas bort, debiteras den som startat tomtindelningsprocessen. Vid en tomtindelning som berör högst 2 tomter, kostar tomtindelningen 400€. 

Ansökningsblankett för tomtindelning
Tomtindelningstaxor

Kontaktperson tomtindelning:

Robert Kvist
Karttekniker
Tel 044 785 1257
robert.kvist@jakobstad.fi

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)