Planläggning

I Staden Jakobstad  sköts planläggningen av planläggningsavdelningen, som är underställd tekniska nämnden. Planläggningen leds av stadsplanearkitekten Sören Öhberg.

planläggningPlanläggningsavdelningen handhar den planering av markanvändningen som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen och därmed förknippade utredningar, planeringen av den fysiska miljön i samarbete med kommunaltekniska avdelningen samt värnandet om stadsbilden och byggnadsskyddet i samarbete med byggnadstillsynsbyrån och stadsmuseet.


StadenJakobstad2015Med planläggning regleras markanvändningen och byggandet. När en plan uppgörs bestämmer man var bl.a. bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik skall placeras i staden. Planläggningen uppdelas på olika plannivåer. En översiktlig plan styr den mer detaljerade planläggningen.

osterbottensladskapsplan2040web

En landskapsplan är en översiktlig plan över markanvändningen i landskapet eller ett delområde i landskapet. I den fastställs principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i landskapet och anges områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling. I landskapsplanen avgörs frågor gällande områdesanvändningen av intresse för hela landet, landskapet och enskilda regioner. Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och myndigheternas övriga planering gällande områdesanvändningen. Landskapsförbundet utarbetar och godkänner landskapsplanen, som fastställs av miljöministeriet.

Generalplan2020Generalplanen är en översiktlig plan för stadens markanvändning och trafiken. Den täcker hela staden och styr detaljplaneringen. Generalplanen godkänns av stadsfullmäktige.

I detaljplaner och detaljplaneändringar skapar man förutsättningar för byggandet. Med detaljplanen bestäms för vilka ändamål området kan användas och hur mycket man får bygga där. Bestämmelserna gäller bl.a. byggnadernas höjd, gatornas bredd och annat som inverkar på områdets struktur och stadsbilden. Byggandet kan inledas när planen godkänts i stadsfullmäktige och vunnit laga kraft. Planprocessen tar vanligen minst ett år och kräver ibland flera år.

DetaljplanesamlingAlla gällande detaljplaner är samlade till en detaljplanesamling som visar vilken detaljplan är i kraft på viss område. Du kan söka där vilka bestämmellser gäller just dig på den ställe var du bor. (Kryssa detaljplanesamling, zoom till området var du bor, klicka röda fältet och sen klicka nummer tex 345.pdf. Då öppnas gällande detaljplan med bestämmlserna i pdf format. Där kan du läsa vad gäller för byggandet på ditt ställe.) Enkelt visst! (obs. bokstav v efter nummer tex. 345v.pdf betyder färglagd detaljplan. Äldre planer finns bara svartvita.)

Byggnadsordningen kompletterar gällande lagstiftning och på den baserad markanvändningsplanering. Syftet med byggnadsordningen är att främja ett gott byggnadssätt med beaktande av stadens lokala förhållanden och särdrag.


Adress

Centralen för tekniska tjänster
Planläggningsavdelning
Strengbergsgatan 1
68600 JAKOBSTAD

 


Kontaktpersoner:

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)