Detaljplaner under uppgörande


Detaljplaneändring i Pirilö 

Planeområde

Planeringsområdet ligger i stadens sydöstra del, ca 5,8 km från stadens centrum. Planeringsområdet innefattar kvarter 5 - 9 i stadsdel 41, Pirilö, utmed Kållbyvägen och Spituholmsvägen. Planeområdet är för närvarande utbyggt till ungefär hälften med industri- och lagerbyggnader. Av områdets vägnät är det endast Bockholmsvägen och halva Mästasvägen som är utbyggda.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en större flexibilitet för utveckling och utvidgning av de företag som verkar på området. I dagens läge begränsar gällande detaljplan utvidgningsmöjligheterna i för stor grad.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Norrmalm

Planeområde

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Norrmalm cirka 400 meter norr om kärncentrum. Området avgränsas i väster av Ebba Brahe esplanaden, i norr av minigolf-området samt i öster och söder av Norrmalms trästadsdel, som är en byggd kulturmiljö av riksintresse. Segelsundsgatans förlängning som finns på planeringsområdet hör till detta område.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att möjliggöra utvidgning av tomten, utbyggnad och en större flexibilitet av kvarterets användning och verksamhet samt möjliggöra reparationsarbeten på befintliga byggnader på tomten.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Arkitekt Ab Rajaniemi; tekn.dr., arkitekt SAFA Juho Rajaniemi.


Detaljplaneändring i Alholmen

Planeområde

Planeringsområdet ligger cirka 4 km från centrum, på hamnområdet beläget i Jakobstads norra del. Hela planeringsområdet är detaljplanerat område. I detaljplanen anvisas området som ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

Planeringens avsikt

Syftet med planändringen är att öka byggrätten på området, planera in parkeringsplatser och förstora byggnadsytorna. I arbetet med planen utreds behovet av parkeringsplatser och möjligheten att bilda nya, samt möjligheten att förstora byggnadsytorna.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf uppdatering 26.10.2018

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplaneändring i Centrum (Nordmans)

Planeområde

Planeringsområdet ligger i stadens centrum, ca 300 meter från torget. Planeringsområdet innefattar kvarter 5 och 9 i stadsdel 1, Centrum, mellan Pedersesplanaden, Otto Malmsgatan, Södermalmsgatan och Trädgårdsgatan.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en större flexibilitet av Nordmans tomtens användning och verksamheter, samt att skydda den historiskt värdefulla miljön i både kvarter 5 och 9.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Centrum (Tomtebo)

Planeområde
Planeringsområdet ligger i stadskärnan, ca 150 meter från torget. Planeringsområdet innefattar tomt nr. 2 i kvarter 2, stadsdel 3, centrum, mellan Kanalesplanaden och Styrmansgatan (se gällande detaljplan, sidan 15). Området ingår i byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY), där området mellan stadens centrum och Skata fortfarande bär spår av den stadsplan som uppgjordes före den stora branden 1835. På tomten finns två träbyggnader som i gällande detaljplan är skyddade.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en större flexibilitet av tomtens användning och verksamhet som främjar bevarandet av de skyddade byggnaderna.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till ändring av detaljplan till påseende under tiden 09.11 - 11.12.2018

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förlsget är framlagt till påseende, inlämnas till stadstyrelsen. Strengbergsgatan 1 68600 Jakobstad, eller framförs per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd "Plan 003" som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Sören Öhberg


Strandvägens Detaljplan

Planeområde
Planeringsområdet ligger nordväst om stadskärnan, ca 1,2 kilometer från torget. Området innefattar nuva-rande Strandvägen (1) från Djurgårdsleden till Västra ringvägen, oplanerad del av strand- och vattenområdet vid Gamla hamn (2a och 2b), bostadskvarter söder om Strandvägen (3), oplanerade områden mellan Skutnäsgatan och Vattungen (4) samt oplanerat område ut-med Hällvägen (5).

Planeringens avsikt
En ombyggnad och uppgradering av Strandvägen har de senaste åren aktualiserats i takt med att nya bo-stadsområden har skapats främst i de nordvästra stadsdelarna. Existerande vägar och gator som leder från de västra stadsdelarna i östlig riktning är få till an-tal och en del av dem är inte ändamålsenligt dimens-ionerade med tanke på den senaste tidens ökning av trafikmängden. I dagens läge fungerar Skutnäsgatan som genomfartsled från de nordvästra stadsdelarna och Rådhusgatan, Västra Ringvägen och Västerleden som genomfartsgator från de västra och sydvästra stadsdelarna. Speciellt problematisk är den stora tra-fikmängd från de nordvästra stadsdelarna utmed den smala Skutnäsgatan. En nyplanering av Strandvägen har varit angeläget i flera års tid.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Killingholmen

Planeområde

Planeringsområdet ligger cirka 2,2 km från centrum intill Kållbyvägen och Jakobstads Omfartsväg. Hela planeringsområdet är detaljplanerat område. På området finns ett kvartersområde för servicestationer

Planeringens avsikt

Syftet med planändringen är att möjliggöra en utveckling av ABC-området i Jakobstad till en mera attraktiv servicehelhet genom att ånyo inpassa byggrätten på tomten i fråga. KPO-Kiinteistöt Oy planerar 3000 m² våningsyta nytt affärsutrymme söder om ABC-byggnaden, på en del av parkeringsplatsen för långtradare. Parkeringsområdet för den tunga trafiken har visat sig vara överdimensionerat och arealen kan minskas.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Detaljplaneförslaget har varit till påseende under tiden 31.01 - 06.03.2018

Detaljplanekarta

Detaljplanebeskrivning

 

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplaneändring i Västermalm

Planeområde

Planeringsområde omfattar radhustomterna belägna intill Radiovägen inklusive parkområden. Planeringsområdet gränsar till Radiovägen i söder och i andra riktningar till AO-egnahemshustom-terna i kvarter 29 och 30.

Planeringens avsikt

De nuvarande bostadshusen byggdes på 1960-talet enligt den tidens behov och stadsplaneringsprinciper. Målet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en kontrollerad förnyelse av kvarteren som respekterar platsens atmosfär.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Ben Griep


Detaljplan och detaljplaneändring i Skutnäs

Planeområde
Planeringsområdet omfattar nuvarande nya begravningsplatsen, områden norrut därifrån samt Schalinspark. Planeringsområdet är begränsad i norrväst mot Strandvägen, i sydväst mot bostadsområdet i Skutnäs och mot Briggsvägen, och i nordost mot Biskopsholmen (dvs. försammlingshemmet, Gamla begravningslatsen och ”Bryggerikvarteret”).

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är
- att garantera för begravningsplatsen ett tillräckligt stort område, då det nuvarande området blir för litet,
- att få en ändamålsenlig detaljplan till helhetsområdet för nuvarande och kommande begravningsplatsen och
- att säkerställa, att områdets naturvärden samt fasta fornlämningar och övriga kulturvärden på området bevaras.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 25.1.2018)

PDB.pdf (200K)

Detaljplanförslaget har  varit till påseende under tiden 21.5 - 20.06.2018

Detaljplanekarta

Detaljplanebeskrivning


Planerare Melinda Lundgren


 

Detaljplaneändring i Centrum (Halpa-Halli kvarteret)

Planeringsområde

Planeringsområdet omfattar det så kallade Visaskvarteret, som i söder angränsar till gågatan, i öster till Storgatan, i väster till Otto Malmsgatan och i norr till Styrmansgatan. Hela planeringsområdet anvisas i den gällande detaljplanen som ett kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (se gällande detaljplan, sidan 14). Detaljplaneområdet är en del av ”Jakobstads historiska stadskärna” som är en byggd kulturmiljö av riksintresse. En bedömning av detaljplanens aktualitet görs i detta sammanhang för hela kvartersområdet, vilket enligt bedömningen utgör en funktionell helhet.

Planeringens avsikt

Kommunen ska följa med detaljplanernas aktualitet och vid behov göra upp nya detaljplaner för föråldrade. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en utvidgning av Halpa-Hallis affärslokal. I arbetet med planen utreds Halpa-Hallis förslag om att de områden som anvisas som en för allmänheten tillgänglig promenadyta, jk/v, ändras till affärslokal, möjligheten att bygga affärslokal i den 3 meter djupa arkaden och andra utvecklingsmöjligheter. De planerade ändringarna har en betydande inverkan på områdesanvändningen eller områdets uttryck. Dessutom skulle ett förverkligande av ändringarna nu inte vara i enlighet med planen. Att genomföra förändringarna nu skulle således vara emot planen. Därför behövs en ändring av detaljplanen för området.

Program för deltagning och bedömning

Pdb.pdf

Följande utkast till detaljplaneändring ställs allmänheten till påseende under tiden 31.10 - 16.11.2018.

Detaljplanekarta

Detaljplanebeskrivning

Eventuella åsikter kan inlämnas till planläggningsavdelningen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Centrums detaljplaneutkast” som ämne i e-postmeddelandet.

 

Planerare Melinda Lundgren


 

Detaljplaneändring i Korsgrundet

Planeområde
Planeområdet är belägen i stadens norra delar, stadsdelen Korsgrundet. Området gränsar i norr mot bostadsmässeområdets torg och mot stranden vid sidan av India gatan, i öster mot Alholmsvägen, i söder mot Korsgrundets bollplan och i väster Korsgrundsviken. Området är ca. 320 meter långt och 150 meter brett på det bredaste.

Planeringens avsikt
Med planeändringen bedöms möjligheten att förbättra effektiviteten på området genom att undersöka dimensioneringen av fritids- och bostadsområden samt att utöka byggnadsrätten för boende i bolagsform i kvarter 15 och 16. Med ändringen skulle formas en ca. 300 kvadratmeter stor tomt och tilldela byggnadsrätt till Herrfors AB:s tekniska utrymmen. I samband med ändringen skulle också beteckningen för byggnadsrätten som saknas på tomt 9 fyllas i, samt undersöka möjligheterna för bildande av nya parkeringsplatser.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 20.3.2018)

PDB.pdf

Följande utkast till detaljplaneändring har varit allmänheten till påseende under tiden 4.9 - 17.9.2018.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Video

 

Eventuella åsikter kan inlämnas till planläggningsavdelningen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Korsgrundets detaljplaneutkast” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Melinda Lundgren

 


Detaljplan i Svanen

Planeområde
Planen omfattar området vid Nissasören söder om Larsmovägen och Östanpåvägens östra sida med omgivningen runt Runebergsstugan medräknat. Detaljplanens slutliga omfattning framgår under planläggningens gång.

Planeringens avsikt
Avsikten med planen är i första hand att undersöka möjligheter till förnyelse av områdets bruksanvändning och möjliggöra en nyanvändning av området och av byggnadsbeståndet som bevaras. Utgångspunkten för detaljplaneringen är naturvärden, vattenelementet och byggnadsarvet.

Program för deltagning och bedömning (uppdatering 18.01.2018)

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Kisor

Planeområde
Planen kommer att omfatta den nu obebyggda tomten vid hörnet av Lingonvägen och Hallonvägen.

Planeringens avsikt
Med planen ändras tomten till ett närrekreationsområde.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf (200K)


Planerare Ben Griep


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde
Planen omfattar kvarteret som avgränsas av Köpmansgatan, Stationsvägen, Choraeusgatan och Jakobsgatan.

Planeringens avsikt
I den gällande detaljplanen från 2009 är kvarteret avsett för ett köpcentrum, men nu vill kvarterets ägare bygga även bostäder på området. I planändringen utreds denna möjlighet.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf (412K)

Planerare Pekka Elomaa


Detaljplaneändring i Östanpå

Planeområde
Planeområdet omfattar Östanlids sjukhustomt, Östandalsvägens kvartersområde för bilplatser och anslutande närrekreations- och trafikområden.

Planeringens avsikt
Genom detaljplanen möjliggörs kompletterande byggande på sjukhusområdet och bildandet av nya separata tomter för flervåningshus i planeområdets västra del. Byggrätten och skyddsmålsättningarna granskas.

Dokument Östanlid

Vaxtkartering.pdf (1.1M)
Inventeringsraport.pdf (184K)
PDB_Ostanlid.pdf (536K)

Planerare Pekka Elomaa


Detaljplaneändring i Bonäs

Planeområde
Detaljplaneändringen berör ett obebyggt kvarter 12 i stadsdelen 20, Bonäs samt ett parkområdet på kvarterets södra sida.

Planeringens avsikt
Kvartersområde 12, vilket reserverats för byggnader som betjänar klubb-, social- och fritidsverksamhet har lämnats obebyggt fram till dessa dagar, och behov av detaljplaneenliga utrymmen föreligger inte. Avsikten med detaljplaneändringen är att ändra i frågavarande kvartersområde så, att det kan bebyggas med bostadshus.

Dokument Bonäs k 12

PDB_Bonas_12.pdf (204K)

Planerare Pekka Elomaa


 Detaljplaneändring i Lappfjärden

Planeområde:
Detaljplaneändringen berör ett obebyggt kvarter 7 i stadsdel 31, Lappfjärden. Detaljplaneområdet finns i Lappfjärdens nordvästra del, i kurvan av Västerleden och Lappfjärdsvägen mitt emot Länsinummi skola.

Planeringens avsikt Kvartersområde 7, vilket reserverats för allmänna byggnader, har lämnats obebyggt fram till dessa dagar, och ett behov av detaljplaneenliga utrymmen föreligger inte. Avsikten med detaljplaneändringen är att ändra planen så, att kvarteret kan bebyggas med bostadshus.

Dokument Lappfjärden k7

PDB_Lappfjrden_7.pdf (472K)

Planerare Ben Griep


Detaljplaneändring i Varvet

Planeområde
Planen kommer att omfatta delområde av Varvet, beläget i stadens nordvästra delar. Planeområdet, till formen av en udde, ligger i den nordligaste delen av Varvet.

Planeringens avsikt
Med planen skapas förutsättningar för ett åretruntboende för småhus. Området betecknas idag, enligt gällande generalplan som ett område för marknära boende.

Dokument Varvets norra udde

PDB_VarvetsNorraUdde.pdf (184K)
Planeskiss_varvet.pdf (500K)

Planerare Pekka Elomaa


Detaljplaneändring i Hoppholmen

Planeområde
Planen kommer att omfatta Hoppholmen, med Pirilöfjärden som gräns mot öst. Området är beläget i stadens östra delar, i östra Killingholmen.

Planeringens avsikt
Med planen skapas förutsättningar för ett året runt boende för småhus, enligt gällande generalplan.

Dokument Hoppholmen

PDB_Hoppholmen.pdf (292K)
Planskiss_Hoppholmen.pdf (312K)

Planerare Pekka Elomaa


 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)