Detaljplaner under uppgörande


Detaljplaneändring i Fårholmen

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Fårholmen cirka 4 kilometer norr om kärncentrum. Området avgränsar i sydväst till Fattigviken och i nordväst, nordöst och i sydöst mot detaljplanerat område på Fårholmen.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra uppförande av nybyggnader i I, I½ och II våningar, istället för obligatorisk II-våningar på tomt 1 i kvarter 6 och tomt 1 i kvarter 3.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare 

Sören Öhberg

Detaljplaneändring i Kivilös

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i Kivilös, ca 0,8 km från torget. Planeringsområdet omfattar kvarter 3 i stadsdel 17, Kivilös samt anslutande gatu- och parkområden. Tomt 1 är bebyggd med tre bostadshus och tomt 3 är bebyggd med byggnad för gruppboende. Tomt 2 och 4 är obebyggda och består av skog.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra användningsändamålet för tomt 4 till AR-område, kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus. Enligt gällande detaljplan anvisas tomten som kvartersområde för trädgårdsbyggnader (AV). Samtidigt ändras användningsändamålet för tomt 3 som beviljats undantag för gruppstödsboende år 1996 (Stst 12.8.1996 § 509) och undantag för tillbyggnad av befintligt gruppboende år 2013 (EPOELY/202/2013).

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare 

Annemo Kaitfors

Detaljplan i Alholmen

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Alholmen cirka 2,5 km norr om stadskärnan. Området gränsar i öster till järnvägen, i söder till ett skyddsgrönområde, i väster till ett båtförvaringsområde och i norr till ett litet skogsområde. Alholmsvägen vid västra kanten av planeringsområdet ingår i planområdet.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av avloppsreningsverket.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan är till påseende under tiden 18.10.2019- 18.11.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 013 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Ramboll Finland Ab; arkitekt SAFA Kalle Rautavuori.

Detaljplaneändring i Norrmalm

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Norrmalm cirka 400 meter norr om kärncentrum. Området avgränsar i väster till Ebba Brahe esplanaden, i norr till Skepparegatan i öster till Hamngatan och i söder till 1700-talsbebyggelsen vid Hamngatan-Loveret som är en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att möjliggöra en tillbyggnad av Mariahemmet. För detta bör tomtens stadsplaneenliga byggnadsrätt höjas.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till ändring av detaljplan har varit till påseende under tiden 17.05.2019- 17.06.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 014 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Ilmari Heinonen

Detaljplan och detaljplaneändring i Kyrkostranden 

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Kyrkostrand, ca 1,6 km från torget. Planeringsområdet innefattar sedan tidigare tomt nr. 20 i kvarter 8 i stadsdel 18, Kyrkostrand. På tomten finns en äldre byggnad i träkonstruktion som är skyddad i gällande detaljplan. Till det utvidgade planeringsområdet inkluderas oplanerat område mellan Nya Bennäsvägen och Kyrkostrandsgatan, samt gatu- och grönområden.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka skyddsvärdet av Kyrkostrands gamla skolbyggnad eller alternativt att bredda möjligheterna för funktioner som främjar bevarandet av den skyddade byggnaden. Syftet med en ny detaljplan på oplanerat område är att skapa nya boendemöjligheter.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring är till påseende under tiden 09.10.2019- 11.11.2019

Detaljplan.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 004 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Sören Öhberg

Detaljplaneändring i Sikören 

Planeområdet

Planområdet ligger i Sikörens stadsdel, ca 0,5km nordost om stadskärnan, och angränsar till Skolgatan, Fabriksgatan och Östra Ringvägen. På området finns Prisma, McDonalds, biltvätthallen ABC Car Wash och en ABC kallstation. Området omfattar gatorna Smedjegatan och Birgersvägen. I söder angränsar området till Componentas område. Vid behov kan området utvidgas.

Planeringens avsikt

Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Prisma söder- och österut. Avsikten är att höja områdets byggnadsrätt och utvidga byggnadsytan. Utvidgningen av handeln innebär, att Smedjegatan behöver flyttas söderut, i linje med Birgersvägen. Detaljplanen borde på ett smidigt sätt möjliggöra olika lösningar i förverkligandet av parkeringen.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare 

Plandea Oy; arkitekt SAFA Kari Siipola

Detaljplan i Pirilö 

Planeområde

Planeringsområdet är beläget sydost om Jakobstads centrum, öster om Kållbyvägen och i Pirilöfjärdens vik. Området som undersöks i samband med detaljplanläggningen omfattar Finska statens / Senaatti-kiinteistöts ägda fastighet 598-405-7-14. Fastigheten är belägen på båda sidorna av Pirilövägen. I den södra delen av fastigheten har ca. 0,5 ha hyrts ut till Jakobstadsregionens telefon som plats för en telemast. I de norra delarna av fastigheten finns en befintlig fritidsbostad vid stranden. Invid Kållbyvägen löper en kraftledning i de södra delarna av fastigheten.

Planområdets avgränsning specificeras under planläggningsprosessens gång.

Planeringens avsikt

Målsättningen med detaljplanläggningen är att möjliggöra lokaliseringen av ett nytt skolhem till Jakobstad. Målsättningen är att Lagmansgårdens skolhem, som i nuläget fungerar i Pedersöre, skulle flytta till området. Projektet för det nya skolhemmet omfattar ca. 3 700 vy-m2.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan har varit till påseende under tiden 28.06.2019- 29.07.2019

Detaljplan.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 007 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, arkkitehti Johanna Närhi, FM YKS-490.

Detaljplaneändring i Norrmalm

Planeområde

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Norrmalm cirka 400 meter norr om kärncentrum. Området avgränsas i väster av Ebba Brahe esplanaden, i norr av minigolf-området samt i öster och söder av Norrmalms trästadsdel, som är en byggd kulturmiljö av riksintresse. Segelsundsgatans förlängning som finns på planeringsområdet hör till detta område.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att möjliggöra utvidgning av tomten, utbyggnad och en större flexibilitet av kvarterets användning och verksamhet samt möjliggöra reparationsarbeten på befintliga byggnader på tomten.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 19.06.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare Arkitekt Ab Rajaniemi; tekn.dr., arkitekt SAFA Juho Rajaniemi.


Detaljplaneändring i Centrum (Nordmans)

Planeområde

Planeringsområdet ligger i stadens centrum, ca 300 meter från torget. Planeringsområdet innefattar kvarter 5 och 9 i stadsdel 1, Centrum, mellan Pedersesplanaden, Otto Malmsgatan, Södermalmsgatan och Trädgårdsgatan.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en större flexibilitet av Nordmans tomtens användning och verksamheter, samt att skydda den historiskt värdefulla miljön i både kvarter 5 och 9.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till ändring av detaljplan har varit till påseende under tiden 13.02.2019- 14.03.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Detaljlanen har trätt i kraft 13.11.2019

Planerare Sören Öhberg


Strandvägens Detaljplan

Planeområde
Planeringsområdet ligger nordväst om stadskärnan, ca 1,2 kilometer från torget. Området innefattar nuvarande Strandvägen (1) från Djurgårdsleden till Västra ringvägen, oplanerad del av strand- och vattenområdet vid Gamla hamn (2a och 2b), bostadskvarter söder om Strandvägen (3), oplanerade områden mellan Skutnäsgatan och Vattungen (4) samt oplanerat område utmed Hällvägen (5).

Planeringens avsikt
En ombyggnad och uppgradering av Strandvägen har de senaste åren aktualiserats i takt med att nya bo-stadsområden har skapats främst i de nordvästra stadsdelarna. Existerande vägar och gator som leder från de västra stadsdelarna i östlig riktning är få till antal och en del av dem är inte ändamålsenligt dimensionerade med tanke på den senaste tidens ökning av trafikmängden. I dagens läge fungerar Skutnäsgatan som genomfartsled från de nordvästra stadsdelarna och Rådhusgatan, Västra Ringvägen och Västerleden som genomfartsgator från de västra och sydvästra stadsdelarna. Speciellt problematisk är den stora trafikmängd från de nordvästra stadsdelarna utmed den smala Skutnäsgatan. En nyplanering av Strandvägen har varit angeläget i flera års tid.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Killingholmen

Planeområde

Planeringsområdet ligger cirka 2,2 km från centrum intill Kållbyvägen och Jakobstads Omfartsväg. Hela planeringsområdet är detaljplanerat område. På området finns ett kvartersområde för servicestationer.

Planeringens avsikt (uppdaterad 6.3.2019)

Syftet med planändringen är att möjliggöra en utveckling av ABC-området i Jakobstad till en mera attraktiv servicehelhet genom att ånyo inpassa byggrätten på tomten i fråga. KPO-Kiinteistöt Oy planerar 3000 m² våningsyta nytt affärsutrymme söder om ABC-byggnaden, på en del av parkeringsplatsen för långtradare. Parkeringsområdet för den tunga trafiken har visat sig vara överdimensionerat och arealen kan minskas. På grund av affärsbyggandets stora andel bör kvarterets huvudsakliga användningsändamål ändras från ett kvartersområde för en servicestation till ett kvartersområde för affärsbyggnader.

Detaljplaneförslaget har varit till påseende under tiden 31.01 - 06.03.2018

Detaljplanekarta

Detaljplanebeskrivning

Planering forsätter enligt inkomna utlåtanden med uppdaterad program för deltagning och bedömning. På grund av affärsbyggandets stora andel bör kvarterets huvudsakliga användningsändamål ändras från ett kvartersområde för en servicestation till ett kvartersområde för affärsbyggnader.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 6.3.2019)

PDB.pdf

Detaljplaneförslaget har varit till påseende undrer tiden 12.04. - 13.05.2019

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare Ilmari Heinonen


Detaljplaneändring i Västermalm

Planeområde

Planeringsområde omfattar radhustomterna belägna intill Radiovägen inklusive parkområden. Planeringsområdet gränsar till Radiovägen i söder och i andra riktningar till AO-egnahemshustom-terna i kvarter 29 och 30.

Planeringens avsikt

I kvarteren byggdes på 1960-talet tre radhus, enligt den tidens behov och planeringsprinciper. Av byggnaderna är två kvar, i kvarter 29, och avsikten är att ersätta dem med nybyggnader. Målet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en kontrollerad förnyelse av kvarteren som respekterar platsens atmosfär. Ett av husen (i kvarter 30) har redan ersatts med en nybyggnad, genom undantag, och detaljplanen bör justeras för att motsvara nuläget.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplan och detaljplaneändring i Skutnäs

Planeområde
Planeringsområdet omfattar nuvarande nya begravningsplatsen, områden norrut därifrån samt Schalinspark. Planeringsområdet är begränsad i norrväst mot Strandvägen, i sydväst mot bostadsområdet i Skutnäs och mot Briggsvägen, och i nordost mot Biskopsholmen (dvs. försammlingshemmet, Gamla begravningslatsen och ”Bryggerikvarteret”).

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är
- att garantera för begravningsplatsen ett tillräckligt stort område, då det nuvarande området blir för litet,
- att få en ändamålsenlig detaljplan till helhetsområdet för nuvarande och kommande begravningsplatsen och
- att säkerställa, att områdets naturvärden samt fasta fornlämningar och övriga kulturvärden på området bevaras.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 25.1.2018)

PDB.pdf (200K)

Detaljplanförslaget har  varit till påseende under tiden 21.5 - 20.06.2018

Detaljplanekarta

Detaljplanebeskrivning

Detaljplanen har blivit godkänt i stadsfullmäktige 22.10.2018 § 66

Besvären mot detaljplanen har inlämnats till Förvaltningsdomstolen och saken väntar domstols beslut.


Planerare Melinda Lundgren


 

Detaljplaneändring i Korsgrundet

Planeområde
Planeringsområdet ligger cirka 2 km från centrum, strax söder om bostadsmässans planområde i Korsgrundet och gränsar i söder till Andersinsvägen. Området omfattar strandområdet mellan Alholmsvägen i öster och havet i väster.

Planeringens avsikt
Syftet med planändringen är att planera det område som i gällande detaljplan anvisats som en park för ett kvartersområde för radhusbostäder, att öka byggrätten på befintliga kvartersområden för flervåningshus och reservera en tomt för Oy Herrfors Ab:s behov.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 20.3.2018)

PDB.pdf

Följande utkast till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 4.9 - 17.9.2018.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Video

 

Följande detaljplaneändringsförslag har varit till påseende under tiden 15.3 - 15.4.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Video

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplan i Svanen

Planeområde
Planen omfattar området vid Nissasören söder om Larsmovägen och Östanpåvägens östra sida med omgivningen runt Runebergsstugan medräknat. Detaljplanens slutliga omfattning framgår under planläggningens gång.

Planeringens avsikt
Avsikten med planen är i första hand att undersöka möjligheter till förnyelse av områdets bruksanvändning och möjliggöra en nyanvändning av området och av byggnadsbeståndet som bevaras. Utgångspunkten för detaljplaneringen är naturvärden, vattenelementet och byggnadsarvet.

Program för deltagning och bedömning (uppdatering 18.01.2018)

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Kisor

Planeområde
Planen kommer att omfatta den nu obebyggda tomten vid hörnet av Lingonvägen och Hallonvägen.

Planeringens avsikt
Med planen ändras tomten till ett närrekreationsområde.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 06.03.2019)

PDB.pdf 

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 24.4. - 24.05.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 012 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Ilmari Heinonen


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde
Planen omfattar kvarteret som avgränsas av Köpmansgatan, Stationsvägen, Choraeusgatan och Jakobsgatan.

Planeringens avsikt
I den gällande detaljplanen från 2009 är kvarteret avsett för ett köpcentrum, men nu vill kvarterets ägare bygga även bostäder på området. I planändringen utreds denna möjlighet.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf (412K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Östanpå

Planeområde
Planeområdet omfattar Östanlids sjukhustomt, Östandalsvägens kvartersområde för bilplatser och anslutande närrekreations- och trafikområden.

Planeringens avsikt
Genom detaljplanen möjliggörs kompletterande byggande på sjukhusområdet och bildandet av nya separata tomter för flervåningshus i planeområdets västra del. Byggrätten och skyddsmålsättningarna granskas.

Dokument Östanlid

Vaxtkartering.pdf (1.1M)
Inventeringsraport.pdf (184K)
PDB_Ostanlid.pdf (536K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Bonäs

Planeområde
Detaljplaneändringen berör ett obebyggt kvarter 12 i stadsdelen 20, Bonäs samt ett parkområdet på kvarterets södra sida.

Planeringens avsikt
Kvartersområde 12, vilket reserverats för byggnader som betjänar klubb-, social- och fritidsverksamhet har lämnats obebyggt fram till dessa dagar, och behov av detaljplaneenliga utrymmen föreligger inte. Avsikten med detaljplaneändringen är att ändra i frågavarande kvartersområde så, att det kan bebyggas med bostadshus.

Dokument Bonäs k 12

PDB_Bonas_12.pdf (204K)

Planerare Sören Öhberg


 Detaljplaneändring i Lappfjärden

Planeområde:
Detaljplaneändringen berör ett obebyggt kvarter 7 i stadsdel 31, Lappfjärden. Detaljplaneområdet finns i Lappfjärdens nordvästra del, i kurvan av Västerleden och Lappfjärdsvägen mitt emot Länsinummi skola.

Planeringens avsikt Kvartersområde 7, vilket reserverats för allmänna byggnader, har lämnats obebyggt fram till dessa dagar, och ett behov av detaljplaneenliga utrymmen föreligger inte. Avsikten med detaljplaneändringen är att ändra planen så, att kvarteret kan bebyggas med bostadshus.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 5.3.2019)

PDB_Lappfjrden_7.pdf

Förslag till ändring av detaljplan har varit till påseende under tiden 17.05.2019- 17.06.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare Ilmari Heinonen


Detaljplaneändring i Varvet

Planeområde
Planen kommer att omfatta delområde av Varvet, beläget i stadens nordvästra delar. Planeområdet, till formen av en udde, ligger i den nordligaste delen av Varvet.

Planeringens avsikt
Med planen skapas förutsättningar för ett åretruntboende för småhus. Området betecknas idag, enligt gällande generalplan som ett område för marknära boende.

Dokument Varvets norra udde

PDB_VarvetsNorraUdde.pdf (184K)
Planeskiss_varvet.pdf (500K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Hoppholmen

Planeområde
Planen kommer att omfatta Hoppholmen, med Pirilöfjärden som gräns mot öst. Området är beläget i stadens östra delar, i östra Killingholmen.

Planeringens avsikt
Med planen skapas förutsättningar för ett året runt boende för småhus, enligt gällande generalplan.

Dokument Hoppholmen

PDB_Hoppholmen.pdf (292K)
Planskiss_Hoppholmen.pdf (312K)

Planerare Sören Öhberg


 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)