Detaljplaner under uppgörande


Detaljplaneändring i Alholmen

Planeområde
Planeringsområdet ligger cirka 4 km från centrum, på hamnområdet beläget i Jakobstads norra del. Hela planeringsområdet är detaljplanerat område. I detaljplanen anvisas området som ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

Planeringens avsikt
Syftet med planändringen är att justera byggnadsytorna och parkeringen på området. Samtidigt undersöks möjlighet att utöka byggnadsrätten. Ändringen ses vara betydande och en ändring av detaljplanen behövs.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplaneändring i Kvastberget

Planeområde
direkt norr om stadsdelen Norrmalm ca 1 km från torget. Planeringsområdet avgränsas av Alholmsvägen/Alholmsgatan i väster, Korsgrundsvägen i norr, järnvägen i öster och Kvastbergsgatan i söder.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka möjligheter för KWH-koncernen att utvidga sin verksamhet på området. Samtidigt undersöks möjliga ändringar i trafiknätet för att minska trafiken längs Kvastbergsgatan. Ytterligare undersöks lämpligt användningsändamål och avgränsning för den skyddade skolfastigheten, Ristikari.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplan och detaljplaneändring i Sikören/Centrum

Planeområde
Planeringsområdet finns i stadens östra del, ca 500 meter från torget. Planeringsområdet innefattar kvarter 24 i stadsdel 2, Centrum, samt icke detaljplanerat område mellan Österleden, Östra Ringvägen, Fabriksgatan och Stationsvägen.

Planeringens avsikt
Avsikten med detaljplaneändringen är att utreda möjligheterna till att utveckla denna del av Sikörenområdet, främst den tidigare bangården, till ett område bestående av i huvudsak större affärsenheter. 

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde
Planeringsområdet ligger i Centrum, ca 270 m från torget. Planeringsområdet innefattar kvarter 9, stadsdel 3, Centrum, samt park- (Concor-diaskvären) och gatuområden (Loveret, Concordia-gränden).

Planeringens avsikt
Avsikten med detaljplaneändringen är att undersöka möjligheten ifall stadsbilden och -vyn tillåter, och om det finns fysiska möjligheter, att öka det högsta tillåtna våningsantalet samt byggnadsrätten, på tomt nr. 26, utmed tomtgränsen mot Visasbacken.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Fårholmen

Planeområde
Planeringsområdet ligger i stadsdelen Fårholmen cirka 3 kilometer norr om kärncentrum. Området angränsar till Västra Fårholmsvägen, Fladdermusvägen och Flygekorrslunden. Området är obebyggt och består av gallrad skog.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att göra planen mer flexibel med avseende på våningstal, byggnadsytor och bestämmelser.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring är till påseende under tiden 2.6.2021- 2.7.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 025 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Östanpå

Planeområde
Planeringsområdet ligger cirka 3,3 km nordost om Jakobstads centrum. Området innefattar en cirka 800 meter lång sträcka av Östanpåvägen från korsningen till Larsmovägen mot Östanpå, samt skogsområdet söder om Östanpåvägen där bland annat Fallberget och en motionsstig/ett skidspår finns. Bortsett från områdets nordvästra hörn, som reserveras som ett vägområde och en park, samt områdets sydöstra del, som är ett kvartersområde för småhus, är planeringsområdet inte detaljplanerat.

Planeringens avsikt
Syftet med planen är att möjliggöra en förlängning av gång- och cykelvägen längs Östanpåvägen, så att den sträcker sig ända ut till Larsmovägen, samt att planera de områden som saknar detaljplan.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 25.2.2021)

PDB.pdf

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplaneändring i Bonäs

Planeområde
Planeringsområdet ligger i Bonäs, ca 1,5 km sydväst från torget. Planeringsområdet omfattar kvarter 29 i stadsdel 20, Bonäs, samt anslutande gatu-, närrekreations- och parkområden. Den södra delen av tomt 1, kvartersområde för byggnader avsedda för idrottsverksamhet, är bebyggd med Jakobstad Tenniscenter. Den norra delen av tomten saknar byggnadsrätt och består av skog. Väster och norr om kvartersområdet finns närrekreationsområde och en lekpark.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggnader avsedda för idrottsverksamhet norr om den befintliga tennishallen.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 17.02.2021- 19.03.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 023 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Fårholmen

Planeområde
Planeringsområdet ligger i stadsdelen Fårholmen cirka 3 kilometer norr om kärncentrum. Området angränsar i sydväst till Fattigviksstranden, i väster till Flygekorrelunden, i norr till Fladdermusvägen och i öster till skyddsgrönområdet längs Jakobstads omfartsväg. På området finns en bebyggd tomt, övriga tomter är obebyggda.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra uppförande av nybyggnader i I, I½ och II våningar, istället för obligatorisk I ½ - II-våningar i kvarter 1 och 4. Samtidigt granskas byggnadsytor och övriga bestämmelser.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 20.11.2020- 04.01.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Förslaget har trätt i kraft 07.05.2021

Detaljplan_Sp406.pdf

Detaljplanebeskrivning_Sp406.pdf

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde
Planeringsområdet ligger i Jakobstads centrum, drygt 100 meter söder om torget. Området omfattar hela kvarteret där bland annat musikcafé After Eight och Jakobstads museum ligger, samt angränsande gatuområden på Storgatan och Södermalmsgatan. Hela planeringsområdet är detaljplanerat område. I detaljplanen finns ett kvartersområde för förvaltnings- och ämbetsverksbyggnader, ett kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård, samt gatuområden reserverade

Planeringens avsikt
Syftet med planändringen är att möjliggöra en ändamålsenlig utveckling av verksamheten på fastigheterna i kvarteret.

Program för deltagning och bedömning (uppdatring 01.10.2020)

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 17.02.2021- 19.03.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Förslag till detaljplaneändring är till påseende under tiden 2.6.2021- 2.7.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 021 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplaneändring som har ringa verkningar i Norrmalm

Planeområdet

Området är beläget mellan Ebba Brahe esplanaden och förlängningen av Segelsundsgatan.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att korrigera en bestämmelse som ger möjlighet till feltolkning. Detaljplanens höjder för byggnader preciseras så att det blir möjligt att ändra befintlig vindsvåning till bostadsbruk, i enlighet med den ursprungliga tanken från det tidigare detaljplanearbetet.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Detaljplanändring, som är ringa till sina verkningar har varit till påseende under tiden 05.06.2020- 19.06.2020.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

 

Planerare 

Sören Öhberg

Detaljplaneändring i Centrum

Planeområdet

Planeringsområdet finns i stadskärnans östra del, ca 300 meter från torget. Planeringsområdet omfattar del av kvarter 11, som anvisas som LPA-område i gällande detaljplan, samt gatu- och parkområde i stadsdel 2, Centrum.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att utreda möjligheten att bebygga området med bostads-, affärs- och kontorsbyggnader enligt stadens förtätningsstrategi.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Utkastet till detaljplaneändring har varit till påseende 19.06.2020 - 19.07.2020

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

 Förslaget till detaljplaneändrig har varit till påseende 09.12.2020 - 08.01.2021

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Video (youtube)

Planerare 

Sören Öhberg

Detaljplan och detaljplaneändring i London

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen London ca 0,8 km nordost om torget. Planeringsområdet omfattar kvarter 4 och 9–14 i stadsdel London samt anslutande gatu-, park-, och specialområden.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att uppdatera de föråldrade detaljplanerna på området. Gatuområdet och parkområdet vid korsningen Fabriksgatan /Ahlströmsgatan ändras så att trafikarrangemangen vid Lagmans skola kan göras säkrare för skolbarn.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 02.10.2020- 02.11.2020.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Detaljplan har trätti i kraft 12.04.2021

Detaljplan SP 405.pdf

405_detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare 

AnneMo Kaitfors

Detaljplaneändring i Norrmalm

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Norrmalm cirka 400 meter norr om kärncentrum. Området avgränsar i väster till Ebba Brahe esplanaden, i norr till Skepparegatan i öster till Hamngatan och i söder till 1700-talsbebyggelsen vid Hamngatan-Loveret som är en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att möjliggöra en tillbyggnad av Mariahemmet. För detta bör tomtens stadsplaneenliga byggnadsrätt höjas.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till ändring av detaljplan har varit till påseende under tiden 17.05.2019- 17.06.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 014 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Ilmari Heinonen

Detaljplan och detaljplaneändring i Kyrkostranden 

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Kyrkostrand, ca 1,6 km från torget. Planeringsområdet innefattar sedan tidigare tomt nr. 20 i kvarter 8 i stadsdel 18, Kyrkostrand. På tomten finns en äldre byggnad i träkonstruktion som är skyddad i gällande detaljplan. Till det utvidgade planeringsområdet inkluderas oplanerat område mellan Nya Bennäsvägen och Kyrkostrandsgatan, samt gatu- och grönområden.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka skyddsvärdet av Kyrkostrands gamla skolbyggnad eller alternativt att bredda möjligheterna för funktioner som främjar bevarandet av den skyddade byggnaden. Syftet med en ny detaljplan på oplanerat område är att skapa nya boendemöjligheter.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 09.10.2019- 11.11.2019

Detaljplan.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Detaljplanen delades till två delar TN 15.6.2020

DetaljplanÄndrad.pdf

DetaljplanebeskrivningÄndrad.pdf

Den ändrade detaljplanen har trätt i kraft 07.08.2020.

 


 

Del2 

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 11.09.2020- 12.10.2020

Detaljplan.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Del2 har trätt ikraft 12.04.2021

Detaljplan SP 404.pdf

404_Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare
Sören Öhberg

Detaljplaneändring i Sikören och Permo

Planeområdet

Planområdet ligger i Sikörens stadsdel, ca 0,5km nordost om stadskärnan, och angränsar till i norr Skolgatan och i väster till Fabriksgatan. I öster an-gränsar området till småhusbebyggelsen i Permo, och i söder till Componentas industriområde. På området finns Prisma, McDonalds, biltvätthallen ABC Car Wash och en ABC kallstation och Lidl. Området omfattar gatorna Smedjegatan och Birgersvägen samt en del av Östra Ringvägen.

Planeringens avsikt

Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Prisma söder- och österut. Avsikten är att höja områdets byggnadsrätt och utvidga byggnadsytan. Utvidgningen av handeln innebär, att Smedjegatan behöver flyttas söderut, i linje med Birgersvägen. Detaljplanen borde på ett smidigt sätt möjliggöra olika lösningar i förverkligandet av parkeringen. Samtidigt undersöks möjligheten att ändra Lidls och Pris-mas anslutningar till Östra Ringvägen till en rondell.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 06.08.2019)

PDB.pdf

Utkast till ändring av detaljplan har varit påseende under tiden 13.12.2019 - 13.01.2020.

Utkast_detaljplanekarta.pdf

Utkast_detaljplanebeskrivning.pdf

Illustrationer.pdf

Förslag till Ändring av detaljplan har varit till påseende under tiden 13.11.2020 - 14.12.2020.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare 

Plandea Oy; arkitekt SAFA Kari Siipola

Strandvägens Detaljplan

Planeområde
Planeringsområdet ligger nordväst om stadskärnan, ca 1,2 kilometer från torget. Området innefattar nuvarande Strandvägen (1) från Djurgårdsleden till Västra ringvägen, oplanerad del av strand- och vattenområdet vid Gamla hamn (2a och 2b), bostadskvarter söder om Strandvägen (3), oplanerade områden mellan Skutnäsgatan och Vattungen (4) samt oplanerat område utmed Hällvägen (5).

Planeringens avsikt
En ombyggnad och uppgradering av Strandvägen har de senaste åren aktualiserats i takt med att nya bo-stadsområden har skapats främst i de nordvästra stadsdelarna. Existerande vägar och gator som leder från de västra stadsdelarna i östlig riktning är få till antal och en del av dem är inte ändamålsenligt dimensionerade med tanke på den senaste tidens ökning av trafikmängden. I dagens läge fungerar Skutnäsgatan som genomfartsled från de nordvästra stadsdelarna och Rådhusgatan, Västra Ringvägen och Västerleden som genomfartsgator från de västra och sydvästra stadsdelarna. Speciellt problematisk är den stora trafikmängd från de nordvästra stadsdelarna utmed den smala Skutnäsgatan. En nyplanering av Strandvägen har varit angeläget i flera års tid.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Utkast till detaljplan och ändring av detaljplan har varit till påseende under tiden 13.11.2020 - 14.12.2020.

Utkast_detaljplanekarta.pdf

Utkast_detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Västermalm

Planeområde

Planeringsområde omfattar radhustomterna belägna intill Radiovägen inklusive parkområden. Planeringsområdet gränsar till Radiovägen i söder och i andra riktningar till AO-egnahemshustom-terna i kvarter 29 och 30.

Planeringens avsikt

I kvarteren byggdes på 1960-talet tre radhus, enligt den tidens behov och planeringsprinciper. Av byggnaderna är två kvar, i kvarter 29, och avsikten är att ersätta dem med nybyggnader. Målet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en kontrollerad förnyelse av kvarteren som respekterar platsens atmosfär. Ett av husen (i kvarter 30) har redan ersatts med en nybyggnad, genom undantag, och detaljplanen bör justeras för att motsvara nuläget.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 18.12.2020- 18.01.2021

Detaljplan.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplan och detaljplaneändring i Skutnäs

Planeområde
Planeringsområdet omfattar nuvarande nya begravningsplatsen, områden norrut därifrån samt Schalinspark. Planeringsområdet är begränsad i norrväst mot Strandvägen, i sydväst mot bostadsområdet i Skutnäs och mot Briggsvägen, och i nordost mot Biskopsholmen (dvs. försammlingshemmet, Gamla begravningslatsen och ”Bryggerikvarteret”).

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är
- att garantera för begravningsplatsen ett tillräckligt stort område, då det nuvarande området blir för litet,
- att få en ändamålsenlig detaljplan till helhetsområdet för nuvarande och kommande begravningsplatsen och
- att säkerställa, att områdets naturvärden samt fasta fornlämningar och övriga kulturvärden på området bevaras.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 25.1.2018)

PDB.pdf (200K)

Detaljplanförslaget har  varit till påseende under tiden 21.5 - 20.06.2018

Detaljplanekarta

Detaljplanebeskrivning

Detaljplanen har blivit godkänt i stadsfullmäktige 22.10.2018 § 66

Besvären mot detaljplanen har inlämnats till Förvaltningsdomstolen och saken väntar domstols beslut.


Planerare Melinda Lundgren


 

Detaljplan i Svanen

Planeområde
Planen omfattar området vid Nissasören söder om Larsmovägen och Östanpåvägens östra sida med omgivningen runt Runebergsstugan medräknat. Detaljplanens slutliga omfattning framgår under planläggningens gång.

Planeringens avsikt
Syftet med uppgörande av detaljplan för Svanen området är att möjliggöra en ändamålsenlig utveckling och användning för enskilda personer, företag och föreningar inom rekreation, motion, idrott och motsvarande aktiviteter till området.

Program för deltagning och bedömning (uppdatering 25.11.2020)

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde
Planen omfattar kvarteret som avgränsas av Köpmansgatan, Stationsvägen, Choraeusgatan och Jakobsgatan.

Planeringens avsikt
I den gällande detaljplanen från 2009 är kvarteret avsett för ett köpcentrum, men nu vill kvarterets ägare bygga även bostäder på området. I planändringen utreds denna möjlighet.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf (412K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Östanpå

Planeområde
Planeområdet omfattar Östanlids sjukhustomt, Östandalsvägens kvartersområde för bilplatser och anslutande närrekreations- och trafikområden.

Planeringens avsikt
Genom detaljplanen möjliggörs kompletterande byggande på sjukhusområdet och bildandet av nya separata tomter för flervåningshus i planeområdets västra del. Byggrätten och skyddsmålsättningarna granskas.

Dokument Östanlid

Vaxtkartering.pdf (1.1M)
Inventeringsraport.pdf (184K)
PDB_Ostanlid.pdf (536K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Bonäs

Planeområde
Detaljplaneändringen berör ett obebyggt kvarter 12 i stadsdelen 20, Bonäs samt ett parkområdet på kvarterets södra sida.

Planeringens avsikt
Kvartersområde 12, vilket reserverats för byggnader som betjänar klubb-, social- och fritidsverksamhet har lämnats obebyggt fram till dessa dagar, och behov av detaljplaneenliga utrymmen föreligger inte. Avsikten med detaljplaneändringen är att ändra i frågavarande kvartersområde så, att det kan bebyggas med bostadshus.

Dokument Bonäs k 12

PDB_Bonas_12.pdf (204K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Varvet

Planeområde
Planen kommer att omfatta delområde av Varvet, beläget i stadens nordvästra delar. Planeområdet, till formen av en udde, ligger i den nordligaste delen av Varvet.

Planeringens avsikt
Med planen skapas förutsättningar för ett åretruntboende för småhus. Området betecknas idag, enligt gällande generalplan som ett område för marknära boende.

Dokument Varvets norra udde

PDB_VarvetsNorraUdde.pdf (184K)
Planeskiss_varvet.pdf (500K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Hoppholmen

Planeområde
Planen kommer att omfatta Hoppholmen, med Pirilöfjärden som gräns mot öst. Området är beläget i stadens östra delar, i östra Killingholmen.

Planeringens avsikt
Med planen skapas förutsättningar för ett året runt boende för småhus, enligt gällande generalplan.

Dokument Hoppholmen

PDB_Hoppholmen.pdf (292K)
Planskiss_Hoppholmen.pdf (312K)

Planerare Sören Öhberg


 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)