Detaljplaner under uppgörande


Detaljplaneändring i Sikören.

Planeområdet
Planeringsområdet ligger öster om bangården, ca 700 meter från stadens torg. Hela planeringsområdet är detaljplanerat. I detaljplanen finns inom området anvisat ett kvartersområde för affärsbyggnader (KL-1) och ett område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET).

Planeringens avsikt
Syftet med planändringen är att möjliggöra en ändamålsenlig verksamhetsutveckling för affärsbyggnaderna på området samt att uppdatera den föråldrade detaljplanen så att den motsvarar det nuvarande behovet.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplan och detaljplaneändring i Granholmen

Planeområde
Planeringsområdet ligger till största del i stadsdelen Granholmen, (Snellman), ca 3 km från torget. Den nordligaste delen av planeringsområdet ligger i Fiskars. Planeringsområdet angränsar i väst till Markusholmsfladan (icke detaljplanerat område) och Pedersöre kommungräns, i norr till Fiskarsvägen (icke detaljplanerat område), i öster till Kållbyvägen och i söder till södra delen av Granholmens industriområde. Områdets areal är ca 18 hektar.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplanen och detaljplaneändringen är att undersöka möjligheter för Snellmans köttförädlingsfabrik att utvidga sin verksamhet på området.

Program för deltagning och bedömning (uppdatering 13.9.2021)

PDB.pdf

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring är till påseende under tiden 17.01.2022- 16.02.2022.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 034 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Nyvägen

Planeområde
Planeringsområdet finns i stadens östra del, ca 2 kilometer från torget. Området areal är ca 48 hektar. Den västra och södra delen av planeringsområdet i stadsdel 24, Nyvägen omfattas av kvarteren 1-8, som i gällande detaljplan anvisas huvudsakligen för affärs-, industri- och lagerbyggnader och dels för bostads- och trädgårdsbyggnader och del för fristående småhus. Förutom kvarteren finns i planen naturligtvis behövliga gator samt ett par grönområden som buffertzoner. Den östra delen av området har ingen detaljplan.

Planeringens avsikt
Staden Jakobstad behöver nya tomter för affärs- och industriverksamhet, som kunde placeras på den nu oplanerade delen av området. Egnahemskvarteren i den gällande detaljplanen har inte förverkligats, så till den delen kan detaljplanen till sin styrning anses vara föråldrad.
Planen kan dessutom vara föråldrad beträffande styrningen av byggnadssättet på kvarteren för affärs-, industri- och lagerbyggnader, vilket bör närmare studeras.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplaneändring i Alholmen

Planeområde
Planeringsområdet ligger cirka 4 km från centrum, på hamnområdet beläget i Jakobstads norra del. Hela planeringsområdet är detaljplanerat område. I detaljplanen anvisas området som ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

Planeringens avsikt
Syftet med planändringen är att justera byggnadsytorna och parkeringen på området. Samtidigt undersöks möjlighet att utöka byggnadsrätten. Ändringen ses vara betydande och en ändring av detaljplanen behövs.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 21.7.2021- 24.8.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Detaljplanen har trätt i kraft 05.01.2022

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplaneändring i Kvastberget

Planeområde
direkt norr om stadsdelen Norrmalm ca 1 km från torget. Planeringsområdet avgränsas av Alholmsvägen/Alholmsgatan i väster, Korsgrundsvägen i norr, järnvägen i öster och Kvastbergsgatan i söder.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka möjligheter för KWH-koncernen att utvidga sin verksamhet på området. Samtidigt undersöks möjliga ändringar i trafiknätet för att minska trafiken längs Kvastbergsgatan. Ytterligare undersöks lämpligt användningsändamål och avgränsning för den skyddade skolfastigheten, Ristikari.

Program för deltagning och bedömning (uppdatering 15.1.2021)

PDB.pdf

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplan och detaljplaneändring i Sikören/Centrum

Planeområde
Planeringsområdet finns i stadens östra del, ca 500 meter från torget. Planeringsområdet innefattar kvarter 24 och gatuområde i stadsdel 2, Centrum, samt icke detaljplanerat område mellan Österleden, Östra Ringvägen, Fabriksgatan och Stationsvägen.

Planeringens avsikt
Avsikten med detaljplaneändringen är att utreda möjligheterna till att utveckla denna del av Sikörenområdet, främst den tidigare bangården, till ett område bestående av i huvudsak större affärsenheter. 

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring är till påseende under tiden 15.12.2021- 15.01.2022.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

 

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde
Planeringsområdet ligger i Centrum, ca 270 m från torget. Planeringsområdet innefattar kvarter 9, stadsdel 3, Centrum, samt park- (Concor-diaskvären) och gatuområden (Loveret, Concordia-gränden).

Planeringens avsikt
Avsikten med detaljplaneändringen är att undersöka möjligheten ifall stadsbilden och -vyn tillåter, och om det finns fysiska möjligheter, att öka det högsta tillåtna våningsantalet samt byggnadsrätten, på tomt nr. 26, utmed tomtgränsen mot Visasbacken.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Utkast till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 21.7.2021- 24.8.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Förslag till detaljplaneändring är till påseende under tiden 28.12.2021 - 26.01.2022.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 029 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Fårholmen

Planeområde
Planeringsområdet ligger i stadsdelen Fårholmen cirka 3 kilometer norr om kärncentrum. Området angränsar till Västra Fårholmsvägen, Fladdermusvägen och Flygekorrslunden. Området är obebyggt och består av gallrad skog.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att göra planen mer flexibel med avseende på våningstal, byggnadsytor och bestämmelser.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 2.6.2021- 2.7.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Detaljplan har trätt i kraft 03.12.2021.

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Östanpå

Planeområde
Planeringsområdet ligger cirka 3,3 km nordost om Jakobstads centrum. Området innefattar en cirka 800 meter lång sträcka av Östanpåvägen från korsningen till Larsmovägen mot Östanpå, samt skogsområdet söder om Östanpåvägen där bland annat Fallberget och en motionsstig/ett skidspår finns. Bortsett från områdets nordvästra hörn, som reserveras som ett vägområde och en park, samt områdets sydöstra del, som är ett kvartersområde för småhus, är planeringsområdet inte detaljplanerat.

Planeringens avsikt
Syftet med planen är att möjliggöra en förlängning av gång- och cykelvägen längs Östanpåvägen, så att den sträcker sig ända ut till Larsmovägen, samt att planera de områden som saknar detaljplan.

Program för deltagning och bedömning (uppdaterad 25.2.2021)

PDB.pdf

Förslag till detaljplaneändring har varit till påseende under tiden 15.9.2021- 15.10.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare Melinda Lundgren

 


Detaljplaneändring som har ringa verkningar i Norrmalm

Planeområdet

Området är beläget mellan Ebba Brahe esplanaden och förlängningen av Segelsundsgatan.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att korrigera en bestämmelse som ger möjlighet till feltolkning. Detaljplanens höjder för byggnader preciseras så att det blir möjligt att ändra befintlig vindsvåning till bostadsbruk, i enlighet med den ursprungliga tanken från det tidigare detaljplanearbetet.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Detaljplanändring, som är ringa till sina verkningar har varit till påseende under tiden 05.06.2020- 19.06.2020.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

 

Planerare 

Sören Öhberg

Detaljplaneändring i Centrum

Planeområdet

Planeringsområdet finns i stadskärnans östra del, ca 300 meter från torget. Planeringsområdet omfattar del av kvarter 11, som anvisas som LPA-område i gällande detaljplan, samt gatu- och parkområde i stadsdel 2, Centrum.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att utreda möjligheten att bebygga området med bostads-, affärs- och kontorsbyggnader enligt stadens förtätningsstrategi.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Utkastet till detaljplaneändring har varit till påseende 19.06.2020 - 19.07.2020

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

 Förslaget till detaljplaneändrig har varit till påseende 09.12.2020 - 08.01.2021

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Video (youtube)

En besvär har inlämnats till förvaltningsdomstolen och vi väntar på förvaltningsdomstolets beslut.

 

Planerare 

Sören Öhberg

Detaljplaneändring i Norrmalm

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Norrmalm cirka 400 meter norr om kärncentrum. Området avgränsar i väster till Ebba Brahe esplanaden, i norr till Skepparegatan i öster till Hamngatan och i söder till 1700-talsbebyggelsen vid Hamngatan-Loveret som är en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att möjliggöra en tillbyggnad av Mariahemmet. För detta bör tomtens stadsplaneenliga byggnadsrätt höjas.

Program för deltagning och bedömning

PDB.pdf

Förslag till ändring av detaljplan har varit till påseende under tiden 17.05.2019- 17.06.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 014 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Ilmari Heinonen

Strandvägens Detaljplan

Planeområde
Planeringsområdet ligger nordväst om stadskärnan, ca 1,2 kilometer från torget. Området innefattar nuvarande Strandvägen (1) från Djurgårdsleden till Västra ringvägen, oplanerad del av strand- och vattenområdet vid Gamla hamn (2a och 2b), bostadskvarter söder om Strandvägen (3), oplanerade områden mellan Skutnäsgatan och Vattungen (4) samt oplanerat område utmed Hällvägen (5).

Planeringens avsikt
En ombyggnad och uppgradering av Strandvägen har de senaste åren aktualiserats i takt med att nya bo-stadsområden har skapats främst i de nordvästra stadsdelarna. Existerande vägar och gator som leder från de västra stadsdelarna i östlig riktning är få till antal och en del av dem är inte ändamålsenligt dimensionerade med tanke på den senaste tidens ökning av trafikmängden. I dagens läge fungerar Skutnäsgatan som genomfartsled från de nordvästra stadsdelarna och Rådhusgatan, Västra Ringvägen och Västerleden som genomfartsgator från de västra och sydvästra stadsdelarna. Speciellt problematisk är den stora trafikmängd från de nordvästra stadsdelarna utmed den smala Skutnäsgatan. En nyplanering av Strandvägen har varit angeläget i flera års tid.

Program för deltagning och bedömning (uppdatering 10.06.2021)

PDB.pdf

Utkast till detaljplan och ändring av detaljplan har varit till påseende under tiden 13.11.2020 - 14.12.2020.

Utkast_detaljplanekarta.pdf

Utkast_detaljplanebeskrivning.pdf

Förslag till ändring av detaljplan har varit till påseende under tiden 15.09.2021- 15.10.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Vägområdet i ett reviderat förslag till detaljplaneändring för Strandvägens nya dragning pålas ut i terrängen

Utgående från de åsikter och anmärkningar som getts angående detaljplaneförslaget, revideras förslaget. Det reviderade förslaget kommer att läggas fram till påseende när det färdigställts och då kan eventuella anmärkningar lämnas in. Nedan finns en länk till planförslaget som är under revidering.

Strandvägen_RevideradeVägområdet_18.11.2021.pdf 

Strandvägens vägområde pålas ut i terrängen enligt det reviderade planförslaget så som det såg ut 18.11.2021. Inom det 15–16 meter breda vägområdet planeras bland annat ett område för snöröjning, en gång- och cykelled, ett planteringsområde på vissa avsnitt, två körfiler, en vägren och ett dike. Hela vägområdets bredd kommer alltså inte att användas som körbana. En noggrannare planering av vägområdet görs i gatuplanen, som det blir möjligt att uppgöra efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Förslaget till gatuplan kommer även det att läggas fram till påseende och då kan man lämna in anmärkningar mot gatuplanen.

Planerare Melinda Lundgren


 

Detaljplan i Svanen

Planeområde
Planen omfattar området vid Nissasören söder om Larsmovägen och Östanpåvägens östra sida med omgivningen runt Runebergsstugan medräknat. Detaljplanens slutliga omfattning framgår under planläggningens gång.

Planeringens avsikt
Syftet med uppgörande av detaljplan för Svanen området är att möjliggöra en ändamålsenlig utveckling och användning för enskilda personer, företag och föreningar inom rekreation, motion, idrott och motsvarande aktiviteter till området.

Program för deltagning och bedömning (uppdatering 25.11.2020)

PDB.pdf

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde
Planeringsområdet ligger mellan Runebergsparken och bangården, ca 150 meter öster om stadens torg och omfattar förutom det s.k. Maria Malm-kvarteret även angränsande gator (Stationsvägen, Köpmansgatan, Choraeusgatan och Jakobsgatan). I kvarteret har det funnits ett ämbetshus från 1960-talet och en busstation. Busstationen revs 2007 och ämbetshuset 2008. Efter det har kvarteret stått tomt. Kvarteret utgör en övergång och förbindelse mellan stadens centrum och Sikören, öster om järnvägen, där stormarketarna finns.
Gällande detaljplan är från år 2009. I detaljplanen finns inom området anvisat ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K), samt gatuområden.

Planeringens avsikt
Syftet med planändringen är att tillåta ett bredare användningsändamål och därigenom öka mångfalden i kvarteret.
På planeringsområdet har områden i den gällande detaljplanen anvisats delvis för annat bruk än vad som avses i den tilltänkta detaljplaneändringen. De planerade ändringarna, så som byggande av bostäder, är inte i enlighet med den gällande detaljplanen och därför behövs en ändring av detaljplanen.

Program för deltagning och bedömning (Uppdatering 6.10.2021)

PDB.pdf

Planerare Melinda Lundgren


Detaljplaneändring i Östanpå

Planeområde
Planeområdet omfattar Östanlids sjukhustomt, Östandalsvägens kvartersområde för bilplatser och anslutande närrekreations- och trafikområden.

Planeringens avsikt
Genom detaljplanen möjliggörs kompletterande byggande på sjukhusområdet och bildandet av nya separata tomter för flervåningshus i planeområdets västra del. Byggrätten och skyddsmålsättningarna granskas.

Dokument Östanlid

Vaxtkartering.pdf (1.1M)
Inventeringsraport.pdf (184K)
PDB_Ostanlid.pdf (536K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Bonäs

Planeområde
Detaljplaneändringen berör ett obebyggt kvarter 12 i stadsdelen 20, Bonäs samt ett parkområdet på kvarterets södra sida.

Planeringens avsikt
Kvartersområde 12, vilket reserverats för byggnader som betjänar klubb-, social- och fritidsverksamhet har lämnats obebyggt fram till dessa dagar, och behov av detaljplaneenliga utrymmen föreligger inte. Avsikten med detaljplaneändringen är att ändra i frågavarande kvartersområde så, att det kan bebyggas med bostadshus.

Dokument Bonäs k 12

PDB_Bonas_12.pdf (204K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Varvet

Planeområde
Planen kommer att omfatta delområde av Varvet, beläget i stadens nordvästra delar. Planeområdet, till formen av en udde, ligger i den nordligaste delen av Varvet.

Planeringens avsikt
Med planen skapas förutsättningar för ett åretruntboende för småhus. Området betecknas idag, enligt gällande generalplan som ett område för marknära boende.

Dokument Varvets norra udde

PDB_VarvetsNorraUdde.pdf (184K)
Planeskiss_varvet.pdf (500K)

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Hoppholmen

Planeområde
Planen kommer att omfatta Hoppholmen, med Pirilöfjärden som gräns mot öst. Området är beläget i stadens östra delar, i östra Killingholmen.

Planeringens avsikt
Med planen skapas förutsättningar för ett året runt boende för småhus, enligt gällande generalplan.

Dokument Hoppholmen

PDB_Hoppholmen.pdf (292K)
Planskiss_Hoppholmen.pdf (312K)

Planerare Sören Öhberg


 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)