Generalplan under uppgörande

Generalplanen skall omfatta stadens hela område, och syftet med planen är att i allmänna drag styra markanvändningen och samhällsstrukturen i Jakobstad. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och annan planering samt byggande och annan markanvändning.

Planeringsområde

Planeringsområdet innefattar hela stadens område. Stadens yta är ca 396,25 km2, varav knappa 90 km2 är markområden.

Program för deltagande och bedömning 27.3.2019

Eftersom planen kommer att omfatta hela staden, är praktiskt taget alla stadsbor intressenter i ärendet, liksom även grannkommuner och olika myndigheter. Om möjligheterna att påverka planeringen redogörs närmare i programmet för deltagande och bedömning.

ykpaivitys

Planerare

Som planläggningskonsult fungerar FCG Planering och design Ab: 

Projektchef Kai Tolonen (arkitekt SAFA, LuK)

Planläggare Eva Persson Puurula (Arkitekt SAFA, YKS-623)

Planeringen styrs gemensamt av arkitekt Ilmari Heinonen, Jakobstad, samt av en generalplanearbetsgrupp som har tillsatts för planprocessen.  Som ordförande för arbetsgruppen fungerar t.f. Tekniska direktören Harri Kotimäki och som sekreterare byråarkitekten Annemo Kaitfors.

 


 

Bekanta dig med utkastet till Generalplan.

Framöver kommer utkastet till generalplan ännu presenteras för allmänheten och offentligt framläggas till påseende. Om detta informeras skilt i dagstidningarna.

GP2040

Generalplankarta utkastet 05.03.2020.pdf

Generalplanebeskrivning utkastet 05.03.2020.pdf

 


 

Arbetsgruppen för generalplanen

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)