Generalplan under uppgörande

Generalplanen skall omfatta stadens hela område, och syftet med planen är att i allmänna drag styra markanvändningen och samhällsstrukturen i Jakobstad. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och annan planering samt byggande och annan markanvändning.

Planeringsområde

Planeringsområdet innefattar hela stadens område. Stadens yta är ca 396,25 km2, varav knappa 90 km2 är markområden.

Program för deltagande och bedömning 27.3.2019

Eftersom planen kommer att omfatta hela staden, är praktiskt taget alla stadsbor intressenter i ärendet, liksom även grannkommuner och olika myndigheter. Om möjligheterna att påverka planeringen redogörs närmare i programmet för deltagande och bedömning.

ykpaivitys

Planerare

Som planläggningskonsult fungerar FCG Planering och design Ab: 

Projektchef Kai Tolonen (arkitekt SAFA, LuK)

Planläggare Eva Persson Puurula (Arkitekt SAFA, YKS-623)

Planeringen styrs gemensamt av arkitekt Sören Öhberg, Jakobstad, samt av en generalplanearbetsgrupp som har tillsatts för planprocessen.  Som ordförande för arbetsgruppen fungerar t.f. Tekniska direktören Harri Kotimäki och som sekreterare byråarkitekten Annemo Kaitfors.

 


 

Utkast till generalplan har varit framlagt till påseende 26.5.-27.8.2021

Under påseendetiden ordnadess också ett till allmänheten riktat informationstillfälle, på internet. 

GP2040

Generalplanekarta.pdf

Generalplanebeskrivning och sammanfatning.pdf

Program för deltagande och bedömning.pdf

1. Trafikbullerutredning.pdf

2. Nätverksgranskning av service och affärstjänster.pdf

3. Arkeologisk inventering.pdf

4. Dagvattenutredning.pdf

5. Naturutredning.pdf

 Stadens invånare och andra intressenter kan lämna in anmärkningar gällande utkastet, under den tiden, som planutkastet är framlagt till påseende. Anmärkningarna bör vara skriftliga, och de skall lämnas in till stadens registratur, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, senast under kontorstid 27.8.2021. Anmärkningarna bör rubriceras ”generalplan – anmärkning”. Anmärkningar kan också lämnas via e-post, under adressen registraturen@jakobstad.fi med rubrik ”generalplan - anmärkning”.
Tidigare inlämnade anmärkningar kommer att beaktas.


Stadsstyrelsen


 

Arbetsgruppen för generalplanen

Kurt Hellstrand 20mindre
Kurt Hellstrand
Kristdemokraterna i Finland
Stadsfullmäktiges III viceordförande
Ittonen Jarmo
Jarmo Ittonen
Vänsterförbundet
AnneMo Kaitfors 2019 Foto Jacob Aberg
AnneMo Kaitfors
Byråarkitekt
Milla Kallioinen 2019 Foto Jacob Aberg
Milla Kallioinen
Förvaltningsdirektör
KARI KOSKELA
Kari Koskela
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktiges II viceordförande
Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
tf Stadsutvecklingsdirektör / Stadsingenjör
Jan Levander
Jan Levander
Direktör för bildning och välfärd
Lunabba Maria2
Maria Lunabba
Svenska Folkpartiet
Sjolund Owe
Owe Sjölund
Svenska Folkpartiet
Stadsstyrelsens ordförande
Pia Maria Sjostrom
Pia-Maria Sjöström
Chefsläkare
Sofia Zittra Barsund
Sofia Zittra-Bärsund
Miljövårdschef
Soren Ohberg 2019 Foto Jacob Aberg
Sören Öhberg
Stadsplanearkitekt

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)