Till påseende

Detaljplaneändring i Sikören och Permo

Planeområdet

Planområdet ligger i Sikörens stadsdel, ca 0,5km nordost om stadskärnan, och angränsar till Skolgatan, Fabriksgatan och Östra Ringvägen. På området finns Prisma, McDonalds, biltvätthallen ABC Car Wash och en ABC kallstation. Området omfattar gatorna Smedjegatan och Birgersvägen. I söder angränsar området till Componentas område. Vid behov kan området utvidgas.

Planeringens avsikt

Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Prisma söder- och österut. Avsikten är att höja områdets byggnadsrätt och utvidga byggnadsytan. Utvidgningen av handeln innebär, att Smedjegatan behöver flyttas söderut, i linje med Birgersvägen. Detaljplanen borde på ett smidigt sätt möjliggöra olika lösningar i förverkligandet av parkeringen.

Utkast till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 13.12.2019 - 13.01.2020.

Utkast_detaljplanekarta.pdf

Utkast_detaljplanebeskrivning.pdf

Illustrationer.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden utkastet är framlagt till påseende, inlämnas till Tekniska nämnden, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Planutkast 008, anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Plandea Oy; arkitekt SAFA Kari Siipola

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)