Till påseende

Detaljplaneändring i Centrum (Tomtebo)

Planeområde
Planeringsområdet ligger i stadskärnan, ca 150 meter från torget. Planeringsområdet innefattar tomt nr. 2 i kvarter 2, stadsdel 3, centrum, mellan Kanalesplanaden och Styrmansgatan (se gällande detaljplan, sidan 15). Området ingår i byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY), där området mellan stadens centrum och Skata fortfarande bär spår av den stadsplan som uppgjordes före den stora branden 1835. På tomten finns två träbyggnader som i gällande detaljplan är skyddade.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en större flexibilitet av tomtens användning och verksamhet som främjar bevarandet av de skyddade byggnaderna.

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 09.11 - 11.12.2018.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förlsget är framlagt till påseende, inlämnas till stadstyrelsen. Strengbergsgatan 1 68600 Jakobstad, eller framförs per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd "Plan 003" som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Sören Öhberg

 


Detaljplaneändring i Centrum (Halpa-Halli kvarteret)

Planeringsområde

Planeringsområdet omfattar det så kallade Visaskvarteret, som i söder angränsar till gågatan, i öster till Storgatan, i väster till Otto Malmsgatan och i norr till Styrmansgatan. Hela planeringsområdet anvisas i den gällande detaljplanen som ett kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (se gällande detaljplan, sidan 14). Detaljplaneområdet är en del av ”Jakobstads historiska stadskärna” som är en byggd kulturmiljö av riksintresse. En bedömning av detaljplanens aktualitet görs i detta sammanhang för hela kvartersområdet, vilket enligt bedömningen utgör en funktionell helhet.

Planeringens avsikt

Kommunen ska följa med detaljplanernas aktualitet och vid behov göra upp nya detaljplaner för föråldrade. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en utvidgning av Halpa-Hallis affärslokal. I arbetet med planen utreds Halpa-Hallis förslag om att de områden som anvisas som en för allmänheten tillgänglig promenadyta, jk/v, ändras till affärslokal, möjligheten att bygga affärslokal i den 3 meter djupa arkaden och andra utvecklingsmöjligheter. De planerade ändringarna har en betydande inverkan på områdesanvändningen eller områdets uttryck. Dessutom skulle ett förverkligande av ändringarna nu inte vara i enlighet med planen. Att genomföra förändringarna nu skulle således vara emot planen. Därför behövs en ändring av detaljplanen för området.

Följande utkast till detaljplaneändring är till påseende under tiden 31.10 - 16.11.2018.

Detaljplanekarta

Detaljplanebeskrivning

Eventuella åsikter kan inlämnas till planläggningsavdelningen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Centrums detaljplaneutkast” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Melinda Lundgren

 


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)