Till påseende

Detaljplaneändring i Pirilö 

Planeområde

Planeringsområdet ligger i stadens sydöstra del, ca 5,8 km från stadens centrum. Planeringsområdet innefattar kvarter 5 - 9 i stadsdel 41, Pirilö, utmed Kållbyvägen och Spituholmsvägen. Planeområdet är för närvarande utbyggt till ungefär hälften med industri- och lagerbyggnader. Av områdets vägnät är det endast Bockholmsvägen och halva Mästasvägen som är utbyggda.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en större flexibilitet för utveckling och utvidgning av de företag som verkar på området. I dagens läge begränsar gällande detaljplan utvidgningsmöjligheterna i för stor grad.

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 21.12 .2018- 21.01.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 005 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Sören Öhberg


Detaljplaneändring i Alholmen

Planeområde

Planeringsområdet ligger cirka 4 km från centrum, på hamnområdet beläget i Jakobstads norra del. Hela planeringsområdet är detaljplanerat område. I detaljplanen anvisas området som ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

Planeringens avsikt

Syftet med planändringen är att öka byggrätten på området, planera in parkeringsplatser och förstora byggnadsytorna. I arbetet med planen utreds behovet av parkeringsplatser och möjligheten att bilda nya, samt möjligheten att förstora byggnadsytorna.

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 21.12 .2018- 21.01.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 002 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Melinda Lundgren


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)