Till påseende

Detaljplaneändring i Fårholmen

Planeområde
Planeringsområdet ligger i stadsdelen Fårholmen cirka 3 kilometer norr om kärncentrum. Området angränsar i sydväst till Fattigviksstranden, i väster till Flygekorrelunden, i norr till Fladdermusvägen och i öster till skyddsgrönområdet längs Jakobstads omfartsväg. På området finns en bebyggd tomt, övriga tomter är obebyggda.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra uppförande av nybyggnader i I, I½ och II våningar, istället för obligatorisk I ½ - II-våningar i kvarter 1 och 4. Samtidigt granskas

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring är till påseende under tiden 20.11.2020- 04.01.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 022 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Sikören och Permo

Planeområdet

Planområdet ligger i Sikörens stadsdel, ca 0,5km nordost om stadskärnan, och angränsar till i norr Skolgatan och i väster till Fabriksgatan. I öster an-gränsar området till småhusbebyggelsen i Permo, och i söder till Componentas industriområde. På området finns Prisma, McDonalds, biltvätthallen ABC Car Wash och en ABC kallstation och Lidl. Området omfattar gatorna Smedjegatan och Birgersvägen samt en del av Östra Ringvägen.

Planeringens avsikt

Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Prisma söder- och österut. Avsikten är att höja områdets byggnadsrätt och utvidga byggnadsytan. Utvidgningen av handeln innebär, att Smedjegatan behöver flyttas söderut, i linje med Birgersvägen. Detaljplanen borde på ett smidigt sätt möjliggöra olika lösningar i förverkligandet av parkeringen. Samtidigt undersöks möjligheten att ändra Lidls och Pris-mas anslutningar till Östra Ringvägen till en rondell.

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 13.11.2020 - 14.12.2020.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till Tekniska nämnden, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 008, anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Plandea Oy; arkitekt SAFA Kari Siipola

Strandvägens Detaljplan

Planeområde
Planeringsområdet ligger nordväst om stadskärnan, ca 1,2 kilometer från torget. Området innefattar nuvarande Strandvägen (1) från Djurgårdsleden till Västra ringvägen, oplanerad del av strand- och vattenområdet vid Gamla hamn (2a och 2b), bostadskvarter söder om Strandvägen (3), oplanerade områden mellan Skutnäsgatan och Vattungen (4) samt oplanerat område utmed Hällvägen (5).

Planeringens avsikt
En ombyggnad och uppgradering av Strandvägen har de senaste åren aktualiserats i takt med att nya bo-stadsområden har skapats främst i de nordvästra stadsdelarna. Existerande vägar och gator som leder från de västra stadsdelarna i östlig riktning är få till antal och en del av dem är inte ändamålsenligt dimensionerade med tanke på den senaste tidens ökning av trafikmängden. I dagens läge fungerar Skutnäsgatan som genomfartsled från de nordvästra stadsdelarna och Rådhusgatan, Västra Ringvägen och Västerleden som genomfartsgator från de västra och sydvästra stadsdelarna. Speciellt problematisk är den stora trafikmängd från de nordvästra stadsdelarna utmed den smala Skutnäsgatan. En nyplanering av Strandvägen har varit angeläget i flera års tid.

Utkast till detaljplan och ändring av detaljplan är till påseende under tiden 13.11.2020 - 14.12.2020.

Utkast_detaljplanekarta.pdf

Utkast_detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella åsikter kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till Tekniska nämnden, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 026 åsikt” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Sören Öhberg

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)