Till påseende

Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde
Planeringsområdet ligger i Centrum, ca 270 m från torget. Planeringsområdet innefattar kvarter 9, stadsdel 3, Centrum, samt park- (Concordiaskvären) och gatuområden (Loveret, Concordiagränden).

Planeringens avsikt
Avsikten med detaljplaneändringen är att undersöka möjligheten ifall stadsbilden och -vyn tillåter, och om det finns fysiska möjligheter, att öka det högsta tillåtna våningsantalet samt byggnadsrätten, på tomt nr. 26, utmed tomtgränsen mot Visasbacken.

Utkast till detaljplaneändring är till påseende under tiden 21.7.2021- 24.8.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Vid behov ges tilläggsinformation från 9.8.2021 och framåt av stadsplanearkitekt Sören Öhberg, tfn 044 785 1633.

Eventuella åsikter kan, under tiden utkastet är framlagt till påseende, framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd planens arbetsnummer ”Plan 029 åsikt” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Sören Öhberg

 


Detaljplaneändring i Alholmen

Planeområde
Planeringsområdet ligger cirka 4 km från centrum, på hamnområdet beläget i Jakobstads norra del. Hela planeringsområdet är detaljplanerat område. I detaljplanen anvisas området som ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

Planeringens avsikt
Syftet med planändringen är att justera byggnadsytorna och parkeringen på området. Samtidigt undersöks möjlighet att utöka byggnadsrätten. Ändringen ses vara betydande och en ändring av detaljplanen behövs.

Förslag till detaljplaneändring är till påseende under tiden 21.7.2021- 24.8.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Planerare Melinda Lundgren

Vid behov ges tilläggsinformation från 9.8.2021 och framåt av stadsplanearkitekt Sören Öhberg, tfn 044 785 1633.

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 031 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.


Utkast till generalplan är framlagt till påseende 26.5.-27.8.2021

Under påseendetiden ordnas också ett till allmänheten riktat informationstillfälle, på internet. Om detta informeras senare.

GP2040

Generalplanekarta.pdf

Generalplanebeskrivning och sammanfatning.pdf

Program för deltagande och bedömning.pdf

1. Trafikbullerutredning.pdf

2. Nätverksgranskning av service och affärstjänster.pdf

3. Arkeologisk inventering.pdf

4. Dagvattenutredning.pdf

5. Naturutredning.pdf

 Stadens invånare och andra intressenter kan lämna in anmärkningar gällande utkastet, under den tiden, som planutkastet är framlagt till påseende. Anmärkningarna bör vara skriftliga, och de skall lämnas in till stadens registratur, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, senast under kontorstid 27.8.2021. Anmärkningarna bör rubriceras ”generalplan – anmärkning”. Anmärkningar kan också lämnas via e-post, under adressen registraturen@jakobstad.fi med rubrik ”generalplan - anmärkning”.


Tidigare inlämnade anmärkningar kommer att beaktas.


Stadsstyrelsen


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)