Till påseende

Detaljplaneändring i Korsgrundet

Planeområde
Planeringsområdet ligger cirka 2 km från centrum, strax söder om bostadsmässans planområde i Korsgrundet och gränsar i söder till Andersinsvä-gen. Området omfattar strandområdet mellan Al-holmsvägen i öster och havet i väster.

Planeringens avsikt

Syftet med planändringen är att planera det område som i gällande detaljplan anvisats som en park för ett kvartersområde för radhusbostäder, att öka byggrätten på befintliga kvartersområden för flervåningshus och reservera en tomt för Oy Herrfors Ab:s behov.

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende under tiden 15.3 - 15.4.2019.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Video

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 006 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Melinda Lundgren


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)