Till påseende

Detaljplaneändring i Centrum

Planeområdet

Planeringsområdet finns i stadskärnans östra del, ca 300 meter från torget. Planeringsområdet omfattar del av kvarter 11, som anvisas som LPA-område i gällande detaljplan, samt gatu- och parkområde i stadsdel 2, Centrum.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att utreda möjligheten att bebygga området med bostads-, affärs- och kontorsbyggnader enligt stadens förtätningsstrategi.

Utkastet till detaljplaneändring är till påseende 19.06.2020 - 19.07.2020

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella åsikter kan, under tiden utkastet är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 019 åsikt” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Sören Öhberg

Detaljplaneändring i Kivilös

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i Kivilös, ca 0,8 km från torget. Planeringsområdet omfattar kvarter 3 i stadsdel 17, Kivilös samt anslutande gatu- och parkområden. Tomt 1 är bebyggd med tre bostadshus och tomt 3 är bebyggd med byggnad för gruppboende. Tomt 2 och 4 är obebyggda och består av skog.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra användningsändamålet för tomt 4 till AR-område, kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus. Enligt gällande detaljplan anvisas tomten som kvartersområde för trädgårdsbyggnader (AV). Samtidigt ändras användningsändamålet för tomt 3 som beviljats undantag för gruppstödsboende år 1996 (Stst 12.8.1996 § 509) och undantag för tillbyggnad av befintligt gruppboende år 2013 (EPOELY/202/2013).

Förslag till detaljplaneändring är till påseende under tiden 05.06.2020- 06.07.2020.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 016” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Annemo Kaitfors

Detaljplaneändring som har ringa verkningar i Norrmalm

Planeområdet

Området är beläget mellan Ebba Brahe esplanaden och förlängningen av Segelsundsgatan.

Planeringens avsikt

Syftet med planen är att korrigera en bestämmelse som ger möjlighet till feltolkning. Detaljplanens höjder för byggnader preciseras så att det blir möjligt att ändra befintlig vindsvåning till bostadsbruk, i enlighet med den ursprungliga tanken från det tidigare detaljplanearbetet.

Detaljplaneändring, som är ringa till sina verkningar är till påseende under tiden 05.06.2020 - 19.06.2020.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 020” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare 

Sören Öhberg

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)