Till påseende

Detaljplaneändring i Bonäs

Planeområde
Planeringsområdet ligger i Bonäs, ca 1,5 km sydväst från torget. Planeringsområdet omfattar kvarter 29 i stadsdel 20, Bonäs, samt anslutande gatu-, närrekreations- och parkområden. Den södra delen av tomt 1, kvartersområde för byggnader avsedda för idrottsverksamhet, är bebyggd med Jakobstad Tenniscenter. Den norra delen av tomten saknar byggnadsrätt och består av skog. Väster och norr om kvartersområdet finns närrekreationsområde och en lekpark.

Planeringens avsikt
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggnader avsedda för idrottsverksamhet norr om den befintliga tennishallen.

Förslag till detaljplaneändring är till påseende under tiden 17.02.2021- 19.03.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 023 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare AnneMo Kaitfors


Detaljplaneändring i Centrum

Planeområde
Planeringsområdet ligger i Jakobstads centrum, drygt 100 meter söder om torget. Området omfattar hela kvarteret där bland annat musikcafé After Eight och Jakobstads museum ligger, samt angränsande gatuområden på Storgatan och Södermalmsgatan. Hela planeringsområdet är detaljplanerat område. I detaljplanen finns ett kvartersområde för förvaltnings- och ämbetsverksbyggnader, ett kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård, samt gatuområden reserverade

Planeringens avsikt
Syftet med planändringen är att möjliggöra en ändamålsenlig utveckling av verksamheten på fastigheterna i kvarteret.

Förslag till detaljplaneändring är till påseende under tiden 17.02.2021- 19.03.2021.

Detaljplanekarta.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 021 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Planerare Melinda Lundgren


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)