Till påseende

Detaljplan och detaljplaneändring i Kyrkostranden 

Planeområdet

Planeringsområdet ligger i stadsdelen Kyrkostrand, ca 1,6 km från torget. Den västra delen av planeringsområdet gjordes som en skild plan i tidigare. I detta skede omfattar planeringsområdet oplanerat område mellan Nya Bennäsvägen och Kyrkostrandsgatan, en del av kvarter 3 samt gatu- och grönområden.

Planeringens avsikt

Syftet med detaljplaneändringen är att skapa tre nya småhustomter.

Förslag till detaljplan och detaljplaneändring är till påseende under tiden 11.09.2020- 12.10.2020

Detaljplan.pdf

Detaljplanebeskrivning.pdf

Eventuella anmärkningar kan, under tiden planförslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 004 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)