Sysselsättningsverksamhet

Stöd för Arbetsförmåga, pågående utvecklingsprojekt inom sysselsättningsverksamheten

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan vara ett alternativ för arbetslöshet. Syftet med verksamheten är att förbättra möjligheterna att hitta vägen tillbaka till arbetslivet, få en studieplats eller helt enkelt höja på livskvaliteten. Rehabiliterande arbetsverksamhet verkställs enligt en individuell aktiveringsplan som utformas tillsammans med arbetskraftsmyndigheter, kommunens representant och kunden.

Verksamheten skräddarsys enligt förmåga och färdighet. Verksamheten bör vara tillräckligt utmanande för att främja möjligheten att komma ut i arbetslivet och förbättra livshanteringen.

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan ordnas inom stadens enheter, staten, stiftelser, församlingar och föreningar. Verksamheten kan inte ordnas inom företag.

Personer som deltar är inte i tjänsteförhållande, meningen är inte att ersätta en anställning.

Broschyr till kunden

Broschyr till arbetsgivare 

Arbetsdagbok 

 

Taina Karvonen
Handledare, rehabiliterande arbetsverksamhet
Maria Kivilompolo
Kanslist

Linn Lassila
Handledare, rehabiliterande arbetsverksamhet


Sektorsövergripande samservice i Jakobstadsnejden som främjar sysselsättningen, TYP

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättning (TYP) är en modell för samverkan där kommunen, Arbets- och näringsbyrån och FPA samarbetar. Jakobstadsnejdens samservice kallades förr INTRO. Städerna Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Kronoby, Larsmo och Pedersöre har genom samarbetsavtal kommit överens om att ordna samservice. Samservicen har ett gemensamt arbetsställe, Strengbergsgatan 1, dörr D, vån. 2 i Jakobstad.Enligt behov ordnas träff med kunder ute i kommunerna.

Målet för TYP är att kartlägga den arbetslöses servicebehov och planera ändamålsenliga tjänster samt att följa upp hur de framskrider. Målet är att främja sysselsättningen av arbetslösa genom att erbjuda offentlig arbetskraftsservice, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster enligt servicebehovet. En person blir kund inom samservicen ifall det för att främja sysselsättningen krävs samordning av de tjänster som Arbets- och näringsbyrån, kommunen och FPA är skyldiga att ordna.

Kundförhållandet börjar med en kartläggning, som görs tillsammans med socialkoordinatorn samt en sakkunnig från Arbets- och näringsbyrån. Under kartläggningen utarbetas en sektorsövergripande sysselsättningsplan, där man kommer överens om service och tjänster som tillgodoser den arbetslöses behov. Planen följs upp och uppdateras vid behov. Kundförhållandet vid TYP avslutas när behovet av sektorsövergripande samservice inte längre finns. 

Annika Lill-Sundqvist
Socialkoordinator
 
Sandra Ström
Socialkoordinator

 


 

Sysselsättningsenheten Station Lotsen

Station Lotsen erbjuder arbetsträningsplatser till personer i åldern 18 - 63. På arbetsverkstaden erbjuds under handledning, möjlighet att bekanta sig med arbetsliknande uppgifter genom arbetsträning (rehabiliterande verksamhet), lönestöd eller läroavtal.
Arbetsträningen kan ske på arbetsverkstäderna eller som tjänster/service till kunder, till exempel fastighetstjänster eller besök hos äldre inom ”Stöd i vardagen”. Verksamheterna erbjuder även tjänster internt inom staden.
Vid arbetsverkstäderna tränar man på arbetsuppgifter inom olika områden samt lär sig färdigheter och förväntningar som ställs i arbetslivet. Arbetsträningsverkstäderna erbjuder arbetsträning inom följande områden:
• Städ och omsorg
• Fastighetsskötsel och -underhåll
• Demolering och reparationer
• Montering och logistik
• Kök, servering
• Cirkulär ekonomi/återvinning
• Försäljning, kundservice

Till arbetsverkstäderna kommer man vanligen för rehabiliterande verksamhet, via stadens samserviceverksamhet (TYP) och rehabiliterande handledare. Arbetsträningsperioden inleds i allmänhet med en kartläggningsperiod där intresse och resurserkartläggs. Man handleds av arbets- eller individhandledare. Målsättningen är att arbetsträningen skall vara en språngbräda mot sysselsättning och lönearbete.

Station Lotsen erbjuder även köptjänster till grannkommunerna via samarbetsavtal.
Tjänsterna som erbjuds privata kunder föregås av ett skriftligt avtal. Utförandet av tjänsten sker underhandledning. Kunden delges information om att tjänsten inte är en professionell tjänst, och att den erbjuds inom ramen för sysselsättande arbetsträningsverksamhet.

 Prislista för tjänster

Anna Kotka-Bystedt
Integrations- och sysselsättningschef
 
Tiina Kultalahti-Byskata
Individhandledare
Rehab. arb.verksamhet, långtidsarbetslösa, utvärdering av arbetsförmåga
Virpi Takamaa
Individhandledare
Arbetsprövning, Erkännande av kunnande, terapiarbete, utvärdering av arbetsförmåga
 
Tom Byskata
Arbetshandledare
Transport, fastighet, varumottagning, samarbete med olika firmor
 
Kari Nissi
Arbetshandledare
Myymälä, elektroniikan purku- ja testaus
 
Jan-Erik Sågfors
Arbetshandledare
Underleverantörsarbeten
 
Connie Österholm
Arbetshandledare
Stöd i vardagen
 
Anttipekka Siro
Assistent
Stöd i vardagen

Återvinningsbutik Lotsen

Välkommen till återvinningsbutiken Lotsen vardagar kl. 9-16, Jakobsgatan 37.

Lotsens återvinningsbutik tar emot hela och rena hushållsföremål och kläder under butikens öppettider måndag-fredag kl. 9-16. Övriga tider har Lotsens återvinningsbutik en mottagningspunkt på Ekosrosks område. Vid behov hämtar och transporterar Lotsen möbler måndag-fredag kl. 9-15.
Ring 044-7851 659 för mer information.

 

 


Utveckling av servicestigar för långtidsarbetslösa genom programmet för arbetsförmåga

I februari 2021 startade ett projekt för arbetsförmåga i nejden. Det baseras på regeringsprogrammet stöd för arbetsförmåga. (Työkykyohjelma) Tyngdpunkten ligger i sin helhet på att utveckla social- och hälsovårdens service så att arbetslösas behov av stöd identifieras och att det skall finnas en servicehelhet kring stöd för arbetsförmåga. I Jakobstadsnejden sträcker sig målsättningarna även till att utveckla den kommunala sysselsättningsfrämjande verksamheten.

Projektets verksamhet syns bland annat på följande sätt:

Ett arbetsförmågeteam har startat sin verksamhet i nejden. Teamet är sektorövergripande och mångprofessionellt och i samarbete görs individuella planer som stöd för arbetsförmåga för personer utan arbete. Arbetsförmågeteamet är för individer som är i behov av flera olika servicetyper från flera sektorer. Teamet kan kontaktas av individen själv, av en anhörig, eller av en professionell, under förutsättning att klienten har gett sitt samtycke. Alla klienter får en kontaktperson som stöder klienten i samarbetet med nätverket och som koordinerar klientens service för att främja klientens situation. Kontaktpersonen avslutar klientskapet då individen inte längre behöver nätverket.

Mer info: projektarbetare Pia Rosengård, förnamn.efternamn@jakobstad.fi, tel. 044-7851535

I nejden piloteras arbetsträning enligt kvalitetskriterier. Enligt IPS-modellen följs kartläggningen av klientens situation av en snabb arbetssökning från öppna arbetsmarknaden. Målsättningen är lönearbete. Arbetstränaren stöder både arbetstagaren och arbetsgivaren så länge stödbehov finns. Målgrupp är individer i arbetsför ålder utan arbete i utmanande sysselsättningssituation.

Mer info: arbetstränare Eija Barrner, förnamn.efternamn@jakobstad.fi, tel. 044-7851503

Socialvårdens sysselsättningsfrämjande servicestig har förstärkts genom att social rehabilitering startat i nejden. Social rehabilitering är en stödform inom socialt arbete och ett beslut behövs av en socialarbetare. Social rehabilitering genomförs på basis av en individuell plan. Rehabiliteringen börjar med individuella möten. Målsättningen är gruppverksamhet, och senare andra sysselsättningsfrämjande verksamhetsformer.

Mer info: socialhandledare Tina Lindroos, förnamn.efternamn@ovph.fi, tel. 040-5305182

Projektet ordnar även utbildningar åt anställda för att öka kompetens i stödjandet av arbetsförmågan.

Mer info om projektet fås av: projektansvarig Sonja Jungar-Irjala, förnamn.efternamn@jakobstad.fi, tel. 044-7851534.

Mer info om programmet för arbetsförmåga från Social- och Hälsovårdsministeriets hemsida.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)