Stadsdirektör

Stadsdirektörens uppgifter är

  • att leda och övervaka skötseln av stadens förvaltning och ekonomi
  • följa med stadens nämnders, styrelsers, direktioners, kommissioners, kommittéers, verks och inrättningars samt tjänsteinnehavares verksamhet och skrida till åtgärder för avlägsnande av framkomna missförhållanden
  • leda den planering som utförs i stadens organisation samt utvecklandet av förvaltningen
  • övervaka beredningen och verkställigheten av ärenden som skall handläggas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektion samt handha föredragningen av ärenden som skall handläggas av stadsstyrelsen och dess sektioner
  • leda och övervaka stadens drätsel och räkenskapsväsen
  • företräda eller förordna någon annan att företräda staden vid sammanträden och underhandlingar, ifall inte stadsstyrelsen i enskilda fall annorlunda beslutat
  • ombesörja att stadens representant är närvarande vid stadens representationstillfällen
  • utse stadens företrädare till förrättningar och tillfällen, där stadens intressen skall bevakas, och ge företrädarna handlingsdirektiv
  • vid behov ge bestämmelser om verkens och inrättningarnas samarbete med centralförvaltningen.

 DSC 63

Kristina Stenman
Stadsdirektör

Anne Ekstrand
Anne Ekstrand
Stadsjurist

Heli Viitala
Heli Viitala
Byråsekreterare (stadsdirektörens sekreterare)

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)