Dokumentarkivet

Dokument och arkivmaterial har kontinuerligt tillfogats museets samlingar sedan grundandet 1904.
Något egentligt arkivutrymme hade inte museet före kansliet fick ett eget hus i början av 1980-talet. En hörnkammare blev då reserverad till arkiv i ”Lilla byggnaden”. Ett par ritningsskåp och några meter hylla rymdes dit. De mest kända och anlitade arkiven fick utrymme på hyllan medan de andra förblev nerpackade. Museets kansli i lilla byggnaden blev också för litet för den växande verksamheten och 2002 flyttade personalen över till granngården vid Storgatan 4. Här har nu arkivet fått bra utrymmen och en indelning i olika avdelningar har kunnat göras.

Dokumentarkivet förfogar för tillfället över två rum med rullhyllor, ett för förenings- och företagsarkiv och ett för privatpersoners och familjearkiv. Ungefär 100 hyllmeter handlingar har tills vidare fått rum på dessa hyllor och mängden ökar hela tiden vartefter arkivarbetet fortskrider. Bland de mest anlitade arkiven kan nämnas Malmska och Strengbergska handelshusens arkiv, Jakobstads sjömanshus arkiv, författarinnan Anna Bondestams arkiv och sockenskrivarsläkten Brunbergs tjänstearkiv. Många av stadens föreningar väljer numera att överföra sina äldre handlingar till museets arkiv, här är de i gott förvar och åtkomliga för forskare.

Dokarkiv Petterssons illustration

 Jakobstadskarta 2

Kartarkivet består främst av lokala kartor från Jakobstad och från grannkommunerna. Museet förvaltar numera också stadens äldre kartsamling med original från 1754 och framåt till våra dagar. Många av de äldre kartorna över Jakobstad finns i arkiv utanför staden, t.ex i Stockholm. De här har kopierats på lämpligt sätt för att finnas tillgängliga. En stor del av kartorna är gjorda av speciella orsaker, t.ex stadsplanering, vägbyggen, vattenledningar etc. En undergrupp här är sjökorten. I samlingarna finns nu ca 300 sjökort. En tredjedel av dem täcker Finlands kuster och är tryckta både på 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Resten är från världshaven och segelfartygens tid på 1800-talet.

Ritningsarkivet delar utrymme med kartorna och förvaras på samma sätt, i utdragslådor. Också ritningarna kan indelas i två grupper; skeppsritningar och byggnadsritningar. Museet har omkring 100 skeppsritningar i original från 1800-talet. Sådana ritningar är ovanliga och samlingen torde knappast öka mycket i framtiden. Samlingen av båtritningar från 1900-talet torde däremot öka. Samlingen av ritningar över byggnader är svårgripbar, där finns, hus, tomtplaner, tekniska detaljer, maskiner och diverse specialritningar. Den här samlingen ökar stadigt, ritningar över stadens officiella byggnader typ rådhuset och skolor, finns i samlingarna liksom ritningar över många privata byggnader.

Jakobstads museums arkiv fungerar i dag som ett lokalhistoriskt arkiv för Jakobstad dit föreningar och personer kan placera sina arkiv för framtida förvaring. Arkivet har också hand om en del av staden Jakobstads kartor och ritningar, främst äldre sådana.

Arkivet nås genom museets kansli och kan besökas samma tider.

Jan Ehnvall
Arkivföreståndare
Sköter stadens och museets arkiv

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)