Strategiutkast för Jakobstads kultur- och fritidstjänster

29.06.2022

Det bifogade strategiutkastet är ett resultat av utvecklingsarbetet för staden Jakobstads kultur- och fritidstjänster, som inleddes i januari 2022. Innehållet har formats under våren. Avsikten med strategin är att skapa en konkret riktning för utvecklingen av kultur- och fritidssektorn. Tyngdpunktsområdena och de planerade åtgärderna har valts utifrån stadens strategi, strategiarbetsgruppens arbete och kartläggning av fältet. Vi har medvetet valt en femårsperiod så att vi ambitiöst hålls med i den föränderliga världen. Samtidigt stöder strategin det konkreta förändringsarbetet vi just nu utför. Därför har vi beslutat definiera tyngdpunkterna och beskriva de föreslagna åtgärderna i ett femårsperspektiv.

Enheterna inom kultur- och fritidssektorn är bibliotekstjänster, ungdomstjänster, allmänna kulturtjänster, museitjänster, idrottstjänster, finska och svenska arbetarinstituten samt Wava-institutet.

Utvecklingsarbetet har letts av staden Jakobstads chef för kultur- och fritidstjänster, Päivi Rosnell. Som sakkunniga till strategiprocessen har man anställt Ralf Blomqvist från Main AB och Ann Charlott Hästö från ACH architecture. Enheterna inom kultur- och fritidssektorn, direktören för bildning och välfärd, kultur- och fritidssektionen, ledande beslutsfattare, föreningsaktörer och andra samarbetsparter har stött utvecklingsarbetet. Arbetet har delats in i fyra skeden:

1) Analys av verksamhetsmiljön, vilken innehöll ca 15 personintervjuer, en enkät och en omfattande bedömning av material som hör till ämnet (lagar, rapporter och forskning).

2) Kickoff-föreläsning, strategiworkshoppar och arbetsmöten, där vi tillsammans har utformat riktningen, prioriteter och föreslagna åtgärder.

3) Strategisafarier, där arbetsgrupperna fortsatt med de nyckelfrågor som identifierades i analysen av verksamhetsmiljö.

4) Att skriva strategin, där synpunkterna från ovanstående skeden har sammanfattats i detta dokument och bearbetas i dialog med ovannämnda aktörer.

Strategiutkastet kommer under juli månad presenteras för allmänheten. Därefter behandlas det justerade strategiutkastet i den sista workshoppen i september och delges stadens ledningsgrupp för kommentarer. Det slutgiltiga strategiförslaget behandlas i kultur- och fritidssektionen, varefter det skickas vidare till fullmäktige via nämnden för bildning och välfärd.

På sista sidan i utkastet finns en länk till en enkät där stadsborna kan kommentera och komma med förslag på förbättringar av utkastet till strategi.

 

 

Päivi Rosnell, chef för kultur- och fritidstjänster 044 7851249

 

 

Gå till "Kultur"
Widgetområde (Nere)