Jakobstad tar i bruk höjdsystemet N2000

11.05.2022


Jakobstad övergår till höjdsystemet N2000 under första veckan av juni 2022.
Det här är något som kommer att synas på stadens kartprodukter och kommande detaljplaner. Men även byggverksamheten kommer att påverkas eftersom höjder på gamla ritningar eller pappersarkiv inte längre stämmer och höjdskillnaden mellan höjdsystemen måste beaktas
ifall gamla uppgifter används.


Orsaker till höjdbyte


I Finland och särskilt i Österbotten är landhöjningen betydande. Nya höjdsystem har utvecklats med ungefär 50 års mellanrum. Det nyaste systemet N2000 bygger på markytans nivå år 2000. Lantmäteriverkets och övriga statliga ämbetsverk använder N2000. Även Jakobstads grannkommuner och många konsulter arbetar i N2000, särskilt om konsulternas projekt går över kommungränser. I ett större perspektiv så har det länge funnits strävanden till gemensam användning av geografiska data och ett av målet är gemensamt höjdsystem för Europa. Övergången till systemet N2000 underlättar alltså delning och utnyttjande av information.

Höjdbytets inverkan

Jakobstad använder höjdsystemet NN som är från 1912. Stadens mätningsavdelning utförde år 2020 en precisionsavvägning där ett stort antal av stadens höjdfixpunkter jämfördes med statens höjdfixpunkter för att bestämma korrigeringskoefficienten. Skillnaden mellan NN och N2000 är rätt betydande 0.836m. Om en punkt i NN systemet var exempelvis 5.421m så kommer samma punkt i N2000 att vara 6,257m. Höjdkurvorna på stadens baskartor kommer att ritas helt om och höjderna på stadens fixpunkter kommer att justeras. Det som kan ses som kritiskt vid höjdbytet är hur höjden beaktas i halvfärdiga byggprojekt och byggprojekt i planeringsskedet.
Andra möjliga felkällor är höjduppgifter i gamla register som kan innehålla höjduppgifter i gamla höjdsystem, det här gäller främst uppgifter i gamla pappersarkiv men eventuellt även dataregister. De flesta kart- och registeruppgifter i Jakobstad finns i lägesdataprogrammet Trimble Locus, vars höjduppgifter kommer att uppdateras 2.6.2022.

 

Tilläggsinformation:

Staden Jakobstad, mätningsavdelningen
Tommy Åbacka
Mätningsingenjör
044-7851220, tommy.abacka@jakobstad.fi


Patrik Nyman
GIS Ingenjör
044-7851231, patrik.nyman@jakobstad.fi

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)