Sivistys

Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilaalla on oikeus saada tarvittava oppilashuolto voidakseen osallistua opetukseen. Oikeus oppilashuoltoon on lakisäätäinen ja maksuton. Kokonaisvastuu oppilashuollon järjestämiseksi kuuluu rehtorille mutta oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea.

Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan mielenterveyden turvaamiseen. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Työssä tulee turvata se, että oppilaan ja huoltajan näkemyksiä kuunnellaan. Koulun oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista tulee antaa tietoa oppilaalle ja huoltajalle. Huoltajalle tulee antaa tietoa siitä, miten oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu.

Oppilashuoltotyö on moniammatillista ja sektorien ylittävää työtä, mikä on tärkeä sen vuoksi että saadaan kokonaiskuva oppilaan tilanteesta ja tuentarpeesta. Moniammatilliseen työhön kuuluvat myös koulukuraattori ja koulupsykologi. Tarvittaessa käytetään myös sosiaalitoimen ja erityissairaanhoidon palveluja. Tavoite on parantaa käsitystä lapsen tilanteesta ja antaa todellisia ehdotuksia joiden perusteella laaditaan oppilaalle toimiva tukiohjelma.

Oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma_2011.pdf (1.1M)

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)