Sivistys

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan lapsella/oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohessa koko esiopetuksensa ja peruskoulunsa ajan ohjausta ja riittävää tukea oppi-miseensa ja koulunkäyntiinsä heti, kun tarvetta ilmenee.

Syksystä 2011 lukien määritellään tuki, johon oppilaalla on oikeus yleiseksi, tehostetuksi ja erityiseksi tueksi..

Yleinen tuki on suunnattu kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat tilapäisesti tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Tuki on osa koulun päivittäistä opetusta, ohjausta ja kasvatusta. Yleistä tukea annetaan mm. siten, että opettaja eriyttää opetusta ja että oppilaalle annetaan tukiopetusta tarvittaessa.

Tehostettu tuki on oppilaan jatkuvampaa, laajempaa ja yksilöllistä tukea. Kun oppilas saa te-hostettua tukea, hän voi saada erityisopetusta joko erikseen tai ryhmässä. Käytössä on myös muita oppilaan tarpeet huomioivia opetusmenetelmiä ja järjestelyjä. Opettajat tekevät peda-gogisen arvion ja sen pohjalta suunnitellaan oppilaan oppiminen henkilökohtaisessa suunnitelmassa, jota kutsutaanoppimissuunnitelmaksi (OPPS). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä opet-tajien, oppilaan ja huoltajien kanssa.

Ellei tehostettu tuki riitä, eikä oppilas kaikesta huolimatta selviydy opetussuunnitelman mukai-sista yleisistä tavoitteista, hänellä on oikeus saada nk. erityistä tukea. Erityisestä tuesta päätetään sen jälkeen kun oppilashuoltoryhmä on tehnyt jonka yhteydessä on kuultu myös huoltajia. Päätös erityisestä tuesta on hallinnollinen päätös, jonka tekee sivis-tyslautakunnan suomenkielinen koulujaosto. Jos oppilaalle myönnetään erityistä tukea yhdessä tai useammassa aineessa tai muusta syystä, on oppilaan opetuksesta laadittava henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja oppilaalle annettavan tuen on noudatettava tuota suunnitelmaa. Tuki voi erikseen tai ryhmässä annettavan erityisopetuksen lisäksi olla monenlaista, aivan oppilaan tarpeiden mukaan. Tavoitteet sovitetaan oppilaan kyky-jen mukaan.

Oppilaan tuen tarvetta seurataan säännöllisesti, ja tukea joko lisätään tai vähennetään sen tar-peen mukaan. Tarkoitus on, että oppilas saa suunnitelmallista, jatkuvaa tukea heti tarpeen il-metessä.

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen suunnitellaan yhteistyössä opettajien, oppi-laan, oppilaan huoltajien ja tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstön kesken. Kodin ja koulun hyvä ja rakentava yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Koulu keskustelee huoltajien kanssa siitä, miten kotona voidaan parhaiten tukea oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Huoltajat voivat ottaa milloin tahansa yhteyden kouluun ja keskustella lapsensa tuentarpeesta.

Koulu antaa huoltajille lisää tietoa erilaisista tukitoimenpiteistä, jos ne tulevat ajankohtaisiksi. Tarkempaa tietoa uudesta opetussuunnitelmasta saa otsikkokohdasta Perusopetuksen opetussuunnitelman uudet täydennykset joka löytyy ”Koulut, suomenkieliset”- otsikon alta.

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)