Staden Jakobstad lediganslår tjänsten som teknisk direktör

30.11.2019

Stadens strategi har ambitiösa målsättningar för stadens tillväxt och attraktionskraft, så att vi kan attrahera nya invånare och nyetableringar av företag. Tekniska direktören har en viktig roll i förverkligandet.

Enligt stadens förvaltningsstadga leder tekniska direktören centralen för tekniska tjänster och ansvarar för de allmänna utvecklingen av tekniska sektorn. Centralen för tekniska tjänster består av avdelningarna för planläggning, kommunalteknik, mätning och utrymmesförvaltning, samt byggnadstillsynsbyrån och miljövårdbyrån.

Enligt verksamhetsstadgan för tekniska nämnden och centralen för tekniska tjänster har tekniska direktören i uppgift 1. att som sektorchef leda, utveckla och övervaka verksamheten på centralen för tekniska tjänster utgående från samhällets behov i enlighet med stadens strategi 2. att sköta om att förslag till budget och ekonomiplan ges till tekniska nämnden inom utsatt tid 3. att sköta den allmänna informationen för tekniska nämnden 4. att utföra andra av stadsdirektören givna uppgifter.

I dessa uppgifter ingår att utveckla en hållbar stadsmiljö, samt driva på och genomföra stadsutvecklingsprojekt, att tillsammans med regionens övriga kommuner och regionens utvecklingsbolag Concordia arbeta för en stimulerande omgivning för boende, näringsliv och företagande, samt för nyetableringar inom vårt område. Dessutom ska tekniska direktören utveckla koordineringen mellan de olika sektorerna vid centralen för tekniska tjänster och samarbetet med den övriga organisationen inom stadskoncernen.

Behörighetsvillkoren för tekniska direktören är lämplig högre högskoleexamen och kännedom om området och dessutom tillräcklig färdighet att leda. Goda kunskaper i finska och svenska är även behörighetsvillkor. Som merit räknas bland annat erfarenhet av kommunal planering eller annat, tvärsektoriellt/mångprofessionellt samarbete, samt utvecklingsuppgifter i samarbete med näringslivet.

Lönesättning och tjänsteförhållandets villkor bestäms enligt det Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. I tjänsteförhållandet tillämpas sex (6) månaders prövotid. Den som väljs till tjänsten ska före mottagandet av tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan görs via Kuntarekry på adressen www.kuntarekry.fi

Ansökningstiden avslutas 18.11.2019 kl. 15.00.

Förfrågningar: stadsdirektör Kristina Stenman, tel. 044-785 1411, 15.10. kl. 14.30-16.30, 16.10. kl. 12-14, 21.10. kl. 15.30-17.

 

Go back to "News"
Bottom Widgetarea