Epidemin trappas upp ytterligare i Vasa sjukvårdsdistrikt - bekanta dig med de nya rekommendationer

05.10.2020

Den regionala coronakoordineringsgruppen inom Österbotten, som tillsatts av Vasa sjukvårdsdistrikt, sammanträdde på söndag 4.10 med anledning av det förvärrade läget.

Redan tidigare har det konstaterats att Vasa sjukvårdsdistrikt har övergått till epidemins upptrappningsfas. Enligt gruppen är det nära till spridningsfasen eftersom fyra av fem kriterier redan uppfylls inom sjukvårdsdistriktet. För närvarande finns inom området inte patienter som kräver sjukhusvård, vilket är det femte kriteriet. I handlingsplanen för gruppen för lägesbilder och modeller för COVID-19 -epidemin, som social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt, delas lägesbilden över epidemin upp i tre faser: utgångsnivån, upptrappningsfasen och spridningsfasen.

För närvarande är totala antalet positiva tester 173, incidentstalet per 100 000 invånare för två veckor är 43,5 inom området, och i Vasa redan över 80. De positiva testernas andel utgör redan över 2 % och den dagliga ökningen är över 10 %. Dessutom har smittkedjornas spårmöjligheter försvagats märkbart den senaste veckan och stora delar av smittkedjorna är inte längre klara.

Smittan konstaterades för närvarande spridas speciellt bland unga vuxna, varav största delen är studerande. Många insjuknar i coronavirusinfektionen med små eller till och med inga symptom alls och kan därför omedvetet sprida viruset vidare. Gruppen påminner personer som har utsatts för en tydlig exponeringsrisk (t.ex. i studentevenemang där man redan har konstaterat coronavirussmitta eller vid övriga tidigare meddelade exponeringstillfällen) att söka sig till coronatestning även vid mindre symptom på luftvägsinfektion och att undvika sociala kontakter.

Coronakoordineringsgruppen gav på söndagen nya starka rekommendationer och påminner fortfarande om gällande rekommendationer:

- Vi påminner om de tidigare uppgjorda riktlinjerna: Till den österbottniska befolkningen från 15 års ålder och uppåt ges starka rekommendationer om användning av ansiktsmask alltid när man vistas i offentliga utrymmen utanför hemmet. Stora folkmassor bör undvikas och man bör hålla tillräckligt säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra.

Vår förhoppning är också att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetsskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen. 

För att skydda äldre och riskgrupper måste besökare på social- och hälsovårdens enheter inom hela sjukvårdsdistriktets område alltid använda ansiktsmask även i de fall då man skulle kunna hålla säkerhetsavstånd. Under besöket bör man vistas i patientens egna utrymmen, ingen får vistas i gemensamma utrymmen.

Gruppen fastställde vidare att stora evenemang inte heller bör ordnas nu, ifall kravet på distans inte kan uppfyllas. Man bör också undvika att delta i stora evenemang om inte säkerhetsavstånd på 1-2 meter kan uppfyllas.

Det rekommenderas att man alltid har med sig ansiktsmask och att man ska stanna hemma också vid lindriga symptom på luftvägsinfektion

Man bör alltid ha med sig ansiktsmask (mun-nässkydd) så att de lätt finns tillgå om behov uppstår. På så sätt kan man alltid vid behov ta det i bruk.

I första hand är det varje medborgares eget ansvar att skaffa ansiktsmask. Kommuner på området ordnar enligt egen praxis med utdelning av ansiktsmask till mindre bemedlade kommuninvånare.

Det är viktigt att befolkningen på området lämnar hemma om man får symptom på luftvägsinfektion, trots att symptomen är lindriga. Man kan återgå till normalt vardagsliv efter att man har varit symptomfri två dagar. Om luftvägsinfektionssymptomen kvarstår efter två dagar, eller om symptomen har blivit kraftigare bör man kontakta egen hälsovårdscentral per telefon. Där fattar man beslut om fortsatta åtgärder.

5.10.2020

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)