Fem frågor och svar om den nya dagvattenavgiften

10.12.2018

Från och med 1.1.2019 uppbär staden Jakobstad en dagvattenavgift för att täcka en del av kostnaderna för att ta hand om dagvattnet på stadens detaljplanerade områden. Många kommuner har redan tagit avgiften i bruk.

Samtidigt utreds hur fastighetsägare som tidigare betalat en dagvattenavgift i samband med anslutningsavgiften ska kompenseras. Dagvattenavgiften utgör 10 procent av anslutningsavgiften, vilket 2018 inneburit en utgift på 285 euro för ett under 250 kvadratmeter stort egnahemshus.

Förändringen beror på en lagändring som ger staden helhetsansvar, samt att staden beslutit att också dagvattenledningar ägs och underhålls av staden istället för Jakobstads vatten.
Nu bygger staden ut systemet och satsar mer på underhållet för att minska risken för översvämningar och vattenfyllda källare vid exempelvis kraftiga skyfall och när snön smälter.

1. Stadsingenjör Harri Kotimäki, vad menas med dagvatten?

– Tekniskt sett är dagvatten sådant vatten som tillfälligt rinner på marken. Det mesta är regnvatten eller smältvatten från snö och is. Enligt lagen hör dräneringsvatten som leds bort från bebyggda tomter också hit. I obebyggda områden sjunker vattnet fritt ner i marken eller leds bort via vattendrag. I områden med bebyggelse och asfalterade ytor behöver vi leda bort vattnet för att undvika översvämningar och vattenfyllda källare vid exempelvis kraftiga skyfall. Problem uppstår genast då vattnet inte ryms i rören.

– Sedan några år är det stadens ansvar att ta hand om dagvattnet, och det kräver att vi bygger ut dagvattensystemet med rör eller diken och underhåller de system som redan finns. De extrema väderförhållandena väntas bli vanligare, alltså ökar vårt behov av ett fungerande dagvattensystem och alternativa rutter för regnvatten. När nya områden planeras tar vi det här i beaktande. I centrum har bland annat Campus, polishuset, torget och Jakob Center inbyggda fördröjningssystem under gatan som gör att vattnet leds bort under kontrollerade former.

2. Varför ska jag som invånare betala för det?

– Tidigare bekostades systemet dels med anslutningsavgiften som du betalade till Jakobstads vatten samt grundavgiften för avlopp. Staden kan inte uppbära en anslutningsavgift och ökade kostnader skulle kräva mer skattemedel. Nu inför vi en avgift för alla fastigheter på detaljplanerade områden inom staden så att alla betalar. Också ägare till industribyggnader och affärslokaler kommer att delta i kostnaderna, det vill säga aktörer med stora byggnader och asfalterade ytor som bidrar till att dagvatten uppstår.

– Dagvattensystemet uppskattas kosta staden 650 000 euro per år, av vilka dagvattenavgiften täcker cirka 380 000 euro. Man har inte satsat tillräckligt på regelbundet underhåll och för det behövs mera pengar. Alla betalar solidariskt för allmänna områden.

3. Jag äger ett egnahemshus. Hur mycket måste jag betala i årsavgift?

– Avgiften beräknas med hjälp av koefficienter som bestäms enligt planbeteckning och landareal. Grundavgiften för egnahemshus inom detaljplanerade områden i Jakobstad är 25 euro per år, och för egnahemshus uppbärs endast grundavgiften. Även för jordbruksfastigheter är grundavgiften 25 euro. För radhus, flervåningshus och allmänna byggnader är grundavgiften 75 euro, och för affärs- och industribyggnader är grundavgiften 100 euro. Samtliga betalar grundavgiften, medan den tillkommande delen beror på tomtens totala yta. Det finns också ett övre tak för hur stor avgiften kan bli. Räkningen skickas ut på hösten.

– Direktionen för Jakobstad vatten kommer att diskutera att sänka grundavgiften på avloppsvatten med 5 euro. På grund av att en del av dagvattnet fortsättningsvis leds bort via avloppsledningarna kvarstår en del av avloppsavgiften.

4. Kan jag påverka min avgift?

– Alla betalar grundavgiften. För att kunna diskutera en reducering av den övriga avgiftsdelen måste du göra en anhållan till miljö- och byggnadsnämnden och kunna påvisa att det på fastigheten genomförts fördröjnings- eller filtreringssystem med en volym på minst 5 m3.

5. Vad händer med dagvattnet?

– Det mesta leds direkt ut i havet via diken, en del når havet via reningsverket i Alheda.

Mer information:
Stadsingenjör Harri Kotimäki, 044 785 1750, harri.kotimaki@jakobstad.fi
Verkställande direktör för Jakobstads Vatten, Andreas Svarvar, 044 785 1262, andreas.svarvar@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)