Staden Jakobstad lediganslår tjänsten som stadskamrer

18.11.2019

Enligt stadens förvaltningsstadga leder stadskamreren drätselkontoret, ansvarsområdet för ekonomiförvaltning i stadens koncernförvaltning.

Enligt koncernförvaltningens verksamhetsstadga, § 21, har stadskamreren som uppgift att: 1. övervaka verkställigheten av stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och stadsdirektörens beslut gällande ekonomiförvaltning, såvida inte uppgiften ankommer på någon annan förvaltningsenhet; 2. handha stadens likviditetsplanering och övervaka likviditetsutvecklingen samt vid behov uppta kortfristig kredit i enlighet med av stadsdirektören givna direktiv; 3. övervaka att förvaltningsstadgan och övriga ekonomiska direktiv iakttas i förvaltningsenheterna; 4. leda och övervaka verksamheten på drätselkontoret; 5. utföra övriga av stadsstyrelsens ekonomi-, utvecklings- och koncernsektion och stadsdirektören ålagda uppgifter.

I dessa uppgifter ingår att utveckla koncernstyrningen i samarbete med koncernledningen. Stadskamreren ansvarar även i samarbete med stadsdirektören för beredningen av stadens budget och ekonomiplan, samt för ekonomirapporteringen. Stadskamreren verkar även som stadsdirektörens ersättare som föredragande för stadsstyrelsens ekonomi-, utvecklings- och koncernsektion.

Behörighetsvillkoren för stadskamreren är enligt förvaltningsstadgan lämplig högre högskoleexamen och kännedom om området samt dessutom tillräcklig färdighet att leda. Goda kunskaper i finska och svenska är även behörighetsvillkor. Som merit i rekryteringen räknas bland annat erfarenhet inom kommunal förvaltning och ekonomi samt övriga krävande uppgifter inom ekonomiförvaltning.

Lönesättning och tjänsteförhållandets villkor bestäms enligt det Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. I tjänsteförhållandet tillämpas sex (6) månaders prövotid. Den som väljs till tjänsten ska före mottagandet av tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan görs via Kuntarekry på adressen www.kuntarekry.fi

Ansökningstiden avslutas 18.11.2019 kl. 15.00.

Förfrågningar: stadsdirektör Kristina Stenman, tel. 044-785 1411, 5.11 kl. 17-18, 8.11 kl. 10-11, 11.11 kl. 15-16.30, 15.11 kl. 8-9

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)