Arbete

Den finländska arbetsplatsen

 • Punktlighet och ärlighet är viktiga värderingar i det finländska arbetslivet.

Innan du börjar ett nytt jobb

 • Det är lättare att börja ett nytt jobb när du vet vad arbetsgivaren förväntar sig av dig.
 • Bekanta dig med arbetsgivaren på förhand till exempel via Internet. Kontakta arbetsgivaren innan du börjar på jobbet och be om instruktioner och råd. Bekanta dig med den finländska lagstiftningen.

Arbetsavtal

 • Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal med arbetsgivaren.
 • Skriv inte under avtalet om du inte förstår innehållet.

På arbetsplatsen råder jämställdhet och likabehandling

 • Män och kvinnor ska behandlas på samma sätt. Invandrare och finländare ska behandlas på samma sätt. Ingen får diskriminera dig och du får inte heller diskriminera andra.
 • Att arbetsgivaren fördelar arbetsuppgifterna enligt de anställdas utbildning och yrkeskunskap är inte diskriminering. Vissa arbetsuppgifter kan ha ett språkkrav. Det är alltid en fördel för dig som arbetstagare att kunna finska.

Arbetstagarens skyldigheter

 • Arbetstagaren är skyldig att följa arbetsgivarens order, att sköta sitt arbete noggrant och att följa arbetstiden. Arbetstagaren måste bevara arbetsgivarens affärs- och yrkeshemligheter.

Arbetstagarens rättigheter

 • En arbetstagare har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Arbetstagaren har rätt till den lön, arbetstid och semester som fastställs i kollektivavtalet och i arbetsavtalet. Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen och bestämmelser om semester i semesterlagen. Läs mera på Finlex.
 • Arbetstagaren har rätt till sjukledighet. Arbetstagaren har rätt att få lön medan han eller hon är sjuk. Lagen och kollektivavtalet fastställer hur lång den avlönade frånvaron är.
 • Arbetsgivarens skyldighet att betala lön under sjukledighet är begränsad.
 • När arbetsgivarens skyldighet upphör betalar FPA sjukpenning. Du kan endast få FPA:s sjukpenning om du har rätt till socialskydd i Finland. Du kan få sjukdagpenning om du är 16–67 år gammal och arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Sjukdagpenningen ersätter sådant inkomstbortfall som beror på arbetsoförmåga som varat mindre än ett år. Läs mer på FPA:s webbsidor.

Läs mera om att arbeta i Jakobstadsnejden här.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)