Nyinflyttade

Demokrati och delaktighet

Finland är ett ganska stort land som är glest befolkat. Det finns färre städer än i många andra länder, men mycket natur.

 • Finland är en välfärdsstat. Det betyder att staten tar hand om till exempel de fattiga, sjuka och handikappade. Den grundläggande utbildningen är gratis för barn.
 • För att få pengar till tjänsterna uppbär staten skatt av privatpersoner och företag.
 • Finländarna kan vara tysta till en början. Men när du väl lärt känna en finländare kan du få en vän för livet.

                                                    finland map

Fakta om Finland

Finland är en demokratisk republik. Finland har inga kungligheter, utan en president. Finland är medlem i Europeiska Unionen (EU).

 • Finland är ett ganska stort land i Europa. Dock bor det inte så många människor här, ungefär 5 400 000. Majoriteten bor i södra delen av landet.
 • I huvudstaden Helsingfors bor ca 590 000 människor. I de största städerna i huvudstadsregionen, Helsingfors, Esbo och Vanda, bor det sammanlagt ungefär 1 miljon människor. I Tammerfors, som är den största staden utanför huvudstadsregionen, bor nästan 220 000 människor. I Åbo, som är Finlands äldsta stad, bor över 180 000 människor.
 • Finlands grannländer är Sverige, Norge, Ryssland och Estland

                                                    

Politik och förvaltning

 • Makten i Finland tillhör folket, som företräds av riksdagen.
 • Republikens president och riksdag utses genom val. Presidenten utses för sex (6) år och riksdagen för fyra (4).
 • Medborgarna utser 200 riksdagsmän genom val. Riksdagsmännen stiftar lagar och beslutar om statens ekonomi. Regeringsmakten utövas av presidenten tillsammans med statsrådet. Statsrådet består av statsministern och övriga ministrar. Den dömande makten utövas av oberoende domstolar. I Finland finns det en rikstäckande statlig regionalförvaltning och sex regionförvaltningsverk.
 • Det finns 320 kommuner i Finland (2013). Alla kommuner har självstyre. Det innebär att kommunen själv bestämmer över sina finansiella frågor. Kommunen är skyldig att tillhandahålla basservice åt invånarna. Basservicen omfattar bland annat skola, hälsovård och socialverkets tjänster. Invånarnas företrädare i kommunens förvaltning utses genom val.

 

 

 

 

 

 

 

Likabehandling och jämställdhet

 • I Finland är alla lika inför lagen. En person får inte särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, åsikt, hälsotillstånd eller sexuell inriktning. Också barn ska bemötas som jämlika individer. Med jämlikhet menas att män och kvinnor har samma rättigheter.
 • Kvinnor arbetar inom både politik och näringsliv.
 • I Finland är det helt normalt att männen sköter hushållsarbete. Männen städar, lagar mat och tar hand om barnen.
 • Likabehandling och jämlikhet innebär också att ingen får diskrimineras.

Röstning och rösträtt

 • Varje finsk medborgare som har fyllt 18 år får rösta i val. Män och kvinnor har lika rösträtt.
 • Du måste vara fast bosatt i Finland för att få rösta. Om du inte är finsk medborgare för du rösta i kommunalval och kommunala folkomröstningar. Om du inte är finsk medborgare får du inte rösta i presidentval eller riksdagsval. Röstsedeln kommer hem till dig på posten.

Medborgarens rättigheter och skyldigheter

 • Enligt lagen har finska medborgare vissa grundläggande friheter och rättigheter. Enligt lagen är alla i Finland lika inför lagen. Detta gäller även invandrare. Det innebär att alla har samma rättigheter.
 • I Finland har alla rättsskydd. Det innebär att du har rätt att överklaga om du blir felbehandlad av till exempel en myndighet. I Finland har var och en rätt till sin egen religion. Alla får även bo var de vill.
 • Var och en har yttrandefrihet. Yttrandefrihet innebär att man får säga vad man tycker. Yttrandefriheten innebär också att tidningar inte censureras. I Finland har var och en rätt att delta i sammankomster utan tillstånd. För demonstrationer måste man ansöka om tillstånd från polisen.
 • Enligt lagen har människorna också skyldigheter. Exempelvis har barnen läroplikt. Det innebär att de måste gå i skola. Skolgången ska inledas det år då barnet fyller sju (7) år. Läroplikten upphör det år då barnet fyller 17 år.
 • Var och en är skyldig att betala skatt på sina inkomster. Man måste även betala skatt på egendom. Till medborgarskyldigheterna i Finland hör också skyldigheten att fullgöra värnplikt. Det
  innebär att varje man som har fyllt 18 år måste fullgöra militärtjänstgöring eller civiltjänstgöring. Kvinnor är inte värnpliktiga i Finland. Om en kvinna vill kan hon fullgöra militärtjänstgöring.
 • En finländare har rättigheter och skyldigheter som EU-medborgare. En EU-medborgare har rätt att röra sig fritt inom EU-området. En EU-medborgare får även arbeta fritt i alla EU-länder.
Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)